"av mycket hög kvalitet" - Engelsk översättning

SV

"av mycket hög kvalitet" på engelska

EN
SV

av mycket hög kvalitet {adjektiv}

volume_up
av mycket hög kvalitet (även: superb)
volume_up
superb {adj.} (excellent, of very good quality)

Användningsexempel för "av mycket hög kvalitet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEnligt min mening är även betänkandet av mycket hög kvalitet och fullt av goda idéer.
In my opinion the report was also of very high quality and full of good ideas.
SwedishEuropa kan bara hävda sig med de viner av mycket hög kvalitet som vi har.
Europe can only assert itself with the very high quality wines which it has.
SwedishSedan dess har parlamentet gjort sitt arbete, med en utfrågning av mycket hög kvalitet.
Since then, Parliament has done its job by conducting high quality hearings.
SwedishDe ändringsförslag som lagts fram genom detta betänkande är av mycket hög kvalitet.
The amendments proposed in this report are of a very high quality.
SwedishVeterinärsektorn i Italien har resultat av mycket hög kvalitet och sysselsätter 80 000 personer.
This sector in Italy produces a very high quality output and employs 80 000 workers.
SwedishVeterinärsektorn i Italien har resultat av mycket hög kvalitet och sysselsätter 80 000 personer.
This sector in Italy produces a very high quality output and employs 80 000 workers.
SwedishTro mig, det finns många företag som tillverkar leksaker av mycket hög kvalitet i Kina.
Believe me, there are many companies producing toys in China to outstanding quality standards.
Swedish. - (FR) Jag vill lyckönska Edit Bauer till ett betänkande av mycket hög kvalitet.
in writing. - (FR) I should like to congratulate Mrs Bauer on this very high-quality report.
SwedishDet är ett arbete av mycket hög kvalitet, som alltid när Herbert Bösch är inblandad.
The report represents work of a very high quality, as is always the case when Mr Bösch is involved.
SwedishDet var dock endast ett fåtal besökare närvarande, men diskussionen var av mycket hög kvalitet, har man berättat för mig.
There were very few guests, but the debate was extremely high quality, I am told.
SwedishDet anges här att tillgång till all slags hälsovård ska ges av mycket hög kvalitet i fängelserna.
It says here that access to health care of all kinds should be provided to a very high quality in prisons.
SwedishJag vill börja med att tacka föredraganden för ett arbete av mycket hög kvalitet.
Mr President, ladies and gentlemen, may I begin by thanking the rapporteur for her high-quality work.
SwedishEnligt min uppfattning är Eides rapport mycket professionell, av mycket hög kvalitet, mycket objektiv och realistisk.
In my view, the Eide Report is very professional, of very high quality, is very objective and realistic.
SwedishVid Luleå tekniska universitet har vi en världsledande forskning inom många av dessa områden vilket garanterar en utbildning av mycket hög kvalitet.
At LTU world class research within many of the relevant fields guarantees a high quality education.
SwedishNi har lyckats hålla en debatt av mycket hög kvalitet om man betänker de mycket korta tidsfristerna för ganska komplicerad lagstiftning.
You have managed to maintain a high-quality debate, taking into account very short deadlines for rather complicated legislation.
SwedishNaturligtvis anser företrädare för Lettlands biodlingssektor, som producerar honung av mycket hög kvalitet, att detta förslag är absurt.
Naturally, representatives of Latvia's beekeeping sector, who produce honey of very high quality, consider this proposition absurd.
SwedishFörutom att uppdragen täcks av pressen och medierna i allmänhet utarbetas mycket detaljerade rapporter som är av mycket hög kvalitet enligt min åsikt.
In addition to being covered by the press and the media generally, these missions engender very detailed reports which, in my opinion, are of high quality.
SwedishJag anser att det förberedande arbetet måste betonas, vilket samlat många deltagare och varit av mycket hög kvalitet och som ligger till grund för det som antagits vid toppmötet.
It is only right today to commend all the work underpinning what was approved at the summit. It was excellent work involving many individuals.
SwedishMen jag vill självfallet allra först gärna tacka Lange för det kolossala arbete, som han har presterat på så kort tid, och som är av mycket hög kvalitet och tekniskt väl underbyggt.
But first I would like to thank Mr Lange for the mammoth task he has performed in so short a time, work which is of the highest quality and technically well founded.
SwedishDen har en yrkesnäring av mycket hög kvalitet, särskilt i Frankrike och Spanien, och tillhandahåller hälsosamma, naturliga livsmedel som det finns en stor och växande efterfrågan på.
They have enterprising professionals of high quality, particularly in France and Spain, and are offering healthy, natural food, for which there is high and growing demand.