"av del" - Engelsk översättning

SV

"av del" på engelska

SV

av del {utrum}

volume_up
av del

Användningsexempel för "av del" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishFisket i denna del av världen är fullständigt beroende av partnerskap och avtal.
Fishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
SwedishFrämjande av innovation måste vara en integrerad del av EU:s konkurrensstrategi.
Promoting innovation must be an integral part of the EU's competition strategy.
SwedishJag förutsätter att kommissionen dessförinnan får del av parlamentets synpunkter.
I assume that before then the Commission will be informed of Parliament's views.
SwedishMan får i detta sammanhang inte glömma att EU också är en del av världsmarknaden.
In this regard, we must not forget that the EU is part of the world market, too.
SwedishInitiativet visade sig vara en annan användbar del av denna mycket svåra process.
The initiative proved to be another useful part of this very difficult process.
SwedishDetta ramverk är en del av gemenskapens regelverk, och alla måste respektera det.
This framework forms part of the Community acquis and everyone must respect it.
SwedishÄven vi måste utvecklas, och kroppsskannrar är bara en del av den här variationen.
We must develop as well, and body scanners are only one element in this variety.
SwedishStandarder är en del av detta, inte bara i EU utan också i världen som helhet.
Standards are part of that, not just in Europe but also in the world as a whole.
SwedishEn del av ansvaret ligger hos EU, men den andra delen ligger hos medlemsstaterna.
Part of the responsibility lies on the EU, but the other part on Member States.
SwedishVi har fått ta del av statistiken - åtta ledamöter ställer 25 procent av frågorna.
We have heard the figures - that eight Members are putting 25% of the questions.
SwedishDet tycker jag ändå talar för honom att han har stått emot en del av denna kritik.
I think it says something about him that he has resisted some of this criticism.
SwedishVi avser att stärka politiken på detta område som en del av en samlad strategi.
We fully intend to strengthen policy in this area as part of a coherent approach.
SwedishDärför är en viktig del av ljudteknik metoder för utvärdering av ljudkvaliteten.
It is an important part of sound engineering methods for evaluating sound quality.
SwedishMen det är en del av överträdelseförfarandet och betraktas som det första steget.
But it is part of the infringement proceedings and is regarded as the first step.
SwedishHalvtidsutvärderingen fortsätter med andra ord direkt som en del av Agenda 2000.
In other words, the mid-term review continues directly as part of Agenda 2000.
SwedishPassagerare som endast reser en del av en sådan fjärrtrafiksträcka omfattas också.
Passengers who travel for part of these long-distance journeys are also covered.
SwedishSom vi har sett fungerar inte idéer som passar en del av Europa i en annan del.
As we have seen, ideas that fit one part of Europe will not work in another part.
SwedishEn korrupt förvaltning är en del av det dagliga livet i många grannskapsländer.
A corrupt administration is part of daily life in many neighbouring countries.
SwedishNär en del av ett kärnkraftverk stängs ned ställs personalen inför nya utmaningar.
When shutting down part of the power plant, its staff will face new challenges.
SwedishDet är en obestridlig rätt som hela det thailändska folket borde få ta del av.
That is an undeniable right, and one that should be granted to all Thai people.

Liknande översättningar för "av del" på engelska

av preposition
av adverb
English
del substantiv