SV

avdelning {utrum}

volume_up
1. allmänt
avdelning (även: område, departement, fack)
Varje kommissionsledamot är ansvarig för sin avdelning och skyldig att avlägga rapport.
Each Member of the Commission is responsible and answerable for his department.
Namn: Per-Erik Forssén Titel: Universitetslektor Avdelning: Inst.
Name: Per-Erik Forssén Title: Associate Professor Department: Electrical Engineering
Därför är det rimligt att inrätta en avdelning för fredsbevarande insatser.
For this reason, it makes sense to establish a peacebuilding department.
Professor Hans-Åke Häggblad, avdelningschef Avdelningen för material- och solidmekanik.
Professor Hans-Åke Häggblad, Head of Division, Division of Mechanics of Solid Materials.
Avdelningen kombinerar teori med experiment, med tonvikt på experimentella metoder.
The division combines theory with experiments, with the emphasis on experimental methods.
Conservation ecology and biodiversity monitoring (forskning vid avdelningen för biologi)
Conservation ecology and biodiversity monitoring (research at the Division for Biology)
Inte en enda gång har denna artikel iakttagits, vilket för övrigt även gäller övriga artiklar under avdelning 5.
This article has not been respected once; nor indeed have the other articles in Title 5.
Genom europeiska lagar får bestämmelserna i stadgan ändras med undantag av avdelning I och artikel 64 i denna.
A European law may amend the provisions of the Statute, with the exception of Title I and Article 64.
Artikel 130u i avdelning XVII förbinder EU att säkerställa sammanhållningen mellan eftersträvade utvecklingspolitiken och fiskeriavtalen.
Article 130u of Title XVII obliges the EU to ensure coherence between development policies pursued and the fishing agreements.
avdelning (även: huvud, chef, rubrik, ledare, person, fall, antal, titel, spets, kategori)
volume_up
head {substantiv}
Han är forskningsledare för grupp- och socialpsykologi inom avdelningen för psykologi.
He is head of the Group and Social Psychology subsection at the department.
Avdelningschef på Avdelningen för Innovation och design PHD, Universitetslektor
Head of the Division of Innovation and Design, PhD, Senior Lecturer
Professor Hans-Åke Häggblad, avdelningschef Avdelningen för material- och solidmekanik.
Professor Hans-Åke Häggblad, Head of Division, Division of Mechanics of Solid Materials.
Verksamheten startade redan 1979 som del av LTUs avdelning för vattenteknik.
The research started in 1979 as part of LTU's Department of Water Resources Engineering.
Del III, avdelning III, kapitel I, avsnitt 3, underavsnitt 1
Part III, Title III, Chapter I, Section 3 Subsection 1
Del III avdelning III kapitel I avsnitten 2 och 4
Part III, Title III, Chapter I, Sections 2 and 4
Således förespråkar vi att den avskiljs och får en egen avdelning.
We therefore support the move to designate it a specific section of its own.
Alla resultat kommer att publiceras på en avdelning för riktmärkning på webbplatsen e-Europe.
All the research will be published by a benchmarking section of the e-Europe website.
Del III, avdelning III, kapitel I, avsnitt 3, underavsnitt 1
Part III, Title III, Chapter I, Section 3 Subsection 1
avdelning (även: enhet, grupp, lag, apparat, aggregat, förband)
volume_up
unit {substantiv}
Är det kommissionens avdelning, herr kommissionär, eller finns det en annan lösning?
A unit at the Commission? Or is there another solution, Commissioner?
Frank, skulle du vara intresserad av att jobba för FBl: s avdelning för ekonomisk brottslighet?
Frank... would you be interested in working with the FBl's Financial Crimes Unit?
Båda bistås av avdelningen för rättsliga frågor, en IT-avdelning och en personalavdelning.
It consists of two units, the Technical Unit and the Finance and Administration Unit, all supported by IT, Personnel and Legal Services.
volume_up
batch {substantiv}
volume_up
body {substantiv}
Låt oss anta att denna avdelning anvisas till kommissionen som en administrativ enhet, och låt oss inse att den kräver en sui generis-status.
Let us assume that this service will be assigned to the Commission as an administrative body and let us recognise that it must have a sui generis character.
Ni känner ju till att OECD har en avdelning kallad arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt (FATF) vars verksamhet innefattar undersökning av sådana frågor.
You will be aware that the OECD has a body called the Financial Action Task Force on Money Laundering, the FATF, whose activities include the investigation of such issues.
De statistiska uppgifterna insamlas av olika organ, t.ex. av avdelningar som är underställda polisen, tullen eller den allmänna åklagarmyndigheten.
The statistical information is assembled by a variety of bodies, for example by the Customs, the office of the public prosecutor or departments reporting to the police.
avdelning (även: gren, område, kvist, förgrening)
Ett antal protestantiska missionärer utvisades också, och förra året upplöstes Frälsningsarméns Moskva-avdelning.
A number of Protestant missionaries were similarly expelled, and last year the Moscow branch of the Salvation Army was disbanded.
Den 4 december 1997 kommer kommissionens avdelningar att ha hålla ett första möte med de nationella myndigheter, som ansvarar för djur som används i djurförsök.
On 4 December 1997, the Commission's service branch will have a first meeting with the national authorities responsible for protecting the animals used in animal research.
Vi hoppas mycket på att mötet i december kommer att ge kommissionens avdelningar möjlighet att utvärdera situationen för primater, inklusive vilda djur, så som den ser ut i medlemsstaterna.
We very much hope that the meeting in December will give the Commission's service branch an opportunity to assess the situation on primates including wild animals as it appears in the Member States.
avdelning
volume_up
dept. {substantiv} [förk.] (department)
avdelning (även: division)
volume_up
div. {substantiv} [förk.] (division)
I avdelning två föreskrivs å andra sidan ett obligatoriskt märkningssystem samt två tillämpningsfaser.
The second heading establishes an obligatory system of labelling of meat and two stages for its implementation.
Kursansvarig är Peter Hallberg, avdelningen för maskinkonstruktion, som också är så kallad Faculty Advisor för ELiTH-projektet.
Heading the course is Peter Hallberg, Department of Machine Design, and also the Faculty Advisor for the ELiTH project.
2. "pub"
avdelning
volume_up
bar {substantiv} (pub)
3. näringsliv
avdelning
Varje kommissionsledamot är ansvarig för sin avdelning och skyldig att avlägga rapport.
Each Member of the Commission is responsible and answerable for his department.
Namn: Per-Erik Forssén Titel: Universitetslektor Avdelning: Inst.
Name: Per-Erik Forssén Title: Associate Professor Department: Electrical Engineering
Därför är det rimligt att inrätta en avdelning för fredsbevarande insatser.
For this reason, it makes sense to establish a peacebuilding department.
4. militärt
avdelning
volume_up
party {substantiv}
Domstolen skall sammanträda i stor avdelning när en medlemsstat eller en unionsinstitution som är part i ärendet begär det.
The Court of Justice shall sit in a Grand Chamber when a Member State or an institution of the Union that is party to the proceedings so requests.
Jag vill göra det helt klart att detta är ett misstag eller om det inte är ett misstag är det något slags okynnigt upptåg av liberala partiets avdelning för spelande av spratt.
I want to make it absolutely clear that this is a mistake, or if it is not a mistake, it is some mischievous prank by the dirty tricks department of the Liberal Party.
I samma anda kommer vi att stödja den socialistiska gruppens ändringsförslag 13, vilket kommer att hindra oss från att slå blå dunster i ögonen genom att inrätta en avdelning för budgetdisciplin.
In the same spirit, we shall support Amendment No 13 from the Group of the Party of European Socialists, which will prevent us creating a budgetary discipline body just for show.

