SV

avbryta [avbröt|har avbrutit] {verb}

volume_up
1. allmänt
Vi bör avbryta anslutningsförhandlingarna så fort som möjligt.
We should break off the accession negotiations as quickly as possible.
Mina herrar, jag avskyr att avbryta festen innan den har ballat ur helt.
Gentlemen, I hate to break up the party before it really gets out of hand...
Men vi kan inte avbryta förhandlingarna, eftersom vi då rubbar vår tidsplan.
We cannot, though, have a break, as that would disrupt the timetable.
I min egenskap av ordförande för sammanträdet kan jag inte plötsligt avbryta en föredragande.
As the President of the sitting, I cannot simply cut off a rapporteur.
Vi känner oss väldigt tappra när vi vill avbryta hjälpen.
We may feel extremely brave when we are about to cut off aid.
Därför kommer talmannen att avbryta talaren om en ordningsfråga visar sig vara något annat än en ordningsfråga.
Accordingly, if a point of order turns out not to be one, the President will cut off the speaker.
Regionerna har tagit emot pengar, och att avbryta en åtgärd som har beviljats leder till att man tar ifrån dem dessa pengar.
The regions have been receiving money, and to discontinue a given measure now will deprive them of this money.
Kommissionen måste, snarare än kan, avbryta det ekonomiska biståndet och kräva att det utbetalade stödet återbetalas.”
The Commission must, rather than may, discontinue financial aid and must demand that the funds disbursed be repaid.’
It had to be discontinued.
Hur kommer det sig att vi underlåtit att titta på de strukturella problem som får folk att avbryta sina studier?
Why is it that we have failed to look at the structural problems that are causing people to drop out of education?
Följaktligen upprepar jag den fråga som andra har ställt: kan kommissionen en gång för alla klargöra huruvida den kommer att avbryta förfarandena mot Österrike och Danmark?
So I repeat again the question that others have raised: Would the Commission clarify once and for all whether it will drop the proceedings against Austria and Denmark?
Det finns också kategorier där naturkatastrofer kan avbryta försörjningen.
There are also categories of natural catastrophe able to interrupt supply.
Unga människor tvingas avbryta sina studier och går en osäker framtid till mötes.
Young people are having to interrupt their training and are facing an uncertain future.
Exemplen visar att kommissionen kan avbryta betalningar och att den faktiskt gör det.
These examples show that the Commission can and does interrupt payments.
Om du vill avbryta något objekt markerar du det i listan och klickar på Avsluta process.
To stop any of these items, select it from the list and click End process.
Men att avbryta mitt i steget skulle vara att motverka dess eget syfte.
But to stop in midstream would be counterproductive.
Det är hög tid att vi tillsammans ser till att avbryta denna diskriminering av kvinnor!
It is high time that we took action together to stop this discrimination against women.
Vi i det här parlamentet beslutade att avbryta våra parlamentariska förbindelser med Pakistan.
We in this Parliament decided to terminate our parliamentary relationship with Pakistan.
De här testerna kommer i alla fall att utvisa om vi måste avbryta avtalet med leverantören.
Nevertheless, it is these tests that will show whether we need to terminate the contract with the contractor.
Att avbryta en graviditet måste alltid vara kvinnans val.
It should always be the woman's choice as to whether she wishes to terminate her pregnancy.
– Jag måste avbryta er här, eftersom detta inte alls är ett personligt uttalande.
   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.
   – Jag måste avbryta er här, eftersom detta inte alls är ett personligt uttalande.
   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.
Men jag måste säga er att jag kommer att avbryta er om det inte är fallet.
However, I must tell you that I will cut you off, if this is not the case.
Det krävs fortgående reformer; det är nödvändigt med ständig vaksamhet mot människosläktets förmåga att lägga sig i, avbryta eller fräta sönder det offentliga livet.
Ongoing reforms are needed; constant vigilance is necessary against the ability of mankind to interfere with, interrupt or corrode public life.
Tidigare i eftermiddags ansåg talmannen att hon behövde avbryta och skjuta upp möjligheterna för ledamöterna att ta upp denna fråga.
Early this afternoon the President felt she needed to cut short and postpone the opportunity for Members to raise this matter.
Om du plötsligt blir sjuk under ett besök i ett annat EU-land och måste uppsöka läkare, behöver du inte avbryta resan och åka hem för vård.
If you fall ill unexpectedly during a trip to an EU country and you need to visit a doctor, you don't need to cut short your visit to return home for treatment.
2. film & teve
– Jag måste avbryta er här, eftersom detta inte alls är ett personligt uttalande.
   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.
   – Jag måste avbryta er här, eftersom detta inte alls är ett personligt uttalande.
   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.
Men jag måste säga er att jag kommer att avbryta er om det inte är fallet.
However, I must tell you that I will cut you off, if this is not the case.
3. teknik
Vill du hoppa över den här e-brevlådan och fortsätta att importera eller vill du avbryta?
Would you like to skip this mailbox and continue importing or abort the import operation?
Vill du hoppa över den här e-brevlådan och fortsätta att importera eller vill du avbryta åtgärden?
Would you like to skip this mailbox and continue importing or abort the import operation?

