SV

avhålla [avhöll|har avhållit] {verb}

volume_up
Låt oss fram till dess inte avhålla oss ifrån att ta itu med detta farliga hot medan det fortfarande är möjligt.
In the meantime, let us not be deterred from confronting a dangerous menace when we can.
Vi får inte glömma att den stat som tillämpar maktpolitik inom statsgränserna inte kommer att avhålla sig från att tillämpa en liknande politik även i internationella förbindelser.
We cannot forget that the state that applies the policy of force within its borders will not be deterred from applying such a policy in international relations too.
Vilka medel tror sig rådet kunna använda för att avhålla Turkiet från dessa föresatser?
What means does the Council plan to use to prevent Turkey from doing this?
Det får dock inte avhålla oss från en grundlig, djupgående diskussion om den här problematiken, alltså en längre diskussion än den knappa timme som anslagits för det ändamålet på föredragningslistan.
This should not prevent us, however, from entering into an extensive and searching debate on this issue and going over the short hour that was originally scheduled.
Vi politiker har dock svårt att avhålla oss från att spendera för mycket under goda tider.
However, it is not easy for us politicians to restrain ourselves from increasing spending in good times.
Jag skall därför avhålla mig från min vanliga ymnighet i denna fråga och bara redogöra ekonomiutskottets åsikter för er.
I shall therefore restrain my normal exuberance on this matter and simply tell you what the views of the Economic Committee were.

Användningsexempel för "avhålla" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag tror också att vi måste avhålla oss från konstgjorda jämförelser med USA.
I think we should guard against artificial comparisons with the United States of America.
SwedishJag ska avhålla mig från att dra några slutsatser av det jag just har sagt.
I shall refrain from drawing any conclusion about what I have just said.
SwedishVilka medel tror sig rådet kunna använda för att avhålla Turkiet från dessa föresatser?
What means does the Council plan to use to prevent Turkey from doing this?
SwedishDe skall avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras skyldigheter.4.
They shall refrain from any action incompatible with their duties.4.
SwedishMen för övrigt skall jag avhålla mig från att ge Europaparlamentet goda råd.
I must otherwise refrain from giving Parliament good advice, however.
SwedishSkulle jag alltså avhålla mig från att förklara varför jag röstade för?
In your opinion, how could I not take the floor to explain why I voted for the motion?
SwedishVi sympatiserar också med uppmaningen att medlemsstaterna bör avhålla sig från protektionism.
We also support the call for Member States to refrain from protectionism.
SwedishJag ska avhålla mig från att använda föregående talares krigiska formuleringar.
(PL) Mr President, I shall avoid the military language which the previous speaker used.
SwedishFör det tredje får ett nytt initiativ inte avhålla oss från vår multilaterala prioritering.
Thirdly, and finally, a new initiative should not distract us from our multilateral priority.
SwedishJag uppmanar parlamentet att avhålla sig från att uttala sådana anklagelser, åtminstone i denna kammare.
I would ask the House to refrain from such accusations, at least in this Chamber.
SwedishOrdförandeskapet har valt att avhålla ytterligare ett ministermöte före Europeiska rådets möte.
The Presidency has opted to hold a further meeting of ministers prior to the European Council.
SwedishKommissionens ledamöter skall avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras skyldigheter.
The members of the Commission shall refrain from any action incompatible with their duties.
SwedishVi politiker har dock svårt att avhålla oss från att spendera för mycket under goda tider.
However, it is not easy for us politicians to restrain ourselves from increasing spending in good times.
SwedishPolitikerna måste avhålla sig från snabba och enkla bedömningar.
Politicians must refrain from quick and simple judgments.
SwedishLåt oss fram till dess inte avhålla oss ifrån att ta itu med detta farliga hot medan det fortfarande är möjligt.
In the meantime, let us not be deterred from confronting a dangerous menace when we can.
SwedishDet räcker inte att bara avhålla internationella konferenser.
It is not enough simply to hold international conferences.
SwedishDetta bör dock inte avhålla oss från att konstatera att vi är synnerligen belåtna med den här revolutionen.
That should not distract us from the fact that we are extremely pleased about this revolution.
SwedishKommissionen bör verkligen avhålla sig från att driva en ensidig kampanj för konstitutionen för Europa.
The Commission should keep well away from a unilateral campaign in favour of the European Constitution.
SwedishDet mest rättvisa tillvägagångssättet vore att avhålla en i varje medlemsstat för sig, men samma dag.
The fairest course of action would be to arrange one in each Member State separately but on the same day.
SwedishJag tror att det skulle hedra Poettering att avhålla sig från denna typ av olämpligt uttalande i framtiden.
I think that it would do credit to him if he refrained from making such unwise comments in the future.

Synonymer (svenska) till "avhålla":

avhålla