SV

avhjälpa {verb}

volume_up
1. allmänt
Med de nya europeiska övervakningsorganen på plats kommer vi att kunna avhjälpa detta.
With the new European supervisory bodies in place, we will be able to remedy this.
I så fall, vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att avhjälpa denna situation?
What steps will it take to remedy this situation?
Detta vapen måste användas när det inte finns något annat sätt att avhjälpa lagöverträdelser.
This weapon must be used when there is no other way to remedy violation of the law.
Vi kan inte avhjälpa detta genom att överbelasta ECB.
We cannot correct that by overburdening the ECB.
Därför måste allt göras för att avhjälpa det.
This is why every effort must be made to correct it.
Man måste avhjälpa de brister som upptäckts vid genomförandet av tidigare program.
The flaws that became visible when the earlier programmes were being implemented have to be corrected.
Hur långt måste vi gå i miljöskyddet och skyldigheten att avhjälpa skador?
How far should we go in protecting the environment and the obligation to repair the damage?
Den behövs för att avhjälpa och hantera miljöskador men behövs också som påtryckningsmedel för att förhindra att skador uppstår.
It is necessary if we are to repair and tackle environmental damage, but we also need it as a big stick to wield against damage occurring in future.
I resolutionsförslagen uppmanas kommissionen att intervenera på olika sätt för att avhjälpa de avsevärda materiella skador som uppkommit.
The motions for resolutions call on the Commission to intervene in various forms in order to repair the tremendous material damage.
Det är denna brist på vissa arbetsmarknader som det aktuella direktivet är tänkt att avhjälpa i framtiden.
This is the shortcoming on certain job markets which this directive is designed to rectify or prevent in future.
Följaktligen kan man lätt avhjälpa detta med röstlistan.
The matter could therefore easily be rectified by using the voting list.
Faktum är att EASA har utfärdat kompletta instruktioner för att avhjälpa de problem som kan uppkomma vid användningen av dessa flygplan.
Mrs Jensen, the fact of the matter is that the EASA has issued full instructions for rectifying the problems that might arise from the use of these aircraft.
Kommissionen har i princip beslutat att ECHO kan göra 1,2 miljoner euro tillgängliga omedelbart för att avhjälpa situationen i Ingusjien och Dagestan.
The Commission has decided in principle that ECHO could make available straight away EUR 1.2 million to help relieve the situation in Ingushetia and Dagestan.
Både strukturreformer och skuldlättnad är nämligen förutsättningar för det som är viktigt: att avhjälpa fattigdomen och de dåliga ekonomiska utsikterna.
Both structural reforms and debt relief are preconditions for what really matters: relieving the poverty and the poor economic outlook.
Det är nu viktigt att göra denna solidaritet konkret, genom att snabbt mobilisera de nödvändiga medlen och resurserna för att avhjälpa den skada som det svåra vädret har orsakat.
It is important now to make this solidarity tangible, by quickly mobilising the necessary means and resources to relieve the damage caused by bad weather.
2. näringsliv
Med de nya europeiska övervakningsorganen på plats kommer vi att kunna avhjälpa detta.
With the new European supervisory bodies in place, we will be able to remedy this.
I så fall, vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att avhjälpa denna situation?
What steps will it take to remedy this situation?
Detta vapen måste användas när det inte finns något annat sätt att avhjälpa lagöverträdelser.
This weapon must be used when there is no other way to remedy violation of the law.

Användningsexempel för "avhjälpa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHan bör därför vända sig till de myndigheterna för att avhjälpa problemet.
He should therefore address himself to those authorities in order to get redress.
SwedishMedlen för att avhjälpa alltför stora underskott (artikel III-184.9 och III-184.10).
coercive means of remedying excessive deficits (Article III-184(9) and (10));
SwedishDet bör därför inrättas en stabiliseringsfond för att avhjälpa de värsta skadorna.
A stabilisation fund should therefore be established to ward off the greatest damage.
SwedishMed de nya europeiska övervakningsorganen på plats kommer vi att kunna avhjälpa detta.
With the new European supervisory bodies in place, we will be able to remedy this.
SwedishDetta skulle påskynda processen med att avhjälpa denna otillfredsställande situation.
It will speed up the process of getting rid of this unsatisfactory situation.
SwedishDet är därför brådskande att snarast avhjälpa detta strukturella problem.
So it is imperative to resolve this structural problem as quickly as possible.
SwedishMål 1 håller just på att börja avhjälpa hundratals års försummelser i mitt område.
Objective 1 is just beginning to work to redress hundreds of years of neglect of my area.
SwedishDen enda arbetslöshet som direktivet kommer att avhjälpa är juristernas.
The only unemployment to which the directive will put an end is that of the lawyers.
SwedishNTDTV har inte fått veta om det görs något för att avhjälpa de tekniska problemen.
NTDTV has not been informed whether efforts are being made to remedy the technical faults.
SwedishEn alleuropeisk marknad för tjänstepensioner måste här obetingat avhjälpa detta.
A pan-European market for occupational retirement provision is bound to help in this regard.
SwedishEuropeiska kommissionen har därför med rätta beslutat att avhjälpa detta.
The European Commission has therefore rightly decided to lend a hand here - and quickly.
SwedishFörslaget till direktiv har inte som ambition att avhjälpa alla problem i världen.
The proposal for a directive does not aspire to solve all problems.
SwedishDetta vapen måste användas när det inte finns något annat sätt att avhjälpa lagöverträdelser.
This weapon must be used when there is no other way to remedy violation of the law.
SwedishHur långt måste vi gå i miljöskyddet och skyldigheten att avhjälpa skador?
How far should we go in protecting the environment and the obligation to repair the damage?
SwedishVilka åtgärder anser rådet att man bör vidta för att avhjälpa denna brist på information?
What action does it intend to take to remedy this lack of information?
SwedishVilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att avhjälpa denna situation?
What steps is it proposing to take to alleviate the situation?
Swedishstöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser,
aid to make good the damage caused by natural disasters or exceptional occurrences;
SwedishVi är beredda att så snart som möjligt undersöka vad vi kan göra för att avhjälpa följderna.
We are ready as quickly as possible to look into what we can do to remedy the consequences.
SwedishVissa grupper vill lägga fram ändringsförslag för att avhjälpa situationen.
Some Groups wish to table amendments to redress the situation.
SwedishMan måste avhjälpa de brister som upptäckts vid genomförandet av tidigare program.
The flaws that became visible when the earlier programmes were being implemented have to be corrected.

Synonymer (svenska) till "avhjälpa":

avhjälpa