"av största vikt" - Engelsk översättning

SV

"av största vikt" på engelska

SV

av största vikt [exempel]

volume_up
Tillgången på blod är likaså av största vikt för dem vars liv är beroende av det.
But the supply of blood is also paramount for those whose lives depend on it.
Därför är internationellt samarbete av största vikt för EU.
Therefore, international cooperation is of paramount importance to Europe.
Jag håller med om att användarnas behov bör vara av största vikt i marknadsutvecklingen.
I agree that users' needs should be of paramount importance in market development.

Användningsexempel för "av största vikt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är dock av största vikt att vi fördömer angriparna och håller dem ansvariga.
However, it is also essential to denounce the aggressors and hold them responsible.
SwedishTillgången på blod är likaså av största vikt för dem vars liv är beroende av det.
But the supply of blood is also paramount for those whose lives depend on it.
SwedishDet är därför av största vikt med effektivt fungerande europeiska institutioner.
Effectively functioning European institutions are therefore of the utmost importance.
SwedishVi anser att det är av största vikt att utforska dessa med tanke på krisens allvar.
We believe it is essential to explore these given the severity of the crisis.
SwedishNär vi diskuterar utsläpp är det av största vikt att veta var de äger rum.
It is vitally important, when we look at emissions, to see where they take place.
SwedishDet är av största vikt att åtgärda brister i en lokal struktur när dessa är uppenbara.
It is essential to remedy the lack of local structure when this becomes clear.
SwedishI det sammanhanget är det av största vikt att det multilaterala budskapet förkunnas.
In this respect, it is essential for the message of multilateralism to be broadcast.
SwedishDetta betänkande är av största vikt för Europas medborgare.
Mr President, this report is of the utmost importance to the citizens of Europe.
SwedishEn enhetlig tillämpning av EU: s konkurrenslagar i hela EU måste vara av största vikt.
The uniform application of EU competition laws throughout the EU must be paramount.
SwedishAtt vi gör detta är av största vikt, eftersom varje avrättad människa är en för mycket.
It is most important that we do that: every person who is executed is one too many.
SwedishJag håller med om att användarnas behov bör vara av största vikt i marknadsutvecklingen.
I agree that users' needs should be of paramount importance in market development.
SwedishNästa punkt är debatt om aktuella och brådskande ämnen av största vikt.
The next item is the debate on topical and urgent subjects of major importance.
SwedishDet är också av största vikt att oppositionspartierna deltar i valet på ett rättvist sätt.
It is also vital that opposition parties participate fairly in these elections.
SwedishDet är av största vikt att intressenterna deltar på ett omfattande och balanserat sätt.
The broad and balanced involvement of the participants is of fundamental importance.
SwedishSom redan har nämnts är relativ stabilitet av största vikt för Tyskland.
As has already been mentioned, relative stability plays a decisive role for Germany.
SwedishDet är av största vikt för landets trovärdighet att man börjar agera direkt.
It is imperative, for its credibility, that it starts taking action now.
SwedishDet är av största vikt att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelsförsörjningskedjan.
It is essential to strengthen the farmers' position in the food supply chain.
SwedishDet är därför som punkterna 4 och 6 i resolutionen är av största vikt.
This is why paragraphs 4 and 6 of the resolution are of paramount importance.
SwedishKommissionen anser det vara av största vikt att förslaget snabbt blir antaget.
The Commission considers it of the utmost importance for the proposal to be rapidly adopted.
SwedishBetänkandet anser att samarbete om energi är av största vikt i EU:s strategi.
The report considers that cooperation on energy is of prime importance in Europe's strategy.

Liknande översättningar för "av största vikt" på engelska

största adjektiv
English
av preposition
av adverb
English
vikt substantiv