"Av högsta kvalitet" - Engelsk översättning

SV

"Av högsta kvalitet" på engelska

SV

Av högsta kvalitet {adjektiv}

volume_up
Av högsta kvalitet (även: förstklassig)
volume_up
superior {adj.} (of highest quality)

Användningsexempel för "Av högsta kvalitet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste sträva efter ett upprättande av e-handelsföretag av högsta kvalitet i Europa.
We have to aspire to the establishment of the highest quality of e-businesses in Europe.
SwedishTransportsätten är också, enligt min mening, av högsta kvalitet och standard.
The modes of transportation are likewise, in my opinion, of the highest quality and standards.
SwedishAtt garantera dem tillgång till säkra livsmedel av högsta kvalitet borde vara vår högsta prioritet.
Ensuring them access to safe food of the highest quality should be a top priority.
SwedishDet betyder att våra jordbrukare producerar livsmedel av högsta kvalitet.
That means that our farmers produce food of the highest quality.
SwedishVi måste komma ihåg att det är nödvändigt att se till att vi har bra och säker mat av högsta kvalitet.
We have to remember that we must ensure that we have good, safe, top-quality food.
SwedishErfarenheter från min egen valkrets får mig att säga att vi måste producera spannmål av högsta kvalitet.
Some experience in my own constituency leads me to say that we must produce seed of the highest quality.
SwedishDet är framför allt en fråga om att tillhandahålla Europeiska unionen en gemensam tjänst av högsta kvalitet.
Above all, it is a question of providing a common service of the highest quality for the European Union.
SwedishVår prioritering nu är en lagstiftning av högsta kvalitet.
Our priority now is excellence in legislation.
SwedishI århundraden har våra brännerier framställt spritdrycker av högsta kvalitet utan att tillsätta smakämnen eller socker.
For centuries, our distilleries have been producing top-quality spirits without adding flavourings or sugar.
SwedishSå om ni vill ha ägg av högsta kvalitet kan ni be om Lion-märkta ägg, som de brittiska producenterna gärna levererar.
So, if any of you are insistent on top quality eggs, 'ask for the Lion' and British producers will be delighted to supply you.
SwedishI en effektiv säkerhetsstrategi bör våra europeiska styrkor ha tillgång till utrustning och resurser av högsta kvalitet.
In an effective security strategy, our European forces should have access to equipment and resources of the highest quality.
SwedishFör att kunna bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet krävs långsiktigt tänkande och finansiell styrka.
Linköping University is one of Sweden’s most eminent universities and among the top 3 % in the world according to international rankings.
SwedishVi måste investera i forskning och innovation för att göra våra industrier ännu mer konkurrenskraftiga och skapa produkter av högsta kvalitet.
We need investment in research and innovation to make our industries ever more competitive and our products of the highest quality.
SwedishProjektet ger EU:s konsumenter och företag en helt integrerad betalningsmarknad som är kostnadseffektiv och av högsta kvalitet.
This project will offer European consumers and firms a fully integrated payments market that is efficient in terms of costs and is of the highest quality.
SwedishDå skulle vi bättre kunna avvärja hoten och skapa en politik som också garanterar skogsresurser av högsta kvalitet i framtiden.
This way we would be in a better position to ward off the threats and create a policy which will also safeguard our top quality forest resources in the future.
SwedishÅ andra sidan bör vi utveckla olika former av barnomsorg så att barnen får en god omsorg av högsta kvalitet om båda föräldrarna förvärvsarbetar.
On the other hand, we should develop forms of day care so that children are provided with good, first-rate care if both parents are gainfully employed.
SwedishSom liberaler stöder vi även här principen om en öppen marknadsekonomi, eftersom det kommer att utgöra en garanti för vapeninköp av högsta kvalitet.
As liberals, we support in this case too the principle of the open market economy, for that is what will guarantee arms purchases of the highest quality.
SwedishEftersom lagstiftning av högsta kvalitet är en prioriterad fråga för parlamentet måste ledamöterna få de materiella och mänskliga resurser som krävs för att detta ska bli verklighet.
Given that legislative excellence is a priority for Parliament, the Members need to be given the material and human resources to make this a reality.
SwedishSom vi alla vet är det bara foder som innehåller de bästa ingredienserna av högsta kvalitet som garanterar att djuren har det bra, att de ger maximal avkastning och högkvalitativa livsmedel.
As we all know, only feedingstuffs containing the best, high-quality ingredients guarantee animal welfare, optimum performance and high-quality foodstuffs.
SwedishVi kräver att information av högsta kvalitet omedelbart skall vidarebefordras till den medicinska personalen som själv kan ansvara för att vidta åtgärder och fatta beslut inom detta område.
We would like all possible information to be sent immediately to the medical staff, who could be under obligation to respond and take decisions in this field.

Liknande översättningar för "Av högsta kvalitet" på engelska

kvalitet substantiv
högsta adjektiv
av preposition
av adverb
English
av mycket hög kvalitet adjektiv
English
av låg kvalitet adjektiv
English