SV

avgifter {pluralis}

volume_up
avgifter (även: tull)
Ingen befrielse skall beviljas för sådana skatter och avgifter som utgör betalning för allmännyttiga tjänster.
No exemption shall be granted in respect of taxes and dues which amount merely to charges for public utility services.
Menar ni att medlemsstaterna måste betala sina avgifter till Europeiska unionen oavsett hur bristfälliga de ekonomiska kontrollerna är?
Are you saying that Member States must pay their dues to the European Union however inadequate the financial controls are?
För femtielfte gången har vi här ett fartyg som seglar under bekvämlighetsflagg för att kringgå lagstiftningen och undvika avgifter och sedan hamnar i trångmål.
For the umpteenth time we have here a vessel which sails under a flag of convenience in order to avoid complying with laws and paying dues and then gets into trouble.

Användningsexempel för "avgifter" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSådana avgifter för luftfartsskydd måste därför administreras på ett öppet sätt.
So, aviation security charges of this kind must be administered transparently.
SwedishDe höga avgifter som Ryssland kräver för flygrutter över Sibirien måste avskaffas.
The high levies which Russia demands for flying over Siberia must be abolished.
SwedishKonsumenterna kommer att få se produktpriserna stiga när dessa avgifter införs.
Consumers will see how product prices will rise when these charges are implemented.
SwedishTvärtom är detta ett direktiv som begränsar och reglerar nationella avgifter.
On the contrary, it is a directive which limits and regulates national charges.
SwedishBankerna har sedan urminnes tider kunnat höja räntor och avgifter över en natt.
The banks have always been able to raise interest rates and bank charges overnight.
SwedishDet är det enda vi vill säga när det gäller sociala avgifter, herr Vidal-Quadras.
That is the only thing we would say with regard to social tariffs, Mr Vidal-Quadras.
SwedishFöredraganden fokuserar på avveckling och harmonisering av nationella avgifter.
The rapporteur focuses strongly on settling and harmonizing national levies.
SwedishDet skulle vara fel att be funktionshindrade flygresenärer betala extra avgifter.
It would be wrong to ask disabled air passengers to pay additional charges.
SwedishDessa avgifter kan variera mellan medlemsstaterna och i vissa fall saknas helt.
   . These charges may vary between Member States and be absent in some cases.
SwedishDet offentliga underskottet skall minskas, utan att skatter och avgifter höjs.
Public deficits are to be reduced without increasing taxes or other charges.
SwedishLägre avgifter för kreditkort och andra elektroniska betalningsmedel har nämnts.
Lower fees for credit cards and other electronic means of payment have been mentioned.
SwedishEmellertid, de avgifter som anges i detta direktiv är inte en lika stor framgång.
However, the rates set out in this directive are not such a great success.
SwedishEKSG finansierades genom avgifter på kol- och stålproduktionen och genom upplåning.
The ECSC was funded by levies on coal and steel production and by contracting loans.
SwedishI samtrafiken finns det problem och inom andra marknadssektorer, avgifter m.m.
There are problems with interconnection and with other market accesses, charges, etc.
SwedishDe betalar skatter i det ena landet och sociala avgifter i det andra landet.
They pay taxes in one country and social security contributions in the other.
SwedishUtsläppsbaserade differentierade avgifter för start och landning behövs på flygplatser.
Emissions-based differential take-off and landing charges are needed at airports.
SwedishDet finns ett avgiftsunderskott; det finns reglerade avgifter som snedvrider marknaden.
There is a tariff deficit, there are regulated tariffs that distort the market.
SwedishVi kommer då att tvingas sänka våra skatter och avgifter till den tyska nivån.
We shall then be forced to lower our taxes and duties to the German level.
SwedishVi skulle vilja ha en högre takt än 30 procent och mer än 30 procents sänkta avgifter.
What we would like to see is over 30 % off the tariffs, and in 30 % less time.
SwedishÄndå går betänkandet längre än att bara ålägga allmänheten direkta avgifter.
Yet this report goes deeper than just imposing direct charges on the public.