"av naturen" - Engelsk översättning

SV

"av naturen" på engelska

SV

av naturen {adverb}

volume_up
av naturen (även: till sin natur)
Watson lyssnade faktiskt på väldigt lågfrekvent radiostrålning orsakad av naturen.
Watson was in fact listening to very low-frequency radio emissions caused by nature.
Den förra kan beskrivas som ”riktig användning av naturen”, den senare ”skydd av naturen mot användning”.
The former can be described as 'proper use of nature', the latter 'protection of nature from use'.
Fiskeriförvaltning och bevarande av naturen i havsmiljö
Fisheries management and nature conservation in the marine environment
Men människan är inte god av naturen, han har behov av att känna tyngden av civila regler.
Man is not naturally good, he needs to feel the weight of civilising disciplines.
Ni förstår, kristdemokrater har av naturen kanske ett något annorlunda förhållningssätt till djur.
You see, Christian Democrats naturally have a perhaps rather different relationship with animals.
Kommer rådet att erkänna att vissa former av brottslighet av naturen är gränsöverskridande?
Will the presidency recognise that there are certain forms of crime which are naturally cross-border issues?

Användningsexempel för "av naturen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishWatson lyssnade faktiskt på väldigt lågfrekvent radiostrålning orsakad av naturen.
Watson was in fact listening to very low-frequency radio emissions caused by nature.
SwedishDe är inte av naturen köttätare och skall därför inte heller tvingas äta kött.
They are not carnivores by nature and nor, therefore, must they be forced to eat meat.
SwedishMen människan är inte god av naturen, han har behov av att känna tyngden av civila regler.
Man is not naturally good, he needs to feel the weight of civilising disciplines.
SwedishOm vi är hjärtsjuka i dag, så beror det på naturen av det där uppskjutandet.
If we are heartsick today it is because of the nature of that deferral.
SwedishÅret tillägnas alltså särskilt skyddet av naturen och all dess mångfald.
The year is therefore specifically devoted to protecting nature in all its diversity.
SwedishVi delar därför samma klara önskan: vi vill hejda utarmningen av naturen.
We therefore share the same clear desire: we want to halt the impoverishment of nature.
SwedishDet går inte att ändra på dessa roller eftersom de av naturen är inrättade på ett visst sätt.
It is impossible to change roles, since they are inscribed in human nature.
SwedishAv naturen är de känslomässiga, de är omsorgsfulla och de är beredda att göra uppoffringar.
Emotionally healthy women who have not been corrupted are full of warmth.
SwedishOckså när det gäller vattenvägar sker detta på bekostnad av utrymmet, naturen och miljön.
Even in the case of waterways, this is at the expense of space, nature and the environment.
SwedishEn viktig del av den kinesiska naturen är att man inte får tappa ansiktet.
A big part of the Chinese make-up is that they cannot lose face.
SwedishÅ ena sidan katastrofer orsakade av naturen eller av människor, å andra sidan terroristattacker.
There are disasters, natural and man-made, and there is terrorist attack.
SwedishVissa typer av skador är oundvikliga på grund av den mänskliga naturen och den fallna värld vi lever i.
Some damage, given human nature and the fallen world we live in, is inevitable.
SwedishParterna måste veta att de av naturen är ägnade att tillhöra EU.
The parties must know that their natural vocation is to be in Europe.
SwedishDessutom kan man inte anse att kvinnan av naturen kan vara en faktor för ekonomisk utveckling.
Furthermore, we do not believe that women can, by nature, be a factor of economic development.
SwedishNär gener manipuleras blir resultatet arter och underarter som inte uppstår i av sig själv i naturen.
The manipulation of genes results in species and varieties which do not occur naturally.
SwedishJag vet att kycklingar är allätare, men jag är övertygad om att de inte lever på fläskkött av naturen.
I know that chickens are omnivores but I am sure that they do not naturally live on pork.
SwedishDen del av Life+ som avser förvaltning av naturen är stor.
The percentage of LIFE+ relating to the management of nature is large.
SwedishVid modifieringen av naturen måste man dock vara försiktigare än vad Purvis föreslår.
The manipulation of nature must be approached in a more careful way than that which Mr Purvis is proposing.
SwedishDe är resultatet av ett bestämt sätt att bedriva jordbruk, och de sker på bekostnad av naturen.
They are the result of a particular method of agriculture, and they occur a the expense of nature.
SwedishFler och fler frågor är tvärgående eller horisontella av naturen.
More and more issues are transversal or horizontal by nature.

Liknande översättningar för "av naturen" på engelska

naturen substantiv
English
av preposition
av adverb
English
av behovet påkallad adjektiv
English
av betong adjektiv
English
av luft adjektiv
English
av imponerande höjd adjektiv
English
av mycket hög kvalitet adjektiv
English
av någon anledning adverb
English
av låg börd adjektiv
English
av en tillfällighet
av hankön adjektiv
English
av alla medel