SV

avgör {gerundium}

volume_up
Reglerna som avgör ansvarigt land måste präglas av rättssäkerhet och förutsägbarhet.
The rules determining which country is responsible must be characterised by the rule of law and by predictability.
Det är de rådande sociala och kulturella normerna som avgör.
It is the prevalent social and cultural norms that are the determining factors.
Jag hoppas att vi går en framtid till mötes, där det i större utsträckning än i dag är solen som avgör var vår energi kommer ifrån.
I hope that in future the sun will play a greater role in determining where our energy comes from than it does today.

Användningsexempel för "avgör" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är saken som avgör och inte att samma ärende granskas än en gång på varje nivå.
It is the real issues that count, not having the same thing assessed at every level.
SwedishJag kräver ett svar på vem som avgör om mina frågor får ställas eller inte.
I demand an answer as to who decides whether my questions may be asked or not.
SwedishPartnerskap och subsidiaritet avgör förslagen från parlamentet och kommissionen.
Partnership and subsidiarity are the hallmark of the Parliament and Commission proposals.
SwedishI dag avgör Europeiska rådet om allmänheten skall utestängas från GMO-processen.
Today the European Council is deciding whether to write the public out of the GMO process.
SwedishNär allt kommer omkring är vi den generation som nu avgör våra barns framtid.
After all, we are the generation that is currently deciding the future of our children.
SwedishDetta förtroende är det som när allt kommer omkring avgör valutans värde.
It is that confidence, which, at the end of the day, determines their value.
SwedishMen det finns två aspekter som avgör hur ett fall behandlas av en domstol.
But there are two aspects which turn on the way in which a case is handled by a court.
SwedishFunktionen avgör hur cellen är uppbyggd och var i kroppen den finns.
The function determines how the cell is built and where it is found in the body.
SwedishDet är antalet inköpta bilar som avgör hur många bilar som kommer att köras.
It is the purchase of cars that determines how many cars will be driven.
SwedishI demokratin är det majoriteten som avgör, men minoriteterna kan ha rätt.
In a democracy, the majority decides, but the minority may be in the right.
SwedishDärför måste det vara bankerna som avgör huruvida de ska ge krediter.
As a result, it has to be the banks that decide whether or not to give credit.
SwedishMen vem avgör om filerna vi innehar är av kommersiell natur eller inte?
However, who determines whether the files we hold are of a commercial nature or not?
SwedishEU-kommissionen avgör huruvida medlemsländerna kan införa egna särskilda bestämmelser.
The Commission decides whether the Member States may impose certain rules of their own.
SwedishDessa terapier och läkemedel avgör nämligen i allt högre grad liv och död.
For these therapies and medicines increasingly represent life and death.
SwedishVi avgör inte konflikter och oftast låter vi recensionen vara kvar.
We do not arbitrate disputes and more often than not, we leave the review up.
SwedishPå det sättet är det viljan som avgör om vi skall få jämställdhet i idrottens värld.
There must, therefore, be the will to bring about equality in sport.
SwedishSåledes är det ni som avgör om ni vill besvara inlägget-frågan från David Martín.
So it is up to you to decide whether or not to reply to Mr David Martin's comment-cum-question.
SwedishEller är det bara kommissionens interna situation som avgör bedömningen?
Or is the judgement based solely on the Commission's internal situation?
SwedishInmatningsmaskens längd avgör antalet möjliga inmaningspositioner.
The length of the edit mask determines the number of the possible input positions.
SwedishDet är dessa tre institutioner som, i en trepartsdialog, avgör slutresultatet.
By means of a three-way dialogue, these three institutions jointly determine the final outcome.