"avhålla från" - Engelsk översättning

SV

"avhålla från" på engelska

SV

avhålla från {verb}

volume_up
avhålla från (även: dölja, hålla borta)

Användningsexempel för "avhålla från" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag tror också att vi måste avhålla oss från konstgjorda jämförelser med USA.
I think we should guard against artificial comparisons with the United States of America.
SwedishJag ska avhålla mig från att dra några slutsatser av det jag just har sagt.
I shall refrain from drawing any conclusion about what I have just said.
SwedishVilka medel tror sig rådet kunna använda för att avhålla Turkiet från dessa föresatser?
What means does the Council plan to use to prevent Turkey from doing this?
SwedishDe skall avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras skyldigheter.4.
They shall refrain from any action incompatible with their duties.4.
SwedishMen för övrigt skall jag avhålla mig från att ge Europaparlamentet goda råd.
I must otherwise refrain from giving Parliament good advice, however.
SwedishSkulle jag alltså avhålla mig från att förklara varför jag röstade för?
In your opinion, how could I not take the floor to explain why I voted for the motion?
SwedishVi sympatiserar också med uppmaningen att medlemsstaterna bör avhålla sig från protektionism.
We also support the call for Member States to refrain from protectionism.
SwedishJag ska avhålla mig från att använda föregående talares krigiska formuleringar.
(PL) Mr President, I shall avoid the military language which the previous speaker used.
SwedishFör det tredje får ett nytt initiativ inte avhålla oss från vår multilaterala prioritering.
Thirdly, and finally, a new initiative should not distract us from our multilateral priority.
SwedishJag uppmanar parlamentet att avhålla sig från att uttala sådana anklagelser, åtminstone i denna kammare.
I would ask the House to refrain from such accusations, at least in this Chamber.
SwedishKommissionens ledamöter skall avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras skyldigheter.
The members of the Commission shall refrain from any action incompatible with their duties.
SwedishVi politiker har dock svårt att avhålla oss från att spendera för mycket under goda tider.
However, it is not easy for us politicians to restrain ourselves from increasing spending in good times.
SwedishPolitikerna måste avhålla sig från snabba och enkla bedömningar.
Politicians must refrain from quick and simple judgments.
SwedishDetta bör dock inte avhålla oss från att konstatera att vi är synnerligen belåtna med den här revolutionen.
That should not distract us from the fact that we are extremely pleased about this revolution.
SwedishKommissionen bör verkligen avhålla sig från att driva en ensidig kampanj för konstitutionen för Europa.
The Commission should keep well away from a unilateral campaign in favour of the European Constitution.
SwedishJag tror att det skulle hedra Poettering att avhålla sig från denna typ av olämpligt uttalande i framtiden.
I think that it would do credit to him if he refrained from making such unwise comments in the future.
SwedishDe ska avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras skyldigheter eller utförandet av deras uppgifter.
They shall refrain from any action incompatible with their duties or the performance of their tasks.
SwedishMan måste även här avhålla sig från att använda slagord.
Here again, we must guard against using slogans.
SwedishFör det andra bör Ryssland avhålla sig från militära övningar i det närmaste grannskapet till Georgiens territorium.
Secondly, Russia ought to refrain from military exercises in the close vicinity of Georgia's territory.
SwedishFram till dess, fram till resultatet av denna utredning, skulle jag vilja avhålla mig från att göra någon som helst bedömning.
Until such time, until the outcome of the investigation, I will refrain from passing judgement.

Liknande översättningar för "avhålla från" på engelska

avhålla verb
från preposition
från adverb
English
dra från verb
English
fly från verb
avgå från verb
göra referat från verb
English
utgå från verb
English
rädda från verb
English
komma bort från verb
English
ner från preposition
English