"avgörande fråga" - Engelsk översättning

SV

"avgörande fråga" på engelska

SV

avgörande fråga {utrum}

volume_up
avgörande fråga (även: avgörande punkt, avgörande aspekt)
Jag skulle därför vara ytterst tacksam om kommissionären nu kunde bekräfta detta inför kammaren, eftersom det är en viktig och avgörande fråga för ledamöterna.
I would therefore be extremely grateful if the Commissioner will be able to confirm this to the House now, since it is an important and crucial point to Members.

Användningsexempel för "avgörande fråga" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVar vänlig och säg oss om ni i denna avgörande fråga stöder Brüner eller inte.
Please tell us whether you do or do not support Mr Brüner on this crucial issue.
SwedishJag accepterar, som ni sade, att medlemsstaternas roll i denna fråga är avgörande.
I accept, as you said, that the role of Member States in this matter is crucial.
SwedishSärskilt i samband med höstens val kommer detta att bli en avgörande fråga.
This will be a particularly decisive question when elections are held in autumn.
SwedishDet här är en helt avgörande fråga för att EU-budgeten ska ha en bra framtid.
This is an absolutely crucial issue if the EU budget is to have a positive future.
SwedishEn avgörande fråga är att säkra tillräckliga resurser för Natura 2000-programmet.
A key point is to secure adequate resources for the Natura 2000 programme.
SwedishDet är därför avgörande att vi i fråga om utveckling satsar på vår konkurrensförmåga.
It is therefore crucial that in our development we invest in competitiveness.
SwedishVi anser att kommissionen skulle kunna ha en avgörande roll i denna fråga.
We think the European Commission could adopt a decisive role in this matter.
SwedishNato utarbetar redan detaljerade planer för sin framtida roll i denna avgörande fråga.
NATO is already drawing up a detailed outline of its future role on this vital issue.
SwedishEn framtida fråga av avgörande betydelse tas upp under punkterna 6 och 7.
An extremely significant question about the future is handled in paragraphs 6 and 7.
SwedishVatten kommer att vara en avgörande fråga för Mellanöstern under kommande decennier.
Water will be a crucial issue for the Middle East in the coming decades.
SwedishDet är en avgörande fråga som vi måste besvara: hur mycket pengar och för vilken politik?
It is a crucial question which we must answer: how much money and for what policies?
SwedishDetta är en avgörande fråga, eftersom Brasilien har en rik, men ömtålig, miljö.
This is a key issue, as Brazil has a rich but fragile environment.
SwedishVi måste agera ansvarsfullt inför denna avgörande fråga om EU:s gränser.
We need to act responsibly faced with this key issue of Europe's borders.
SwedishDen avgörande fråga som delar oss är dock frågan om hur bindande målen skall vara.
The key issue, however, that divides us is the question of the binding nature of the targets.
SwedishFlera ledamöter tog upp frågan om insyn, och det är en avgörande fråga.
Several Members raised the issue of transparency, and it is a key issue.
SwedishDetta är därför en avgörande fråga som på samma gång är känslig för fel.
This is therefore a crucial issue and, at the same time, one which is sensitive to errors.
SwedishCypern kommer naturligtvis att bli en avgörande fråga under de närmaste månaderna.
Cyprus will, of course, be a decisive issue over coming months.
SwedishParlamentet kan inte dra sig undan sitt ansvar i denna avgörande fråga.
This Parliament cannot evade its responsibility on this crucial issue.
SwedishDetta är avgörande eftersom påståendet i fråga bara skulle tillåtas på sådan tillskottsnäring.
As this claim would only be allowed on follow-on formulas, this is crucial.
Swedish(EN) Vatten kommer att vara en avgörande fråga för Mellanöstern under kommande decennier.
Water will be a crucial issue for the Middle East in the coming decades.

Liknande översättningar för "avgörande fråga" på engelska

fråga substantiv
fråga verb
avgörande substantiv
avgörande adjektiv
English