SV

avbrytande {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Den omfattar avbrytande av graviditet och därmed abort!
This includes termination of pregnancy and therefore abortion!
Frivilligt avbrytande av en graviditet är en fråga som uteslutande faller under varje enskild medlemsstats behörighet.
Voluntary termination of pregnancy is a matter of exclusive competence for each individual Member State.
Parlamentet kan inte avge något avgörande angående frivilligt avbrytande av en graviditet och förvisso inte heller om en doms laglighet.
Parliament cannot give a ruling on voluntary termination of pregnancy, nor, indeed, on the legality of a judgment.
avbrytande (även: kanal, genväg)
Vi kommer att få ett mycket snabbt avbrytande.
We will have a very rapid cut-off.
avbrytande (även: avbrott, upphörande)
2. näringsliv
avbrytande
avbrytande
withdrawal of the invitation to tender
3. "stopp, uppehåll"
avbrytande (även: avbrott, uppehåll, paus, stopp)
(Avbrytande från Goebbels) Inte förrän 2004, herr Goebbels, vilket jag har förklarat många, många gånger på kommissionens vägnar.
(Interruption from Mr Goebbels) Not before 2004, Mr Goebbels, as I have explained on behalf of the Commission many, many times.
Ändringsförslaget lyder: " uppmanar rådet att inte spara några krafter för att skapa lämpliga förutsättningar för ett snabbt avbrytande av bombningarna ".
The French text reads: 'exhorte le Conseil à ne ménager aucun effort pour créer les conditions propices à une brève interruption des bombardements '.
För att trygga den reproduktiva hälsan och kvinnors rättigheter rekommenderade man också att ett frivilligt avbrytande av en graviditet bör vara lagligt, säkert och möjligt överallt.
It was also recommended that, in order to safeguard reproductive health and women’s rights, voluntary interruption of pregnancy should be legal, safe and universally accessible.
4. sport
avbrytande (även: hindrande, avskärande)

Användningsexempel för "avbrytande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishLåt mig också säga ett par ord om avbrytande, eller möjligheten till avbrytande, av avtalet.
Let me also say a few words about suspension, or possible suspension.
SwedishOch rådets svar var: avbrytande av det jugoslaviska flygbolagets flygningar i Europeiska unionen.
The Council's response was to ban flights by the Yugoslav airline to the European Union.
SwedishEtt avbrytande av förhandlingarna skulle leda till den ödesdigra situation som i dag råder i Irak.
Stopping negotiations would lead to the disastrous state of affairs already seen in Iraq.
SwedishDen majoritet som avvisar ett avbrytande av kriget gör sig medskyldig.
The majority that rejects stopping it becomes an accessory.
Swedish. - (IT) Jag röstade för resolutionsförslaget om ett avbrytande av WTO:s Doharunda.
in writing. - (IT) I voted in favour of the motion for a resolution on the suspension of the WTO Doha Round.
SwedishDen omfattar avbrytande av graviditet och därmed abort!
This includes termination of pregnancy and therefore abortion!
SwedishFrivilligt avbrytande av en graviditet är en fråga som uteslutande faller under varje enskild medlemsstats behörighet.
Voluntary termination of pregnancy is a matter of exclusive competence for each individual Member State.
SwedishAngående: Avbrytande av processen mot Förenta staterna i Världshandelsorganisationen rörande Helms-Burtonlagen
Subject: Suspension of World Trade Organization (WTO) proceedings against the US in connection with the Helms-Burton Act
SwedishVi kommer att få ett mycket snabbt avbrytande.
SwedishParlamentet kan inte avge något avgörande angående frivilligt avbrytande av en graviditet och förvisso inte heller om en doms laglighet.
Parliament cannot give a ruling on voluntary termination of pregnancy, nor, indeed, on the legality of a judgment.
SwedishJag påminner Martens om att ett avbrytande av sammanträdet betyder att vi enligt arbetsordningen måste skjuta upp omröstningen till i morgon.
Mr Martens, if I adjourn the sitting, then under the Rules of Procedure the vote will have to be taken tomorrow.
Swedish(Avbrytande från Goebbels) Inte förrän 2004, herr Goebbels, vilket jag har förklarat många, många gånger på kommissionens vägnar.
(Interruption from Mr Goebbels) Not before 2004, Mr Goebbels, as I have explained on behalf of the Commission many, many times.
Swedishavbrytande av upphandling
SwedishAvbrytande av sessionen
SwedishAvbrytande av sessionen
SwedishEtt avbrytande av tillämpningen av de nuvarande handelsförmånerna skulle ta ifrån de berörda länderna en objektiv ekonomisk fördel i deras handel med EU.
The termination of the trade preferences would take from the beneficiaries an objective economic advantage in their trade with the EU.
SwedishDet är viktigt att fastställa kriterier för inledande, avbrytande och slutförande av en politisk dialog och att definiera de mål vi vill uppnå.
It is important to set clear criteria for the initiation, suspension or termination of a political dialogue and to define the goals we want to achieve.
SwedishAvbrytande eller avslutande av ett sammanträde regleras i artikel 171.
The suspension or closure of a sitting is covered by Rule 171; I quote, 'The sitting may be suspended or closed during a debate or a vote.'
SwedishFör att möjliggöra ett omedelbart avbrytande av verksamheten ifråga är det absolut nödvändigt att beslutet kan antas av rådet vid dess möte den 14 och 15 april.
To allow for an immediate halt to the activity in question, it is crucial that decision is approved by the Council meeting of 14 and 15 April.
SwedishÄndringsförslaget lyder: " uppmanar rådet att inte spara några krafter för att skapa lämpliga förutsättningar för ett snabbt avbrytande av bombningarna ".
The French text reads: 'exhorte le Conseil à ne ménager aucun effort pour créer les conditions propices à une brève interruption des bombardements '.

Synonymer (svenska) till "avbryta":

avbryta