"avfatta" - Engelsk översättning

SV

"avfatta" på engelska

SV

avfatta {verb}

volume_up

Användningsexempel för "avfatta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFöretagen måste göra förberedelser under trekvarts år för att avfatta en miljörapport.
Companies have to spend nine months on the preparation of an environmental report.
SwedishVi hade bestämt oss för att avfatta en kortare resolution i år.
This does not mean, however, that the measures covered by these programmes will no longer exist.
SwedishVissa människor skulle säga att man aldrig kommer att lyckas avfatta ett litterärt verk om utläggning.
Many people would say that creating a literary work on externalisation was an impossible task.
SwedishVi hade bestämt oss för att avfatta en kortare resolution i år.
We set out to draft a shorter resolution this year.
SwedishEuropol avser också att avfatta en rapport om den generella situationen inom Europeiska unionen med avseende på den olagliga handeln med kvinnor.
Europol also intends to establish a report on the general situation in the European Union concerning trafficking in women.
SwedishOm vi vill att politiken skall bli begriplig för EU: s medborgare måste vi ändra den byråkratiska retoriken i våra resolutioner och avfatta dem på ett språk som människor kan förstå.
There was no mention of basic principles relating to the internal market, such as the approach to the Directive on services.
SwedishDetta parlament formulerade nyligen några av dessa ärenden i ett betänkande med anledning av arkitektdirektivet, jag hade äran att avfatta.
Parliament only recently had occasion to formulate some of these proposals when it considered a report specifically about the architects ' directive which I had the honour of drafting.
SwedishDetta skulle också förstärkas av föredragandens förslag att kommissionen skall avfatta en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av de nya reglerna.
This would also be reinforced by the rapporteur’s suggestion that the Commission draft a report to the EP and the Council regarding the implementation of the new rules.
SwedishDetta skulle också förstärkas av föredragandens förslag att kommissionen skall avfatta en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av de nya reglerna.
While such a register might cut costs, this would only be valid if the EU register could replace national registers completely, which according to experts does not appear to be feasible.
SwedishFörst vill jag för mitt utskotts del kritisera de bristande samarbetsmöjligheter vi haft för att kunna hålla ett ordentligt parlamentariskt samråd och avfatta ett yttrande.
First of all, on behalf of my committee I must criticise the lack of opportunity we were given to cooperate on this report, to engage in proper parliamentary discussion and to draft an opinion.
SwedishOm vi vill att politiken skall bli begriplig för EU:s medborgare måste vi ändra den byråkratiska retoriken i våra resolutioner och avfatta dem på ett språk som människor kan förstå.
If we want politics to be comprehensible to the citizens of Europe, we must change the bureaucratic rhetoric in our resolutions and word them in a language that is comprehensible to the people.