"avgasutsläpp" - Engelsk översättning

SV

"avgasutsläpp" på engelska

SV

avgasutsläpp {neutrum}

volume_up
avgasutsläpp
Min grupp förespråkar internalisering av externa kostnader, särskilt för avgasutsläpp och buller.
My group is in favour of the internalisation of external costs, and specifically exhaust emissions and noise.
Fru ordförande, bilarnas avgasutsläpp är nuförtiden den största enskilda källan till luftföroreningar.
Madame President, vehicle exhaust emissions are currently the largest single source of atmospheric pollution.
Den stora betydelse som gasol har för minskade avgasutsläpp från dieselmotorer har också tydliggjorts.
It has also been proven that diesel oil has an important role to play in reducing exhaust emissions from diesel engines.

Användningsexempel för "avgasutsläpp" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishGenom att tillämpa riktlinjerna kommer man säkert också att kunna sänka värdena för buller och avgasutsläpp.
Implementing the directive will reduce noise and exhaust emission levels.
SwedishAvgasutsläpp och trafikrisker var något man fick med på köpet, liksom bullret.
Exhaust fumes and the lack of traffic safety were accepted as part of the deal, as well as the noise cars generate.
SwedishMin grupp förespråkar internalisering av externa kostnader, särskilt för avgasutsläpp och buller.
My group is in favour of the internalisation of external costs, and specifically exhaust emissions and noise.
SwedishFru ordförande, bilarnas avgasutsläpp är nuförtiden den största enskilda källan till luftföroreningar.
Madame President, vehicle exhaust emissions are currently the largest single source of atmospheric pollution.
SwedishDen stora betydelse som gasol har för minskade avgasutsläpp från dieselmotorer har också tydliggjorts.
It has also been proven that diesel oil has an important role to play in reducing exhaust emissions from diesel engines.
SwedishBiologisk betyder för mig en allomfattande ekobalans, en ekobalans som innefattar såväl odling och produktion som avgasutsläpp.
For me, it means an all-embracing eco-balance sheet, one that covers cultivation and production, as well as the output of gases.
SwedishI februari röstade vi om sänkning av svavelhalten i bilbränslen för att få renare avgasutsläpp i trafiken.
Mr President, in February we voted on reducing the sulphur content of fuels in vehicles, so that car exhaust emissions might be cleaner.
SwedishMin grupp håller med övriga grupper om att avgasutsläpp och buller bör beaktas i de externa kostnaderna och fördelningen av dem.
My group agrees with the other groups that exhaust emissions and noise should be taken account of in the external costs and in the charging thereof.
SwedishTill och med de planerade minskningarna av svaveldioxid och kväveoxid till år 2010 kan antagligen klaras tack vare de nya normerna för avgasutsläpp från bilar.
It is even likely to be possible to meet the planned SO2 and NO reductions for 2010, thanks to the new standards for vehicle emission gases.
SwedishÄven om avgasutsläpp från fritidsbåtar bidrar lite till den totala föroreningen av den marina miljön, är deras lokala verkningar likväl betydande.
While exhaust emissions from recreational craft contribute little to the overall pollution of the marine environment, their local effects are nevertheless important.
SwedishDirektivet handlar om avgasutsläpp och buller från bensin- och dieselmotorer för fritidsbåtar.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the directive concerns the exhaust and noise emissions of petrol and diesel engines intended for recreational craft.
SwedishDet är dock minst sagt tvivelaktigt att man skulle tillämpa olika bullernivåer och normer för avgasutsläpp beroende på om båten är avsedd för inre farvatten eller havsområden.
It is a dubious notion, however, at the very least that different noise and exhaust limits should be applied according to whether a boat is meant for internal waters or the sea.
SwedishDetta gäller framför allt i de mest utvecklade länderna, där Förenta staterna särskilt utmärker sig genom att ensam stå för 25 procent av de avgasutsläpp som orsakar växthuseffekten.
This is especially the case in the most developed countries, of which the United States stands out alone, responsible for 25% of gas emissions causing the greenhouse effect.