"avdrag" - Engelsk översättning

SV

"avdrag" på engelska

EN
EN
SV

avdrag {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Behöver vi inte för nya företag, för riskkapitalföretag, ha nya avskrivningsregler, nya avdrag, nya fonder?
Do new businesses and enterprises using risk capital not need new rules on depreciation, new allowances and reserves?
Emellertid skulle det vara önskvärt om kommissionen, utöver avdragen, skatteavdragen eller kreditsats-förmånerna, tog upp det svåra problemet med statsstöden.
However, it would be appropriate if, alongside allowances, tax reductions or increases in credit facilities, the Commission tackled the complex problem of state aid.
Alla ser till sina egna intressen, och varje statschef vill mätas och bedömas utifrån hur bra man har lyckats få igenom avdrag för inskränkta partsintressen i förhandlingarnas slutresultat.
Everyone looks after his or her own interests, and each Head of State will be measured and assessed on how well allowance has been made for narrow interests in the final result of the negotiation.
Emellertid är ett direkt avdrag för någon utgiftspost från underskottet uteslutet.
However, a direct deduction of any spending items from the deficit is excluded.
Vi behöver bara tänka ut ett avdrag för tullavgifter, som vi gjorde i Frankrike för moms 1954.
We simply need to invent, as we in France did for VAT in 1954, a customs duty deduction.
Om man tillåter avdrag för rimliga kostnader, strider det mot skyldigheten att lösa in till parikursen.
The recognition of allowing the deduction of reasonable costs conflicts with an obligation to redeem at par value.
avdrag (även: rabatt)
Det finns t.ex. avdrag i kapitalkostnaderna för att låna ut till småföretag.
For example, there are discounts in the capital charges for lending to smaller entities.
avdrag
Nåja, handväskan är borta, men avdraget och kravet på avdrag kvarstår från Förenade kungariket, och från Tyskland.
Well, the handbag has gone but the rebate and the claim for rebate remain from the UK, and from Germany.
Det skulle vara svårt att komma överens om ett avdrag på priset.
Reduction in price would be very difficult to agree.
Det skulle alltså ge ett avdrag om upp till 45 procent.
That would therefore give a reduction of up to 45 %.
Kompensationerna i direktivet, reparation, byte, avdrag på köpeskillingen eller återbetalning av hela köpeskillingen, är lätta att förstå.
The remedies in the directive - repair, replacement, reduction in price, refund - are easy to understand.
avdrag (även: skattelättnad)
volume_up
relief {substantiv} [GBR]
Men samma inkomst ska inte beskattas två gånger utan att man får göra avdrag för dubbelbeskattningen.
But the same income should not be taxed twice with no relief for the double taxation.
2. näringsliv
avdrag (även: avräkning)
Emellertid är ett direkt avdrag för någon utgiftspost från underskottet uteslutet.
However, a direct deduction of any spending items from the deficit is excluded.
Vi behöver bara tänka ut ett avdrag för tullavgifter, som vi gjorde i Frankrike för moms 1954.
We simply need to invent, as we in France did for VAT in 1954, a customs duty deduction.
Om man tillåter avdrag för rimliga kostnader, strider det mot skyldigheten att lösa in till parikursen.
The recognition of allowing the deduction of reasonable costs conflicts with an obligation to redeem at par value.
avdrag (även: återbäring)
Nåja, handväskan är borta, men avdraget och kravet på avdrag kvarstår från Förenade kungariket, och från Tyskland.
Well, the handbag has gone but the rebate and the claim for rebate remain from the UK, and from Germany.
3. finans
avdrag

Användningsexempel för "avdrag" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEmellertid är ett direkt avdrag för någon utgiftspost från underskottet uteslutet.
However, a direct deduction of any spending items from the deficit is excluded.
SwedishDet finns t.ex. avdrag i kapitalkostnaderna för att låna ut till småföretag.
For example, there are discounts in the capital charges for lending to smaller entities.
SwedishOgiltig aktivitet leder även till avdrag av den beräknade inkomsten i slutet av månaden.
Invalid activity will also result in deductions to estimated revenue at the end of the month.
SwedishVi behöver bara tänka ut ett avdrag för tullavgifter, som vi gjorde i Frankrike för moms 1954.
We simply need to invent, as we in France did for VAT in 1954, a customs duty deduction.
SwedishNederländerna tillämpar ett avdrag på ungefär 1 000 ecu per månad.
The Netherlands short-changes us to the tune of some ECU 1 000 a month.
SwedishMen samma inkomst ska inte beskattas två gånger utan att man får göra avdrag för dubbelbeskattningen.
But the same income should not be taxed twice with no relief for the double taxation.
SwedishInstitutionerna måste kunna hantera denna situation och leverantörerna bör få göra avdrag för sina tjänster.
Institutions should manage this situation and suppliers should deduct their services.
SwedishOgiltiga klick kan leda till avdrag från dina intäkter och till och med att vi säger upp ditt konto.
In fact, invalid clicks can result in deductions from your earnings and even account termination.
SwedishDet skulle vara svårt att komma överens om ett avdrag på priset.
Reduction in price would be very difficult to agree.
SwedishInga andra avdrag än de specificerade är tillåtna.
No other deductions are permitted other than those specified.
SwedishDet skulle alltså ge ett avdrag om upp till 45 procent.
That would therefore give a reduction of up to 45 %.
SwedishOm man tillåter avdrag för rimliga kostnader, strider det mot skyldigheten att lösa in till parikursen.
The recognition of allowing the deduction of reasonable costs conflicts with an obligation to redeem at par value.
SwedishAndra delen av kommissionens förslag gäller inköp som inte ger rätt till fullt avdrag för mervärdesskatt.
The second part of the Commission proposal concerns expenditure which is not eligible for full deduction of VAT.
SwedishTa också reda på vilka skattesatser och avdrag som gäller.
SwedishNåja, handväskan är borta, men avdraget och kravet på avdrag kvarstår från Förenade kungariket, och från Tyskland.
Well, the handbag has gone but the rebate and the claim for rebate remain from the UK, and from Germany.
SwedishBehöver vi inte för nya företag, för riskkapitalföretag, ha nya avskrivningsregler, nya avdrag, nya fonder?
Do new businesses and enterprises using risk capital not need new rules on depreciation, new allowances and reserves?
SwedishRäntebärande skulder med avdrag för likvida medel.
SwedishAvkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster med avdrag för full skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.
Capital employed Total assets less non-interest bearing liabilities including deferred tax liability.
SwedishFörsäkring, reparationer, avdrag.
You got insurance, you got repairs, car payments --
SwedishKompensationerna i direktivet, reparation, byte, avdrag på köpeskillingen eller återbetalning av hela köpeskillingen, är lätta att förstå.
The remedies in the directive - repair, replacement, reduction in price, refund - are easy to understand.

Synonymer (svenska) till "avdrag":

avdrag