SV

avbrytas {verb}

volume_up
Protokollet förlängdes med en månad för att undvika att fiskeverksamheten skulle avbrytas.
This protocol was renewed for a period of two months to avoid a break in fishing activities.
Det är viktigt att förhandlingarna kan avbrytas när som helst om framstegen inte är tillräckliga.
It is important that the negotiations can be broken off at any time if there is insufficient progress.
Det är en process som på detta stadium inte kan förändras eller avbrytas utan att tillföra stor skada.
It is a process that cannot be changed or broken off at this stage without major damage being done.

Användningsexempel för "avbrytas" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är viktigt att systemet är tillförlitligt eftersom driften inte får avbrytas.
The reliability of the system is important, as operation must be continuous.
SwedishDet är också sorgligt att till och med barnprogram kan avbrytas av reklam.
It is also saddening that even children's programmes can be interrupted by adverts.
SwedishOm en debatt måste avbrytas och återtas efter frågestunden, må så vara.
If a debate needs to stop and resume after Question Time finishes, so be it.
SwedishLiksom tidigare kommer inte filmer eller nyhetsprogram att avbrytas.
As before, cinematographic works and news programmes will not be interrupted.
SwedishProcessen får därför inte avbrytas bara för att två länder har sagt nej.
This is why the process must not be halted merely because two countries have said ‘no’.
SwedishOm de turkiska politikerna inte ger med sig på den punkten måste förhandlingarna avbrytas.
If Turkish politicians do not give way on this, the negotiations must be discontinued.
SwedishDetta innebär inte att reformprocessen bör avbrytas, långt därifrån.
This does not mean that the reform process should be stopped. Far be it from this case.
SwedishOch jag väntade mig ärligt talat aldrig att leveranserna skulle avbrytas helt.
And, to be honest, I never expected full disruption of supply.
SwedishDärför måste partnerskaps- och samarbetsavtalet genast avbrytas.
Which is why the Partnership and Cooperation Agreement must be suspended immediately.
SwedishDe flesta fleråriga program kommer att avbrytas vid utgången av 2006.
Most multi-annual programmes will be discontinued at the end of 2006.
SwedishDebatten kommer att avbrytas vid denna punkt.
As it is now time for Question Time, we will suspend the debate.
SwedishProtokollet förlängdes med en månad för att undvika att fiskeverksamheten skulle avbrytas.
This protocol was renewed for a period of two months to avoid a break in fishing activities.
SwedishMot den bakgrunden måste rättegången avbrytas och de politiska fångarna omedelbart friges.
With this in mind, the trial must be annulled and the political prisoners freed immediately.
SwedishDetta är oacceptabelt, och förfarandena borde omedelbart avbrytas.
This is unacceptable and the proceedings should be dropped immediately.
SwedishAnslutningsförhandlingarna med Turkiet bör avbrytas snarast möjligt.
Accession negotiations with Turkey should cease as soon as possible.
SwedishDe kommer automatiskt att avbrytas så snart som den minut som var och en av dem har tilldelats är slut.
They will be automatically cut off as soon as the minute assigned to each is over.
SwedishDen måste avbrytas, och jag skall be vaktmästarna att göra som herr Tomlinson önskar.
An end must indeed be put to it, and I ask the ushers to take the action Mr Tomlinson has called for.
SwedishFör de länder som upprepat har problem med att hantera pengar borde utbetalningar avbrytas.
For those countries that repeatedly have problems managing money, payments should be suspended.
SwedishI och med att dessa kriterier har uppfyllts borde stöden avbrytas.
With these criteria now fulfilled, the assistance should be stopped.
SwedishDärför stöder jag yrkandet på att sammanträdet skall avbrytas nu.
I therefore support the request for the sitting to be suspended now.

Synonymer (svenska) till "avbryta":

avbryta