SV

avgränsade {perfektparticip}

volume_up
avgränsade (även: definierade)
Vilka slags tjänster som berörs är dock mycket exakt avgränsade.
Such jobs, however, are very precisely defined.
Powers are more clearly defined.
Det kravet är tydlighet, tydlighet i fråga om såväl maktdelning som väl avgränsade kompetenser.
That requirement is clarity: clarity when it comes both to the distribution of power and to well-defined competences.

Användningsexempel för "avgränsade" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDenna kärnkraftsteknik är det enda område som har sin egen avgränsade budget.
This nuclear technology is the only area to have its own ringfenced budget.
SwedishVi strävade efter strikt avgränsade undantag och så entydiga definitioner som möjligt.
The aim was for strictly limited derogations and the clearest possible definitions.
SwedishVill du hålla dina bokmärken, teman och inställningar avgränsade från alla andras?
Do you want to keep your bookmarks, themes, and settings separate from everyone else’s?
SwedishDetta gäller särskilt i avgränsade utrymmen, som arbetsplatser, barer och restauranger.
This is particularly true in enclosed spaces, such as workplaces, bars and restaurants.
SwedishJag vill dela in de här ändringsförslagen i tre tydligt avgränsade grupper.
I should like to divide these amendments into three distinct blocks.
SwedishSituationen i Europa idag är att det inte finns en gemensam mediemarknad utan 15 avgränsade marknader.
Currently, there is no European media market, there are 15 segmented markets.
SwedishJag vill dela in de här ändringsförslagen i tre tydligt avgränsade grupper.
I am aware of the 44 amendments tabled by that committee and of a further four by the Committee on Budgets.
SwedishPå begäran av medlemsstaterna är åtgärder som kan ge upphov till kvoter tydligt avgränsade.
At the request of the Member States, the measures which may give rise to concessions are strictly delimited.
SwedishOm de markerade styckena motsvarar en lista där styckena är avgränsade med tabbtecken, väljer du det här alternativet.
If the selected paragraphs correspond to a list separated by tabs, select this option.
SwedishVilka slags tjänster som berörs är dock mycket exakt avgränsade.
Such jobs, however, are very precisely defined.
SwedishDet kravet är tydlighet, tydlighet i fråga om såväl maktdelning som väl avgränsade kompetenser.
That requirement is clarity: clarity when it comes both to the distribution of power and to well-defined competences.
SwedishDe frågor som fanns kvar inför toppmötet i Lissabon var avgränsade, även om de naturligtvis var politiskt känsliga.
The issues that remained for the Lisbon Summit were limited, though obviously politically sensitive.
SwedishEndast om de är klart avgränsade och det förs en bra argumentering är vi fullt beredda att prata om saken.
We are more than willing to discuss any well-defined proposals, provided they are accompanied by sound arguments.
SwedishFör det fjärde vill vi att undantagen från reglerna på vattenkvalitetområden skall vara få och tydligt avgränsade.
Fourthly, we should like exemptions from the rules on water status to be kept to a minimum and clearly defined.
SwedishFör det första strävar unionen i den cypriotiska frågan efter att uppfylla två mål som är både klara och avgränsade.
Firstly, on the subject of the Cypriot question, the Union is pursuing two objectives which are both clear and distinct.
SwedishNär tillståndet väl beviljats kan medlemsstaterna bara dra tillbaka det under mycket begränsade och avgränsade villkor.
Once the status has been granted, Member States can only withdraw it under very restricted and specific circumstances.
SwedishDet måste finnas några väl avgränsade undantag, konkret vad gäller det vi skulle kunna kalla konstitutionella frågor.
There must be exceptions that are very clearly defined, specifically as regards what we could call constitutional decisions.
SwedishVi kräver att ” utrikesministern ” inte skall sitta ordförande för utrikesministerrådet och att han tvärtom skall ha klart avgränsade uppgifter.
He would therefore combine very different responsibilities, leading to a formidable mix of styles.
SwedishHur är dessa avgränsade mot varandra, och vart måste jag som företagare sända in en ansökan som rör mina projektidéer?
How are these distinguished from one another and where must I, as entrepreneur, submit the applications for my project ideas?
SwedishBefogenheter är tydligare avgränsade.

Synonymer (svenska) till "avgränsa":

avgränsa