Användningsexempel för "avdelning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAvdelning IV: utrikespolitik. Kommissionsledamoten har sagt en hel del om det.
The Commissioner has already gone into detail about Chapter IV, on foreign policy.
SwedishOm dessa målsättningar uppnås beror dock på hur vi organiserar denna avdelning.
However, achieving these objectives depends on how we organise this service.
SwedishFörfarandet för framställningar (ändring av avdelning VIII i arbetsordningen) (
The petitions process (Amendment of Title VIII of the Rules of Procedure) (
SwedishJag skulle alltså gärna senast i morgon få ett svar på den frågan från er avdelning.
I should be grateful for an answer from your office by tomorrow at the latest.
SwedishHans avdelning har haft hand om mutant fenomenen ända sedan före min tid.
His department has been dealing with the mutant phenomenon since before my time.
SwedishVarje kommissionsledamot är ansvarig för sin avdelning och skyldig att avlägga rapport.
Each Member of the Commission is responsible and answerable for his department.
SwedishSom vi vet ifrågasatte rådets juridiska avdelning kommissionens yttrande.
As we know, the Council's legal services challenged the opinion of the Commission.
SwedishDärför är jag inte säker på att vi bör begränsa detta till en enda avdelning.
On that basis, I am not sure that we should be restricting this to a single department.
SwedishDetta är i stort sett vad vi försvarar vid inrättandet av denna avdelning.
That is the broad outline of what we are defending in creating this service.
SwedishVi anser det vara glädjande att sysselsättningen fått en egen avdelning i fördraget.
We are very pleased that employment has got its own chapter in the Treaty.
SwedishDenna nya avdelning är en avdelning för hela EU och inte bara för en institution.
The new service is a service of the entire European Union, and not of just one institution.
SwedishFrågan om hur man ska inrätta denna gemensamma avdelning är inte enbart av teknisk natur.
The issue of how to install this joint service is not merely a technical one.
SwedishVerksamheten startade redan 1979 som del av LTUs avdelning för vattenteknik.
The research started in 1979 as part of LTU's Department of Water Resources Engineering.
SwedishOm åtgärden har en rättslig grund, är budgetpostens avdelning av sekundär betydelse.
If the action has a legal base, the title of a budget line is secondary.
SwedishSedan dess har Pattens och min egen avdelning fortsatt sitt arbete med detta.
Since then Mr Patten's service and mine have continued to work on this.
SwedishDärför är det rimligt att inrätta en avdelning för fredsbevarande insatser.
For this reason, it makes sense to establish a peacebuilding department.
SwedishI början av Euratomfördragets avdelning III skall följande kapitel föras in:
The following chapter shall be inserted at the beginning of Title III of the EAEC Treaty:
SwedishBeträffande de andra ändringsförslagen i avdelning B1, så tänker min grupp stödja dem.
As for the other amendments in category 1 B, my group will support these.
SwedishDärför är inrättandet av denna avdelning en så viktig och svår utmaning.
That is why the creation of this service is such an important and difficult challenge.
SwedishHur kan vi se till att EEAS blir en avdelning för alla medborgare i Europeiska unionen?
How do we ensure that the EEAS becomes a service for all citizens of the European Union?

Synonymer (svenska) till "avdelning":

avdelning