"avindustrialisering" - Engelsk översättning

SV

"avindustrialisering" på engelska

SV

avindustrialisering {utrum}

volume_up
avindustrialisering
avindustrialisering

Användningsexempel för "avindustrialisering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishUNICE talar redan i termer av ett hot om avindustrialisering.
UNICE is already talking in terms of the threat of de-industrialisation.
SwedishMen man ledde även en massiv avindustrialisering och orsakade ett enormt slöseri med statliga medel.
However, it also brought about massive de-industrialisation and a squandering of state assets.
SwedishDet står helt klart att det pågår en avindustrialisering i Europa.
Deindustrialisation is an established fact in Europe.
SwedishJag är för grön tillväxt, livskraftig tillväxt, men jag är inte för en avindustrialisering av Europa.
I am in favour of green growth, of viable growth, but I am not in favour of the deindustrialisation of Europe.
SwedishJag har sett hur fackliga företrädare gråter krokodiltårar över avindustrialisering, omflyttningar och annat.
I have seen trade union representatives cry crocodile tears over deindustrialisation, relocation and so on.
SwedishDe omfattande krav som de europeiska industriföretagen måste rätta sig efter bidrar till en avindustrialisering.
The substantial requirements which European industrial businesses have to comply with contribute to deindustrialisation.
SwedishVi måste bekämpa denna avindustrialisering av EU och får framför allt inte ge efter för denna illusion inom tjänstesektorn.
We must fight against this deindustrialisation of Europe and not surrender to this mirage of the tertiary sector above all.
SwedishSamma sak händer nu inom Europeiska unionen: det finns områden som drabbats av arbetslöshet, avindustrialisering och fattigdom.
The same is also happening inside the European Union: there are areas which have been hit by unemployment, deindustrialisation and poverty.
SwedishJag förstår inte varför en kommissionsledamot för energifrågor i Bryssel kan säga att ambitiösa klimatskyddsmål innebär en avindustrialisering i Europa.
I cannot understand why a Commissioner for Energy in Brussels would say that ambitious climate protection targets would mean deindustrialisation in Europe.
SwedishFaktum är att vi nu är enormt sårbara på grund av EU, och vi får nu betala priset genom avindustrialisering och olika former av utlokalisering.
In fact, we are now hugely vulnerable as a result of the EU, and we are now paying the price with the deindustrialisation process and the various forms of relocation.
SwedishDetta är ett allvarligt utbetalningsproblem i samband med den oro som de tyska, franska och brittiska regeringarna tillsammans har uttalat om risken för en europeisk avindustrialisering.
I would call it an agreement with these countries to guarantee them a minimum emigration level so that they help us to protect our borders.
SwedishDen högsta prioriteten nu måste vara att sluta ett internationellt avtal i Köpenhamn, och samtidigt undvika avindustrialisering och onödig belastning av Europas ekonomi.
The top priority must now be the conclusion of the international agreement in Copenhagen, whilst avoiding de-industrialisation and unnecessary burdens on the European economy.
SwedishDetta är ett allvarligt utbetalningsproblem i samband med den oro som de tyska, franska och brittiska regeringarna tillsammans har uttalat om risken för en europeisk avindustrialisering.
This is a serious, disbursing problem, which combines with the concerns that the German, French and British Governments have, together, expressed over the risk of European deindustrialisation.