SV

avgöra [avgjorde|har avgjort] {verb}

volume_up
1. allmänt
Detta är verkligen något som marknaderna skall avgöra, inte regeringar.
Surely this is for the markets to decide, not governments.
Jag är för min del inte övertygad om att det är nödvändigt att avgöra det.
Personally, I am not so sure that it is essential to decide one way or the other.
Detta kommer att avgöra EU: s framtid, men man måste börja någonstans.
This will decide the future of Europe, but you have to start somewhere.
Det är mot den bakgrunden vi måste avgöra vilka åtgärder vi därefter ska vidta.
It is in that context that we must assess the subsequent actions that we will need to take.
Utvärderingarna pågår fortfarande, så det är för tidigt att avgöra hur förberedelserna går.
These evaluations are ongoing, so it is too early to assess the state of play of the preparations.
We can then assess what we can vote on.
Vi kan avgöra denna fråga så snabbt som möjligt.
We can conclude this matter as quickly as possible.
Det är att avgöra den högsta garanterade kvantiteten baserad på historiska produktionsvärden.
I would like to say, however, that there is an important point, and I will conclude with this.
Är det rimligt att anta att kommissionen är ovillig att låta marknaden avgöra vilken lösning som är bäst för Internetuppkopplingar?
Is it fair to conclude that the Commission is reluctant to let the market decide which solution is the best for Internet coverage?
Det kommer också att avgöra framtiden för det multilaterala handelssystemet.
It will also determine the future of the multilateral trading system.
Reformtakten kommer att avgöra vilka framsteg som görs under förhandlingarna.
The pace of the reforms will determine progress during the negotiations.
Den sociala bakgrunden ska inte avgöra en persons utbildningsmöjligheter.
Social background must not determine a person's educational opportunities.
Min fråga är mycket exakt och direkt, för att vi ska kunna avgöra hur ni ser på detta.
My question is very precise and direct, so that we can judge your position.
Som parlamentsledamöter är vi inte alltid bäst på att avgöra vad som är tydligt och begripligt.
And we as MEPs are not always the best people to judge.
Det är domstolens sak, skiljedomstolens sak, att avgöra vem som har rätt.
It will be a matter for the court, the Court of Arbitration, to judge who is right.
We must resolve the issue of which is to be the competent court.
Vi behöver inte avgöra tvisten om huruvida Europeiska unionen skall vara en förbundsstat eller något annat.
We do not need to resolve the conflict about whether the European Union is a federal state or some other kind of animal.
Vi måste lägga fram en positiv dagordning när det gäller handelsfrågor och avgöra tvister innan de går till WTO: s tvistlösningspanel.
We must advance a positive agenda on trade matters and resolve disputes before they go to the WTO process.
EG-domstolen kommer sedan att avgöra vad som är lagligt.
The European Court of Justice will then rule on what is lawful.
Sanningen är att ingen sekulär domstol har behörighet eller förmåga att avgöra ecklesiastiska tvister.
The truth is that no secular court has the authority or the ability to rule on ecclesiastical disputes.
Det är i regel marknadsskäl som skall avgöra lokaliseringar på global nivå.
It is, as a rule, market considerations that should determine where in the world companies are finally located.
SOM ÖNSKAR avgöra vissa frågor som rör Förenade kungariket och Irland,
DESIRING to settle certain questions relating to the United Kingdom and Ireland;
För närvarande kan vetenskapen således inte avgöra något.
For the moment therefore, science cannot settle the matter.
Om vi tror att vi kan avgöra denna fråga snabbt, så anser jag att vi misstar oss.
If we think that we can settle this issue quickly, then in my opinion we are mistaken.
” Att vinka eller drunkna ”, det är ibland mycket svårt att avgöra skillnaden.
‘ Waving or drowning’: it is sometimes very difficult to tell the difference.
”Att vinka eller drunkna”, det är ibland mycket svårt att avgöra skillnaden.
‘Waving or drowning’: it is sometimes very difficult to tell the difference.
Framtiden kommer att avgöra om deras innehåll realiseras.
Paper can wait; the future will tell whether they will be realised.
It is the market that is the litmus test; it is the market that will decide.
Detta är verkligen något som marknaderna skall avgöra, inte regeringar.
Surely this is for the markets to decide, not governments.
Men dessa länder måste själva avgöra om de vill det.
It is, though, for these countries themselves to decide if that is what they want.
2. näringsliv
Detta är verkligen något som marknaderna skall avgöra, inte regeringar.
Surely this is for the markets to decide, not governments.
Jag är för min del inte övertygad om att det är nödvändigt att avgöra det.
Personally, I am not so sure that it is essential to decide one way or the other.
Detta kommer att avgöra EU: s framtid, men man måste börja någonstans.
This will decide the future of Europe, but you have to start somewhere.
Det kommer också att avgöra framtiden för det multilaterala handelssystemet.
It will also determine the future of the multilateral trading system.
Reformtakten kommer att avgöra vilka framsteg som görs under förhandlingarna.
The pace of the reforms will determine progress during the negotiations.
Den sociala bakgrunden ska inte avgöra en persons utbildningsmöjligheter.
Social background must not determine a person's educational opportunities.
SOM ÖNSKAR avgöra vissa frågor som rör Förenade kungariket och Irland,
DESIRING to settle certain questions relating to the United Kingdom and Ireland;
För närvarande kan vetenskapen således inte avgöra något.
For the moment therefore, science cannot settle the matter.
Om vi tror att vi kan avgöra denna fråga snabbt, så anser jag att vi misstar oss.
If we think that we can settle this issue quickly, then in my opinion we are mistaken.

