SV

avgift {utrum}

volume_up
1. allmänt
Denna avgift skulle finansiera den här typen av anordningar med 90 procent.
This fee would help finance 90 % of the cost of these facilities.
Man kan förmodligen säga att den avgift som gäller för denna trafik är hög.
It could presumably be argued that the fee payable for this kind of vehicle is high.
En " synlig avgift " är möjlig förutsatt att den inte leder till snedvridningar i handeln.
A 'visible fee ' is possible as long as it does not create trade distortions.
Dessutom kan en avgift komma att betydligt minska efterfrågan på vägtransport.
Furthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.
Den ena gäller avgiftsnivån och många människors oro för att det kommer att tas ut en för hög avgift.
One relates to the level of the toll and the fear of many people that excessively high toll will be levied.
På vägarna är det upp till medlemsstaterna att avgöra om de ska ta ut någon avgift över huvud taget.
On the roads, it is left up to the Member States to decide whether they charge any toll at all.
Beviset utfärdas i regel utan avgift (eller samma avgift som för ett nationellt id-kort).
The certificate must be issued free of charge (or at the same charge as identity cards for nationals).
Vi bör vara flexibla när det gäller att återspegla utvecklingen om hur denna avgift skall bedömas.
We should be flexible in reflecting developments on how that charge is measured.
Medlemsländerna har inte ens lyckats komma överens om en gemensam avgift på koldioxid.
The Member States have not even managed to agree about a common charge on carbon dioxide.
avgift (även: med mera, skojare)
avgift (även: accis)
avgift
volume_up
fees {substantiv}
Allt detta givetvis med en proportionell minskning av avgifterna.
Naturally, the fees will be reduced proportionately.
Parlamentet kanske minns att det var rådet som sänkte avgifterna förra gången.
Parliament may remember that it was the Council that reduced the fees the last time.
När det gäller roaming-avgifterna till exempel konstateras att marknaden inte är öppen för insyn.
It is clear from roaming fees, for example, that the market is far from transparent.
avgift (även: provision)
2. näringsliv
avgift (även: anklagelse)
Beviset utfärdas i regel utan avgift (eller samma avgift som för ett nationellt id-kort).
The certificate must be issued free of charge (or at the same charge as identity cards for nationals).
Vi bör vara flexibla när det gäller att återspegla utvecklingen om hur denna avgift skall bedömas.
We should be flexible in reflecting developments on how that charge is measured.
Medlemsländerna har inte ens lyckats komma överens om en gemensam avgift på koldioxid.
The Member States have not even managed to agree about a common charge on carbon dioxide.
avgift (även: arvode)
volume_up
fee {substantiv}
Denna avgift skulle finansiera den här typen av anordningar med 90 procent.
This fee would help finance 90 % of the cost of these facilities.
Man kan förmodligen säga att den avgift som gäller för denna trafik är hög.
It could presumably be argued that the fee payable for this kind of vehicle is high.
En " synlig avgift " är möjlig förutsatt att den inte leder till snedvridningar i handeln.
A 'visible fee ' is possible as long as it does not create trade distortions.

Användningsexempel för "avgift" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi är alla skattebetalare, och vi betalar alla en avgift till EU.
   Mr President, we are all taxpayers, and we all pay subscriptions to the EU.
SwedishVad gäller en avgift på flygbiljetter finns det inga särskilda gemenskapsbestämmelser.
As regards a levy on airline tickets, there are no specific Community provisions.
SwedishDessutom kan en avgift komma att betydligt minska efterfrågan på vägtransport.
Furthermore, a toll may significantly reduce the demand for road transport.
SwedishDe medlemsstaterna kunde därför avstå från denna avgift för alla ukrainska medborgare.
These Member States could therefore waive this fee for all Ukrainian citizens.
SwedishMan kan förmodligen säga att den avgift som gäller för denna trafik är hög.
It could presumably be argued that the fee payable for this kind of vehicle is high.
SwedishDenna typ av avgift eller skatt på internationella transaktioner är jag starkt emot.
I strongly oppose this type of levy or tax on international transactions.
SwedishDenna avgift skulle användas för att upp till 90 procent finansiera dessa anläggningar.
These charges would be used to finance the relevant installations up to 90%.
SwedishMen jag vill påpeka för MacCormick att denna avgift är till för hela Förenade kungariket.
But can I point out to Mr MacCormick that this vignette is for the whole of the UK.
SwedishI konkreta termer blir det en avgift som går från 20 till 25 euro per ton i fångsten.
In real terms, the rate per tonne of catch goes up from EUR 20 to EUR 25.
SwedishEn "synlig avgift" är möjlig förutsatt att den inte leder till snedvridningar i handeln.
A 'visible fee' is possible as long as it does not create trade distortions.
SwedishEn " synlig avgift " är möjlig förutsatt att den inte leder till snedvridningar i handeln.
A 'visible fee ' is possible as long as it does not create trade distortions.
SwedishDet finns en del som talar för president Barack Obamas idé om en avgift för finansinstitut.
President Obama's concept of a levy on financial institutions could bear some merit.
SwedishMedlemsländerna har inte ens lyckats komma överens om en gemensam avgift på koldioxid.
The Member States have not even managed to agree about a common charge on carbon dioxide.
SwedishÖverväger kommissionen att föreslå en avgift som denna Google-avgift på gemenskapsnivå?
Is the Commission considering proposing a levy such as the Google tax at European level?
SwedishEn avgift på 0,05 procent skulle ge intäkter på över 200 miljarder euro.
A levy rate of 0.05% would provide revenues in excess of EUR 200 billion.
SwedishEtt av alternativen för att uppnå detta skulle kunna vara att använda en synlig avgift.
One of the options to achieve this may also be the use of a visible fee.
SwedishFörslaget om en avgift på finanstransaktioner har förespråkats av vänstern i flera års tid.
The idea of a tax on financial transactions has been advocated by the Left for years.
SwedishJag accepterar inte att vi tar ut en avgift för de skepp som särskilt går i dessa farvatten.
I do not accept that we should charge the ships that specifically go there.
SwedishVänstern har i flera års tid gett stöd till införandet av en avgift på finanstransaktioner.
The Left has supported the introduction of a financial transaction tax for many years.
SwedishVi bör vara flexibla när det gäller att återspegla utvecklingen om hur denna avgift skall bedömas.
We should be flexible in reflecting developments on how that charge is measured.

Synonymer (svenska) till "avgift":

avgift