Användningsexempel för "avbryta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNi borde verkligen avbryta mig och fråga varför jag pratar strunt.
Mr President, you really ought to interrupt me and ask why I am talking nonsense.
Swedish– Jag måste avbryta er här, eftersom detta inte alls är ett personligt uttalande.
   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.
Swedish   – Jag måste avbryta er här, eftersom detta inte alls är ett personligt uttalande.
   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.
Swedish(Talmannen rådgjorde med kammaren, som beslutade att avbryta omröstningarna.)
(The President put the proposal to the House which decided to end voting time)
SwedishUnga människor tvingas avbryta sina studier och går en osäker framtid till mötes.
Young people are having to interrupt their training and are facing an uncertain future.
SwedishJag kommer att vara mycket sträng och avbryta talarna efter exakt en minut.
I am going to be very strict and cut speakers off after exactly one minute.
SwedishNär liveläget är aktiverat kan du inte avsluta eller avbryta presentationen.
While Live Mode is switched on, you cannot end or cancel the presentation.
SwedishJag är tvungen att avbryta er, fru Breyer, därför att vi skall inte ha en ny debatt.
I have to stop you there, Mrs Breyer, because we are not going to have another debate.
SwedishDet är förvisso så att den dåvarande regeringen beslutade att avbryta valprocessen.
Of course, there was the government decision at the time to stop the electoral process.
SwedishDet finns många argument mot att avbryta beviljandet av stöd så snabbt.
There are several arguments against such a rapid discontinuation of subsidies.
SwedishKommissionen kan inte besluta om att avbryta tillämpningen av unionens lagstiftning.
The Commission cannot decide to suspend the application of Community law.
SwedishMen jag måste säga er att jag kommer att avbryta er om det inte är fallet.
However, I must tell you that I will cut you off, if this is not the case.
SwedishVi kommer att avbryta era anföranden efter en minut eftersom vi har 13 personer på listan.
We will cut your speeches off after one minute, because 13 people are on the list.
SwedishMina herrar, jag avskyr att avbryta festen innan den har ballat ur helt.
Gentlemen, I hate to break up the party before it really gets out of hand...
SwedishDet finns också kategorier där naturkatastrofer kan avbryta försörjningen.
There are also categories of natural catastrophe able to interrupt supply.
SwedishMitt klubbslag var inte för er utan för en kollega som försökte avbryta er.
The use of my gavel was not aimed at you but at an MEP who was trying to interrupt you.
SwedishVälj detta alternativ om Du vill avbryta proceduren och sökningen inte ska öppnas.
Select this option if you want to cancel the procedure and the query should not be opened.
SwedishExemplen visar att kommissionen kan avbryta betalningar och att den faktiskt gör det.
These examples show that the Commission can and does interrupt payments.
SwedishJag kommer att avbryta sammanträdet under en minut för att få det lagat.
I shall suspend the sitting for a few moments so that they can be repaired.
SwedishJag kommer att vara mycket snabb och kommer att avbryta er på sekunden.
I will be going very fast, on the minute I will be stopping you, on the dot.

Synonymer (svenska) till "avbryta":

avbryta