Användningsexempel för "avgöra" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDu sitter i princip ansikte mot ansikte med någon som kan avgöra liv och död.
You're basically face-to-face with someone that essentially decides life or death.
Swedish” Att vinka eller drunkna ”, det är ibland mycket svårt att avgöra skillnaden.
‘ Waving or drowning’: it is sometimes very difficult to tell the difference.
SwedishVad de gör kommer att avgöra vad som händer med moratoriet, inte vad vi gör i morgon.
What they do will decide what happens to the moratorium, not what we do tomorrow.
SwedishJag anser att det är en fråga som är mest lämplig att avgöra på nationell nivå.
I believe this is a question that it is most appropriate to settle at national level.
SwedishDet är inte rätt plats att avgöra om tillgång till abort är en rättighet eller inte.
It is not for this place to determine whether access to abortion is a right or not.
SwedishOm vi tror att vi kan avgöra denna fråga snabbt, så anser jag att vi misstar oss.
If we think that we can settle this issue quickly, then in my opinion we are mistaken.
SwedishJag är för min del inte övertygad om att det är nödvändigt att avgöra det.
Personally, I am not so sure that it is essential to decide one way or the other.
SwedishDet är rätt att folket får sista ordet när det skall avgöra sin egen framtid.
It is right that the people have the final say in deciding their own future.
SwedishFinansmarknaden kommer på sikt att avgöra vilket system som vinner störst förtroende.
The financial market will in time decide which system inspires greatest confidence.
Swedish”Att vinka eller drunkna”, det är ibland mycket svårt att avgöra skillnaden.
‘Waving or drowning’: it is sometimes very difficult to tell the difference.
SwedishHär följer tre steg för hur du kan avgöra om omvandlingsoptimeraren fungerar för dig.
Here are three steps for assessing whether Conversion Optimizer is working for you.
SwedishTydligen vill inte herr Blak respektera dem, men det får hans valmanskår avgöra.
Obviously Mr Blak does not want to respect them but that is for his electorate to judge.
SwedishDet är för tidigt att avgöra hur länge den nuvarande politiken ska drivas.
It is too early to ascertain how long the current policy should be continued.
SwedishDet är den slags förteckning vi behöver om vi ska kunna avgöra vad som mer behövs.
That is the sort of list we need if we are to be able to decide what else is necessary.
SwedishVi kan inte centralt avgöra vilken information som är viktig för en viss konsument.
We cannot determine centrally what information is important for a particular consumer.
SwedishFör att kunna avgöra det skulle man åtminstone behöva diskutera följande frågor först:
Before an answer can be given, the following questions at least must be considered:
SwedishDet skulle vara oacceptabelt att låta ständiga rättstvister avgöra vad som händer.
It would be unacceptable to allow continuing litigation to determine what happens here.
SwedishSedan är det parlamentsledamotens sak att avgöra i vilken klass han / hon reser.
It is therefore up to the MEPs as to which class they choose to travel.
SwedishDet är upp till varje suverän stat att avgöra vem som ska få vistas på territoriet.
It is up to each sovereign state to decide who is permitted to reside in its territory.
SwedishDet är domstolens sak, skiljedomstolens sak, att avgöra vem som har rätt.
It will be a matter for the court, the Court of Arbitration, to judge who is right.