"avgörande faktorer" - Engelsk översättning

SV

"avgörande faktorer" på engelska

SV

avgörande faktorer {pluralis}

volume_up
avgörande faktorer
Dessa är avgörande faktorer för barns sunda psykiska och fysiska utveckling.
These are determinants of children's healthy and balanced mental and physical growth.
Dessa är avgörande faktorer för barns hälsa och balanserade mentala och fysiska utveckling.
These are determinants of children's healthy and balanced mental and physical growth.
Alkohol är en av gemenskapens viktigaste och mest avgörande faktorer när det gäller hälsan.
Alcohol is one of the most important health determinants in the Community.

Användningsexempel för "avgörande faktorer" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDessa faktorer har avgörande betydelse för EU:s internationella konkurrenskraft.
These policies are of vital importance in the context of global competition.
SwedishDessa är avgörande faktorer för barns sunda psykiska och fysiska utveckling.
These are determinants of children's healthy and balanced mental and physical growth.
SwedishJag hoppas att han tar hänsyn till dessa helt och hållet avgörande faktorer.
I hope that he will take account of these altogether crucial factors.
SwedishDessa faktorer är avgörande för att säkra märkets särdrag och kvalitet.
These elements are essential to ensure the specificity and quality of the label itself.
SwedishDessa är avgörande faktorer för barns hälsa och balanserade mentala och fysiska utveckling.
These are determinants of children's healthy and balanced mental and physical growth.
SwedishAlkohol är en av gemenskapens viktigaste och mest avgörande faktorer när det gäller hälsan.
Alcohol is one of the most important health determinants in the Community.
SwedishDet finns dock några mycket avgörande faktorer som vi måste arbeta med på ett särskilt sätt.
However, there are some very decisive elements on which we need to work in a particular way.
SwedishTotalt tillåtna fångstmängder och kvoter utgör avgörande faktorer vid bevarandet av fiskbeståndet.
TACs and quotas are the determining factor in managing fish stocks.
SwedishLåt mig upprepa: vi kan inte påverka de tre avgörande faktorer som har lett till prisökningarna.
Let me repeat: we have no influence over the three deciding factors that led to the price rises.
SwedishAvgörande faktorer är marknadsavskärmning, dålig ledning och krig.
Basic elements are market protection, bad governance and war.
SwedishDet gör att tillgången till infrastruktur och fysiska förutsättningar blir avgörande faktorer.
In that respect, the availability of infrastructure and essential facilities become decisive factors.
SwedishForskning, produktutveckling och utbildning är avgörande faktorer.
Research, product development and training are crucial.
SwedishJag skulle föredra att resultaten av mitt arbete och dess kvalitet var avgörande faktorer vid en bedömning av hur jag arbetar.
I would prefer the quality and results of my work to determine how I work.
SwedishDetta är avgörande faktorer men de är inte tillräckliga.
These are decisive factors but they are not enough.
SwedishTvå faktorer är avgörande för tillväxt och välstånd.
There are two factors crucial to growth and prosperity.
SwedishDessa är de avgörande faktorer som tillämpas och kommissionen kan naturligtvis inte påverka någon av dem.
These are the determining factors in practice and neither of them are in the hands of the Commission, of course.
SwedishFör oss är det här avgörande faktorer när det gäller att ingå nya partnerskap med utvecklingsländer.
In our view, these are crucial elements to address before we can embark on new partnerships with developing countries.
SwedishVi anser emellertid att inte enbart restiderna är avgörande faktorer för djurtransporternas kvalitet.
We are of the opinion, though, that not only travelling times are determining factors in the quality of animal transport.
SwedishEn av de avgörande faktorer som gäller säkerheten för dessa produkter är det maximala innehållet av mineraler.
One of the factors which is crucial to the safety of these products is the maximum quantity of minerals which they contain.
SwedishFör det första finns det inga avgörande faktorer som förklarar varför Irak skulle vara farligare i dag än för två år sedan.
First of all, there are no determining facts to explain why Iraq might be more dangerous today than two years ago.

Liknande översättningar för "avgörande faktorer" på engelska

faktorer substantiv
English
avgörande substantiv
avgörande adjektiv