SV

avbrott {neutrum}

volume_up
1. allmänt
avbrott (även: uppehåll, vokalmöte)
Det handlar om att de oundvikliga konsekvenserna av detta avbrott, av att ha en effektiv kommission, nu har klarats upp.
It is that the inevitability of that hiatus, of having a Commission that was effective, has now been resolved.
Därefter måste man så eller återplantera ny skog, vilket innebär ett avbrott på 20 år för skogsindustrin.
Afterwards, the forest will need to be reseeded and replanted, leaving a 20-year hiatus in the timber industry.
Trots det avbrott som orsakades av kärnvapenproverna har vi arbetat hårt för att se till att dessa mekanismer är fullt funktionsdugliga.
Despite the hiatus imposed by the nuclear tests, we have been working hard to make these mechanisms fully operational.
Om det finns dolda rader eller kolumner visas de som avbrott i rad - / kolumnhuvudena.
A break in the row or column header indicates whether the row or column is hidden.
I det avseendet är det ett oväntat men välkommet avbrott.
In this respect, it is an unexpected welcome break.
Var det en seger, en katastrof eller ett oväntat men välkommet avbrott i Seattle?
Was it a victory, a disaster or an unexpected welcome break in Seattle?
avbrott (även: test, hinder, prov, kontroll, stopp, koll, prick, kråka, broms, bock)
volume_up
check {substantiv}
avbrott (även: upphörande, avbrytande)
avbrott
(Avbrott av Daniel Cohn-Bendit: ”Diskontinuitet!”)
(Interruption by Mr Cohn-Bendit: 'Discontinuity!')
Denna försening kommer att leda till ett rättsligt vakuum på mer än ett halvår, vilket kommer att leda till ett avbrott i programmet som kan omintetgöra mycket av det vi redan har uppnått.
This delay will result in a legal vacuum of more than six months, causing a discontinuity in the programme that even risks putting the many results already achieved under threat.
avbrott (även: paus, uppehåll, tvekan)
volume_up
pause {substantiv}
Som om det inte vore nog med det har vi nu de reformer som reformstrategin kräver, vilket tillsammans ger en reformprocess utan avbrott.
As if this were not enough, we now have the reforms needed by the reform strategy, which amounts to a non-stop reform process.
Men då måste stoppen vid gränserna, byte av utrustning och personal och ännu mer avbrotten i lastningen begränsas för att inte försämra tillförlitligheten när det gäller tid och service.
So border stops, changes in equipment and staff and, more importantly, transhipment operations should be limited to avoid putting a strain on reliability in terms of the time and service provided.
avbrott (även: uppehåll, anhalt)
Ni har alldeles rätt i att dessa avbrott i flygtrafiken förmodligen skulle kompenseras med högre biljettpriser.
For you are, indeed, right that these stoppages in air transport will probably be offset by higher ticket prices.
2. näringsliv
avbrott (även: driftavbrott)
Men ett tidigare avbrott av omröstningen är oroväckande och förvärrar denna situation något.
But a previous disturbing interruption of voting somewhat darkens this horizon.
Frontex är ett effektivt system, men det stora problemet uppstår vid avbrott i verksamheten.
The FRONTEX system is effective, but the big problem is the interruption.
(Avbrott från Teverson: Vi gör inte detta för någon annan sektor, eller hur?)
(Interruption from Mr Teverson: We do not do this for any other sector, do we?)
avbrott
Vi har inte råd med ett nytt avbrott i energileveranserna.
We cannot afford another disruption of the energy supply.
Disruption of air traffic in Europe (debate)
Nästa punkt är uttalanden av rådet och kommissionen om avbrott i flygtrafiken i Europa.
The next item is the statements by the Council and the Commission on disruption of air traffic in Europe.
3. "stopp, uppehåll"
avbrott (även: uppehåll, avbrytande, paus, stopp)
Men ett tidigare avbrott av omröstningen är oroväckande och förvärrar denna situation något.
But a previous disturbing interruption of voting somewhat darkens this horizon.
Frontex är ett effektivt system, men det stora problemet uppstår vid avbrott i verksamheten.
The FRONTEX system is effective, but the big problem is the interruption.
(Avbrott från Teverson: Vi gör inte detta för någon annan sektor, eller hur?)
(Interruption from Mr Teverson: We do not do this for any other sector, do we?)
4. "i domstolsförhandling", näringsliv
avbrott

