SV

avhjälpt {perfektparticip}

volume_up
avhjälpt (även: botat)

Användningsexempel för "avhjälpt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHar man nu avhjälpt denna brist genom att ytterligare sänka priset på majs med 15 procent?
Will the industry's position be helped by a further 15 % reduction in the price of cereals?
SwedishKrisen inom luftfarten efter händelserna den 11 september tycks nu vara i det närmaste avhjälpt.
The crisis in air transport following 11 September appears in the meantime to have been almost overcome.
SwedishFastän bristfälliga och alltid möjliga att reformera har dessa organ utfört bra tjänster och avhjälpt mycket lidande.
Although imperfect and always capable of reform, these agencies have provided good service and have relieved much suffering.
SwedishMed föreliggande förslag till förordning har man avhjälpt ett underskott i anpassning mellan de enskilda staternas rättsliga föreskrifter.
The present proposal for a regulation remedies the lack of similarity between the separate national legislations.
SwedishTvärtom, samråd och tidig information till arbetstagare skulle helt klart ha räddat många företag och arbetstillfällen i EU och avhjälpt ledningarnas misstag.
On the contrary, in fact, consultation and providing early information to workers could definitely have saved large numbers of companies and jobs in Europe and fixed management mistakes.
SwedishMen det verkar som att dessa problem är lösta och att revisionsrättens berättigade kritik mot den bristande kontrollen vid tillämpningen av de gamla fördragen är avhjälpt.
These problems appear now to have been solved, however, just as the justified criticism by the Court of Auditors of the lack of supervision in implementing the old contracts has been removed.

Synonymer (svenska) till "avhjälpa":

avhjälpa