"avhålla sig från" - Engelsk översättning

SV

"avhålla sig från" på engelska

SV

avhålla sig från {verb}

volume_up
avhålla sig från (även: undvika)
avhålla sig från (även: underlåta)

Användningsexempel för "avhålla sig från" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe skall avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras skyldigheter.4.
They shall refrain from any action incompatible with their duties.4.
SwedishVi sympatiserar också med uppmaningen att medlemsstaterna bör avhålla sig från protektionism.
We also support the call for Member States to refrain from protectionism.
SwedishJag uppmanar parlamentet att avhålla sig från att uttala sådana anklagelser, åtminstone i denna kammare.
I would ask the House to refrain from such accusations, at least in this Chamber.
SwedishKommissionens ledamöter skall avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras skyldigheter.
The members of the Commission shall refrain from any action incompatible with their duties.
SwedishPolitikerna måste avhålla sig från snabba och enkla bedömningar.
Politicians must refrain from quick and simple judgments.
SwedishKommissionen bör verkligen avhålla sig från att driva en ensidig kampanj för konstitutionen för Europa.
The Commission should keep well away from a unilateral campaign in favour of the European Constitution.
SwedishJag tror att det skulle hedra Poettering att avhålla sig från denna typ av olämpligt uttalande i framtiden.
I think that it would do credit to him if he refrained from making such unwise comments in the future.
SwedishDe ska avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras skyldigheter eller utförandet av deras uppgifter.
They shall refrain from any action incompatible with their duties or the performance of their tasks.
SwedishMan måste även här avhålla sig från att använda slagord.
Here again, we must guard against using slogans.
SwedishFör det andra bör Ryssland avhålla sig från militära övningar i det närmaste grannskapet till Georgiens territorium.
Secondly, Russia ought to refrain from military exercises in the close vicinity of Georgia's territory.
SwedishKommissionen bör verkligen avhålla sig från att driva en ensidig kampanj för konstitutionen för Europa.
Secondly, I should like to ask the new Commission to hold back as regards the ratification of the European Constitution.
SwedishI det andra ändringsförslaget menar Lundgren att EU bör avhålla sig från att bedriva centrala kampanjer.
In the second amendment, Mr Lundgren expresses the view that the EU should refrain from conducting centralised campaigns.
SwedishSlutligen bör båda staterna avhålla sig från verksamhet och uttalanden som kan bidra till att situationen förvärras.
Finally, both states should refrain from activities and statements which might foster any worsening of relations.
SwedishJag får uppmana de kommissionsledamöter som ska replikera eller svara att avhålla sig från långrandiga utläggningar.
I would ask the Commissioners who are responding or delivering their first answer not, please, to read us a long essay.
SwedishNär det gäller en lämplig konkurrens, varför inte vara ännu mer liberal och avhålla sig från att tillämpa områdesspecifika bestämmelser?
On competition proper, why not be even more liberal and refrain from applying sector-specific rules?
SwedishDe bör också avhålla sig från att uttrycka de reservationer som är tillåtna enligt artikel 120 i Romstadgan.
They should also refrain from making statements expressing reservations that are permitted under Article 120 of the Rome Statute.
SwedishMedlemsstaterna åtog sig att avhålla sig från varje handling som skulle kunna hindra att konstitutionen träder i kraft.
The Member States undertook to refrain from, and I quote: ‘any action that might impede entry into force of the Constitution’.
SwedishDe bör också avhålla sig från att uttrycka de reservationer som är tillåtna enligt artikel 120 i Romstadgan.
I will commit to carrying out further checks and to replying –  as far as I am in a position to do so –  in writing to the honourable Member.
SwedishOm de inte ratificerar stadgan bör de åtminstone avhålla sig från att anta åtgärder som stör eller hindrar dess arbete.
If they are not going to ratify the Statute, at least they should refrain from adopting measures to disturb or hinder its operation.
SwedishVi stöder betänkandet, kanske dels beroende på att vi anser att man inte får avhålla sig från frågor som rör de mänskliga rättigheterna.
We support this report, perhaps also because we believe that there should be no abstentions when it comes to human rights questions.

Liknande översättningar för "avhålla sig från" på engelska

sig pronomen
avhålla verb
från preposition
från adverb
English
hålla sig från verb
datera sig från verb
hämta sig från verb
frigöra sig från verb
English