"avgå" - Engelsk översättning

SV

"avgå" på engelska

SV avgå
volume_up
[avgick|har avgått] {verb}

1. allmänt

Att kommissionen skulle avgå var hur som helst oundvikligt efter den här rapporten.
But anyway, after the report it was inevitable that the Commission should resign.
Om årsrapporten inte godkänns, skall styrelsen avgå.
If the annual report is not approved, the Board of Directors shall resign.
De provinsiella ledare som hade hotat att avgå kommer inte att göra det.
The provincial governors who had threatened to resign will not do so.
President Mubarak måste avgå, det måste stå klart.
President Mubarak has to leave, that has to be made clear.
För att vara rättvis mot dem, så har de också uttryckt en önskan att avgå så snabbt som möjligt.
To be fair to them, they too have expressed a desire to leave as soon as possible.
Två tredjedelar av parlamentets ledamöter kommer att avgå före kommissionärerna.
Two thirds of the Members of Parliament will have left even before the Commissioners.
Kofi Annan kommer snart att avgå och få ta emot stora hyllningar och en frikostig pension.
Mr Annan will retire soon to great honours and a generous pension.
Slutligen togs också summan av årsbesparingarna för perioden 2004–2031 med i beräkningen, då det lägsta antalet lärare teoretiskt sett skulle avgå i pension.
Finally, account was taken of the sum of annual savings over the 2004-2031 period, when the fewest teachers would, theoretically, retire.
Om det handlar om ledamöter i kollegiet måste kommissionen be dem avgå och i annat fall inleda förfarandet med automatisk avsättning i enlighet med artikel 160 i fördraget.
If members of the College of Commissioners are involved, it must ask them to resign, on pain of being compulsorily retired under the terms of Article 160 of the Treaty.

2. transport: "tåg"

avgå

Synonymer (svenska) till "avgå":

avgå

Användningsexempel för "avgå" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTvå tredjedelar av parlamentets ledamöter kommer att avgå före kommissionärerna.
Two thirds of the Members of Parliament will have left even before the Commissioners.
SwedishKommissionen skall nu avgå kollektivt, eftersom den är kollektivt ansvarig.
The Commission has resigned, collectively, because it is collectively responsible.
SwedishJag kräver också att Ungerns antidemokratiske premiärminister ska avgå.
I also call for the resignation of the anti-democratic Prime Minister of Hungary.
SwedishDär blev regeringen också tvungen att avgå på grund av allmänna protester.
In that country, too, the government had to step down in the face of popular protest.
SwedishAlain Lamassoure sade i går att han var villig att avgå från sin tjänst.
Mr Lamassoure yesterday said that he was willing to step down from office.
SwedishJustitieministern tvingades avgå eftersom han anses vara ansvarig för stagnationen.
The Justice Minister has had to step down because he is held responsible for the stagnation.
SwedishVissa kolleger i kammaren i behov av publicitet krävde att fyra kommissionärer skulle avgå.
Certain fellow Members in need of publicity demanded the heads of four Commissioners.
SwedishPresident Mugabe, för ditt folks skull är det dags för dig att avgå.
President Mugabe, for the sake of your people, it is time for you to go.
SwedishDet är en sorts bokslut över fem års arbete sedan Santer-kommissionen tvingades avgå.
The rapporteur’ s report is a very thorough piece of work, and makes for fairly gloomy reading.
SwedishEuropeiska kommissionen tvingades nyligen avgå på grund av bedrägeriärenden.
The Commission recently came to grief over allegations of fraud.
SwedishSöderman tillkännagav för en tid sedan att han har för avsikt att avgå i början av nästa år.
Mr Söderman indicated to us some time ago that he would be stepping down early next year.
SwedishMan skulle inte ha kunnat tro att denna belgiska regering ska avgå.
You would not think that the incumbent Belgian Government was resigning.
SwedishTa bestämda steg och ge ett klart budskap: Mubarak måste avgå nu.
Have strength in your stride, send a clear message: Mubarak must go now.
SwedishDet är detta som är viktigt, och vi måste tro att de demokratiska styrkorna kommer att avgå med segern.
That is what matters and we must believe that the democratic forces will win.
SwedishPresident Mugabe, för ditt folks skull är det dags för dig att avgå.
One keyword is law and order, a condition of the social contract.
SwedishVi kunde ha isolerat Muammar Gaddafi i Tripoli och tvingat honom att antingen avgå eller bli avsatt.
It could have isolated Gaddafi in Tripoli and forced him either to go or to be wiped out.
SwedishI ett EU-land hade en guvernör fått avgå för en sådan sak.
In any EU Member State, a governor would have had to step down for that.
SwedishDen efterträdde Santers kommission, som måste avgå just därför att ingen tog på sig ansvaret.
It succeeded the Santer Commission, which had to go precisely because nobody took responsibility.
SwedishELDR-gruppen menar att denna kommission bör avgå - för Europas bästa.
For Europe, in good faith and in good conscience, the ELDR Group believes this Commission should go.
SwedishMedlemsstaterna har enhälligt kommit överens om att Gaddafi bör avgå.
President of the European Commission. - The Member States unanimously agreed that Gaddafi should go.