Det är just nu för tidigt att avge något övergripande omdöme om hur EU uppfyller detta löfte.
At present, it is probably premature to pass overall judgment on the European Union ’ s keeping of this promise.
Det är just nu för tidigt att avge något övergripande omdöme om hur EU uppfyller detta löfte.
At present, it is probably premature to pass overall judgment on the European Union’s keeping of this promise.
Ni avbröt mig, därför att debatten skall äga rum i morgon, medan jag försökte säga att jag har ett förslag inför morgondagens debatt: att parlamentet skall avge en resolution.
You cut me off because the debate is to be held tomorrow, whereas what I was trying to tell you was that I have a proposal for tomorrow's debate and that is that we pass a resolution.
Kommissionen redogjorde för anslutningsvillkoren så att ni skulle kunna avge ett yttrande.
The Commission submitted the accession conditions to you for your opinion.
Jag skulle vilja att ni lade fram en rapport om detta och att vi kan diskutera frågan eller avge en förklaring.
I would like you to submit a report on this, and for us to have a debate on it or produce a statement on the subject.
Utskottet för rättsliga frågor utsågs att avge ett yttre till det ansvariga utskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor.
The Legal Affairs Committee was appointed to submit an opinion to the lead Committee on Economic and Monetary Affairs.
Jansky hade gjort en historisk upptäckt, att himlakroppar kunde avge radiovågor så väl som ljusvågor.
Jansky had made a historic discovery, that celestial objects could emit radio waves as well as light waves.
Om giftiga eller mycket giftiga ämnen finns i containern måste varningsljuset även kunna avge en i förväg bestämd signal så att miljörisken kan förutses och begränsas.
In the event that toxic or highly toxic substances are present, this beacon must also be able to emit an agreed signal to enable the environmental risk to be anticipated and contained.
Parlamentets majoritet verkar vara beredd att acceptera de aktiva förpackningarna, dvs. förpackningar som kan absorbera syre och fukt i sin omgivning eller avge antioxidanter.
A majority in Parliament appears to be prepared to accept active packaging, that is to say packaging that can absorb oxygen and moisture in the environment or give off antioxidants.
EN

avg {substantiv} [förkortning]

volume_up
1. "average"
avg (även: average)
avg (även: average)

Användningsexempel för "avge" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKommer hon att avge ett löfte om en förstärkt insats för att öka allmänhetens...
Will she give an undertaking that more efforts will be made to increase public...
SwedishSyftet var att hjälpa revisionsrätten att avge en positiv revisionsförklaring.
The objective was to help the Court to publish a positive Statement of Assurance.
SwedishJag har bett om att få avge en röstförklaring vid vår omröstning om arbetsplanen.
I have asked to make an explanation of vote on the motion concerning the calendar.
SwedishVi måste avge några synpunkter på denna budget, även om vi röstar för betänkandet.
We must make some comment on this budget even if we are voting for the report.
SwedishDet handlar inte bara om att avge löften utan om att faktiskt göra någonting.
A tool to get a grip on an outturn is so much better than just a grip on promises.
SwedishJag begär inget löfte från er här och nu vilket ni ju inte heller kan avge.
I am not looking here for a promise which you cannot give us at this juncture.
SwedishJag anser att denna fråga bör väga tungt när vi ska avge vårt slutliga omdöme.
I think that this issue should carry a lot of weight in our final verdict.
SwedishEuropaparlamentet har uppmanats att avge sitt yttrande om detta andra beslut.
The European Parliament has been invited to give its opinion on this second decision.
SwedishParlamentet bör så snart som möjligt avge sitt obligatoriska yttrande om detta.
Parliament should deliver the opinion required of it as soon as possible.
SwedishEftersom hon har de befogenheter och det inflytande som krävs bör hon avge detta löfte.
While she has the requisite power and influence, she should make that commitment.
SwedishDärför tänker jag göra som hon säger och inte avge fler röstförklaringar.
That is why I thought I should make her happy by not giving explanations of vote.
SwedishDenna fråga lämpar sig utomordentligt för att avge mastiga förklaringar.
Mr President, this is just the sort of issue which gives rise to lofty declarations.
SwedishJag är inte van vid att avge min röstförklaring när så många ledamöter är närvarande.
I am not used to giving my explanation of vote with so many members present.
SwedishJag måste förklara, herr talman, varför jag inte kan avge några röstförklaringar.
I must explain, Mr President, why I cannot present explanations of vote.
SwedishWTO:s tvistlösningsorgan kommer att avge sitt slutliga utslag den 28 april 2005.
The final ruling of the WTO Appellate Body is fixed for 28 April 2005.
SwedishVi anmodade dem att avge ett utlåtande om de aspekter, som gav anledning till oro.
We encouraged them to express their views on those aspects which gave cause for concern.
SwedishParlamentet kommer att förfoga över en tidsfrist på tre månader för att avge ett yttrande.
Parliament will have a deadline of three months in which to deliver an opinion.
SwedishWTO: s tvistlösningsorgan kommer att avge sitt slutliga utslag den 28 april 2005.
The final ruling of the WTO Appellate Body is fixed for 28 April 2005.
SwedishVi kommer att avge ett separat förslag i ärendet innan utgången av 2002.
We shall be putting forward a separate proposal for this by the end of 2002.
SwedishParlamentet kommer att uppmanas att avge sitt yttrande efter rapportens offentliggörande.
Parliament will be asked for its opinion after the report has been published.

Synonymer (svenska) till "avge":

avge
Swedish