SV

avdelningar {pluralis}

volume_up
avdelningar
Andra specialkompetenser kompletterar du vid andra avdelningar eller högskolor.
Other special skills, you can supplement with other departments or colleges.
En styrka är att skrankorna mellan institutioner och avdelningar inte är så höga.
One strength is that the boundaries between institutions and departments are not that large.
Ett flertal av våra ämnen och avdelningar rankas som bäst i Sverige.
A number of our subjects and departments are ranked as the best in Sweden.

Användningsexempel för "avdelningar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi borde bry oss om det och våra avdelningar har genomfört en omfattande studie.
We should care about it, and our departments have carried out an extensive study.
SwedishSåledes har jag gett nödvändiga instruktioner i frågan till berörda avdelningar.
I have consequently given the necessary instructions to the relevant services.
SwedishDet är ett stort steg framåt mot ett större ansvarstagande inom våra avdelningar.
This represents real progress towards giving Commission staff more responsibility.
SwedishOrdförandena på avdelningar med fem domare skall väljas för en tid av tre år.
The Presidents of the chambers of five Judges shall be elected for three years.
SwedishOrdförandena på avdelningar med fem domare skall väljas för en tid av tre år.
The Presidents of the chambers of five Judges shall be elected for three years.
SwedishUnder tiden, fru kommissionär, kan våra avdelningar försöka skapa klarhet i frågan.
In the meantime, Commissioner, our services can attempt to clarify the situation.
SwedishAndra specialkompetenser kompletterar du vid andra avdelningar eller högskolor.
Other special skills, you can supplement with other departments or colleges.
SwedishDet är så mycket som uträttas hela tiden i kommissionen och på våra avdelningar.
So much is being done all the time in the Commission and our departments.
SwedishJag står också i skuld till kommissionsledamoten och till kommissionens avdelningar.
I am also indebted to the commissioner and to the services of the Commission.
SwedishEnheten samarbetar med andra avdelningar, vilka har nära samband med social utslagning.
It works with other departments which have a close bearing on social exclusion.
SwedishMina avdelningar har redan inlett arbetet med översynen av EIA-direktivet.
My services have already started working on the review of the EIA Directive.
SwedishFöredraganden har haft vänligheten att tacka mitt kansli och mina avdelningar.
The rapporteur has been so kind as to thank my cabinet and my services.
SwedishKommissionens avdelningar för bedrägeribekämpning har därvid en viktig roll.
The anti-fraud units of the Commission have an important coordinating role to play here.
SwedishDet är så våra avdelningar, som har undersökt detta, och föredraganden ser på saken.
That is the opinion of our services which investigated the matter, and of the rapporteur.
SwedishKommissionens behöriga avdelningar arbetar för närvarande med tänkbara förbättringar.
The competent services of the Commission are currently working on possible improvements.
SwedishEn styrka är att skrankorna mellan institutioner och avdelningar inte är så höga.
One strength is that the boundaries between institutions and departments are not that large.
SwedishFör första gången har ni erkänt att era avdelningar kan göra något mer för min region.
For the first time, you have recognised that your staff can do something for my region.
SwedishTvå avdelningar har spelat en avgörande roll för att hantera Eurostataffärens efterdyningar.
The Prodi Commission addressed this task with great commitment from the outset.
SwedishFonden har varit uppdelad i två olika avdelningar, där olika regler gäller.
It is divided into two different sections, where different rules apply.
SwedishDet finns mekanismer för att ge hjälp och kommissionens avdelningar agerade omedelbart.
There are mechanisms for providing help, and the Commission services acted immediately.

Synonymer (svenska) till "avdelning":

avdelning