"avancera" - Engelsk översättning

SV

"avancera" på engelska

SV avancera
volume_up
[avancerade|har avancerat] {verb}

Stacy will advance to the final heat.
Konkurrenskraft, sammanhållning och solidaritet måste avancera tillsammans och hålla jämna steg med varandra.
Competitiveness, cohesion and solidarity must be advanced in parallel, they must, so to speak, move forward in step with each other.
Den som här drömmer om att kunna avancera framåt i blommande landskap utan några som helst svårigheter, den förstår inte saken.
Those who dream of advancing without any difficulties through landscapes in bloom fail to understand the matter.

Synonymer (svenska) till "avancera":

avancera

Användningsexempel för "avancera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDetta stämmer speciellt den dag då vi kan avancera i lösningen av beskattningsfrågan.
This will be especially true on the day we make headway with decisions on taxation.
SwedishOckså EU måste enligt överenskommelsen avancera i lagstiftningsarbetet inom WIPO.
The EU too must proceed in its legislative work in accordance with what is agreed in the WIPO.
SwedishKommissionen och rådet bör få veta vår beslutsamhet att avancera på denna punkt.
The Commission and the Council must be aware of our determination to move forward on this issue.
SwedishVi bör alltid avancera tillsammans för att modernisera våra ekonomier.
We must move forward together towards the modernization of our economies.
SwedishOch därifrån kommer det dynamiska koncept som EU utgör att avancera till nya gränser.
And there the dynamic concept of the EU will move to new borders.
SwedishFå kunde dock förutse i vilken omfattning och med vilken hastighet Kina skulle avancera i denna sektor.
However, few anticipated the scale and speed of China's rise in this sector.
SwedishMan måste avancera flexibelt och snabbt i ärendena.
It is necessary to move forward swiftly and with flexibility in these matters.
SwedishEU måste självt, som vi sa i våra förslag i januari, avancera genom att sätta upp ambitiösa mål.
Europe alone, as we said in our January proposals, must move forward in setting ambitious objectives.
SwedishRådet har intagit en försiktig hållning och tagit hänsyn till behovet av att avancera steg för steg.
The Council has adopted a prudent approach taking account of the need to move ahead stage by stage.
SwedishNär det gäller handel vet ni att EU är redo att förhandla och redo att avancera, men vi behöver partner.
On trade, you know that Europe is ready to negotiate and is ready to move, but we need partners.
SwedishFör det andra måste vi utarbeta en planering för att kunna avancera.
Secondly, a plan of action must be prepared.
SwedishJag anser att tiden nu är mogen för oss att avancera för att ge Europas medborgare ekonomisk demokrati.
I believe it is time now for us to move forward in order to give the citizens of Europe an economic democracy.
SwedishJag anser att landet trots detta är i stånd att avancera till frontstaterna i utvidgningsprocessen.
Nonetheless, it is, in my opinion, in a position to move forward to the first enlargement wave in the enlargement process.
SwedishKonkurrenskraft, sammanhållning och solidaritet måste avancera tillsammans och hålla jämna steg med varandra.
We should not forget that some of our Member States are still far from possessing really adequate social protection.
SwedishBehandlingen av fördragspaketet bör avancera i rask takt så att det kan godkännas redan under detta år.
We should try and make swift progress in the debate on the legislative package so that it can be adopted some time this year.
SwedishMed detta rigorösa skydd bör vi avancera i skapandet av den fond som är föreslagen i Mettens betänkande.
With this stronger safeguard, we should be able to make progress towards the creation of the fund proposed in Mr Metten's report.
SwedishDen som här drömmer om att kunna avancera framåt i blommande landskap utan några som helst svårigheter, den förstår inte saken.
Those who dream of advancing without any difficulties through landscapes in bloom fail to understand the matter.
SwedishKonkurrenskraft, sammanhållning och solidaritet måste avancera tillsammans och hålla jämna steg med varandra.
Competitiveness, cohesion and solidarity must be advanced in parallel, they must, so to speak, move forward in step with each other.
SwedishDen offentliga sektorn bör också avancera på ett föredömligt sätt i de central- och östeuropeiska samt de andra kandidatländerna.
The public sector should set an example in the central and eastern European and in the other candidate countries.
SwedishVi har alltid slagit vakt om det interinstitutionella samarbetet som den bästa vägen för att avancera i en budgetförhandling.
We have always argued that interinstitutional cooperation is the best way to make progress in a budgetary negotiation.