Användningsexempel för "avbrott" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish(Avbrott från Teverson: Vi gör inte detta för någon annan sektor, eller hur?)
(Interruption from Mr Teverson: We do not do this for any other sector, do we?)
SwedishVi bör inte oroa oss för eller frukta ett avbrott i den så kallade dialogen.
We should not be worried or fearful about the suspension of so-called dialogue.
SwedishPå så sätt visas dina annonser utan avbrott även om du glömmer att betala räkningarna.
This helps ensure that your ads always run -- even if your electricity doesn't.
SwedishOm det finns dolda rader eller kolumner visas de som avbrott i rad - / kolumnhuvudena.
A break in the row or column header indicates whether the row or column is hidden.
SwedishVar det en seger, en katastrof eller ett oväntat men välkommet avbrott i Seattle?
Was it a victory, a disaster or an unexpected welcome break in Seattle?
SwedishJag anser att diskussionen om en positiv revisionsförklaring bör fortsätta utan avbrott.
I think that the discussion about a positive DAS should be continued without let-up.
SwedishMen ett tidigare avbrott av omröstningen är oroväckande och förvärrar denna situation något.
But a previous disturbing interruption of voting somewhat darkens this horizon.
Swedish(Avbrott av Cohn-Bendit.) Nej herr Cohn-Bendit, vi kan inte förlänga...
(Interruption from Mr Cohn-Bendit) No, Mr Cohn-Bendit, we cannot extend...
SwedishEtt så långt avbrott i dataservicen tycker jag verkligen är överdrivet.
Such a long suspension of the computer service really does seem excessive.
SwedishEftersom det är dags att återuppta sammanträdet kommer det inte att bli något avbrott.
Since it is time to resume the sitting, there will be no suspension.
SwedishVad är det då för avbrott som händer på kontoret men som inte händer på andra ställen?
So what are these interruptions that happen at the office that don't happen at other places?
SwedishFrontex är ett effektivt system, men det stora problemet uppstår vid avbrott i verksamheten.
The FRONTEX system is effective, but the big problem is the interruption.
SwedishMed avbrott som det här blir debatten emellertid intressantare.
With interruptions such as this, however, the debate becomes more interesting.
SwedishSannolikheten för fel och avbrott växer med nätets geografiska komplexitet.
The likelihood of breakdowns and outages grows with the geographical complexity of the network.
SwedishVi gör nu ett avbrott i debatten.
Ladies and gentlemen, Mr President-designate of the Commission, I am now suspending this debate.
SwedishJag vill tacka Astrid Lulling för att hon gick med på detta lilla avbrott.
(FR) Madam President, I am grateful to Mrs Lulling for agreeing to my little interruption.
SwedishDetta beror ofta på de avbrott som görs i yrkeskarriären för att vårda barn eller äldre släktingar.
This is often due to career breaks taken to care for children or elderly relatives.
SwedishSer ni hur mycket snabbare det går att spela om det inte blir några avbrott??
See how much less time the game takes if there are no breaks.
SwedishVi behöver riktade regler för återanpassning efter perioder av avbrott från arbetet.
We need targeted re-integration measures after career breaks.
SwedishBakom förslaget ligger i stället huvudsakligen avbrott i leveranserna till EU-marknaden.
What is behind the proposal instead is, in essence, interruptions in supplies to the EU market.

Synonymer (svenska) till "avbrott":

avbrott