"avgången" - Engelsk översättning

SV

"avgången" på engelska

SV

avgången {adjektiv}

volume_up
avgången (även: undergiven, resignerad)

Användningsexempel för "avgången" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI Duisenbergs dokument står angivet det första möjliga datumet för hans avgång, men inte det slutgiltiga datumet för avgången.
Mr Duisenberg's paper gives the first possible date for stepping down, but not the final one.
SwedishRådet måste faktiskt omedelbart lösa den institutionella kris som har uppkommit genom den nämnda avgången.
It is essential for the Council to resolve the institutional crisis resulting from the resignation as quickly as possible.
SwedishMed den här avgången togs emellertid också på nytt politiska beslut i Slovakien, som ger oss anledning till oro.
With his departure, however, political decisions have once more been taken in Slovakia which give us cause for concern.
SwedishÅ andra sidan är avgången också ett bevis för att de institutioner som vi har skapat fungerar, och att vi måste utveckla dem vidare.
However, it also demonstrated that the institutions we have established function and that we need to develop them.
SwedishVidare måste assistans även ges om en resa på över tre timmar ställs in eller om avgången försenas med mer än 90 minuter.
Furthermore, assistance must also be offered where a journey of more than three hours is cancelled or delayed in departure for more than 90 minutes.
SwedishDen 14 augusti 2008 försenades avgången för en Ryanair-flygning från Österrike till Storbritannien till nästa dag.
(DE) Madam President, on 14 August 2008 the departure time of a Ryanair flight from Austria to the United Kingdom was postponed until the following day.
SwedishFinns det orsaker till avgången som har att göra med behörighetsöverlappningen mellan EU:s samordnare mot terrorismen och EU:s lägescentral?
 Are there reasons for the resignation which have to do with the overlap of competencies between the EU coordinator for counter-terrorism and SITCEN?
SwedishAvgången markerade slutet på en bitter kamp mellan ett allt mer självsäkert parlament och en kommission som var befläckad av skandalanklagelserna.
The resignation marked the end of a bitter struggle between an increasingly confident Parliament and a European Commission mired in allegations of scandal.
SwedishSlutsatserna i den rapport som ledde till avgången upprepar än en gång slutsatserna i i budgetkontrollutskottets arbete, och presenterar de för oss svart på vitt.
The results of the report which led to the resignation simply repeat in black and white the findings of the Committee on Budgetary Control.
SwedishSamtidigt har Kurmanbek Bakijevs bror meddelat att det handskrivna meddelandet om avgången är förfalskat och att Kurmanbek Bakijev själv inte har avgått.
Meanwhile, the brother of Kurmanbek Bakiyev has announced that the hand-written resignation statement is a fake and that Bakiyev did not himself resign.
SwedishAvgången meddelas i ett enda dokument även om det undertecknats av var och en.
They announced this in one single document, which they all signed, so I think we can quite easily call this the resignation of all the members of the Commission.
SwedishKravet på att tillhandahålla logi gäller dock inte om den inställda avgången eller förseningen har orsakats av svåra väderförhållanden eller stora naturkatastrofer.
However, the obligation to provide accommodation does not apply if the cancellation or delay is caused by severe weather conditions or major natural disasters.
SwedishEn kris vars fara inte ligger i själva avgången eller ens i de motiv som ledde fram till den, utan i de följder den kan få vad gäller just rådets sätt att lösa den.
The potential dangers of the crisis do not lie in the resignation itself, nor even in the reasons for it, but in what could follow, depending on how the Council chooses to deal with the situation.
SwedishKommissionen sade faktiskt att den skulle lägga fram de första förslagen under våren och därefter, med anledning av avgången, har den sagt att det inte kommer att ske förrän i höst.
In actual fact the Commission had said that it was going to draw up initial proposals this spring. Then, because of its resignation, it said that it was not going to do so until the autumn.

Synonymer (svenska) till "avgång":

avgång
Swedish