"av bly" - Engelsk översättning

SV

"av bly" på engelska

EN
SV

av bly {adjektiv}

volume_up
av bly (även: ledd)
Detta är produkter med extremt höga halter av bly, zink, kadmium, krom och arsenik.
These are products with extremely high levels of lead, zinc, cadmium, chromium and arsenic.
Av säkerhetsskäl är jag nu för användning av bly i bildrör.
For reasons of safety, I am in favour of the use of lead in television tubes.
En innehöll olagliga halter av bly, fem andra leksaker innehöll bromerade flamskyddsmedel.
One contained unlawful amounts of lead and five other toys contained brominated flame retardants.

Användningsexempel för "av bly" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta är produkter med extremt höga halter av bly, zink, kadmium, krom och arsenik.
These are products with extremely high levels of lead, zinc, cadmium, chromium and arsenic.
SwedishAv säkerhetsskäl är jag nu för användning av bly i bildrör.
For reasons of safety, I am in favour of the use of lead in television tubes.
SwedishEn innehöll olagliga halter av bly, fem andra leksaker innehöll bromerade flamskyddsmedel.
One contained unlawful amounts of lead and five other toys contained brominated flame retardants.
SwedishDet nya handlar om att förfina processerna vid framställning av koppar, bly, zink, guld och silver.
It´s about refining the processes in the production of copper, lead, zinc, gold and silver.
SwedishTillämpningen av protonacceleratormetoden med ett bly-vismutmål skapar ännu större möjligheter.
The application of the proton accelerator method using a lead-bismuth target opens up even greater possibilities.
SwedishÄven minskningen av bly är lovvärd, men vi måste avvakta resultaten från undersökningen innan ett förbud införs.
The reduction in lead is laudable too, but for the phasing out process, we need to wait for the results of the study.
SwedishÄven användningen av bly minskar stadigt.
The use of lead is also becoming less common.
SwedishAnvändningen av bly, magnesium, kvicksilver och sällsynta jordartsmetaller i elektroniken och industriell teknik är oundviklig.
The use of lead, magnesium, mercury and rare-earth metals in electronics and industrial technology is unavoidable.
SwedishDen vetenskapliga kommittén för livsmedel gjorde bedömningar av bly och kadmium i kosten och formulerade råd om säkra intagsnivåer.
The Scientific Committee on Food made assessments on lead and cadmium in the diet and advised upon safe intake levels.
Swedish(EN) Den vetenskapliga kommittén för livsmedel gjorde bedömningar av bly och kadmium i kosten och formulerade råd om säkra intagsnivåer.
The Scientific Committee on Food made assessments on lead and cadmium in the diet and advised upon safe intake levels.
SwedishOm vi förbjuder användningen av bly i nya fönster, kommer vi inte att kunna återvinna de gamla fönstren när de kommer in i avfallsbanan.
If we ban the use of lead in new windows, we will not be able to recycle the old windows when they come into the waste stream.
SwedishEtt viktigt problem i samband med batterier och ackumulatorer är just förekomsten av kvicksilver, bly och kadmium, som är tungmetaller.
The key problem involving batteries and accumulators is precisely the presence of mercury, lead and cadmium, which are heavy metals.
SwedishUngefär 10 procent av produktionen av bly återfinns i bilar, men också kadmium, krom, kvicksilver och andra mycket farliga ämnen.
Approximately ten per cent of lead production is to be found in cars, but also cadmium, chromium, mercury and other very dangerous substances.
SwedishKlor är en av huvudkomponenterna, bly och kadmium används som stabilisatorer och ftalater tillsätts för att göra materialet mjukare.
Chlorine is one of its main components. Lead and cadmium are used as stabilisers, and phthalates are added to make the material more supple.
SwedishLikaså är halterna av miljögifter och tungmetaller höga, trots framgångsrikt minskade utsläpp av exempelvis bly, kvicksilver och DDT.
Similarly, the levels of environmental toxins and heavy metals are high, despite success in reducing the discharge of lead, mercury and DDT, for example.
SwedishTekniken finns tillgänglig för att säkra att fönster gjorda av gammalt bly som innehåller PVC är belagd med ny PVC, så att personer inte kommer i kontakt med den.
Technology is available to ensure that windows made of old lead-containing PVC are overlaid with new PVC so people do not come into contact with it.
SwedishMiljökraven på att minska risken för spridning av bly i naturen ökar och i vissa fall har skärpta krav på kontroll lett till dyra saneringsåtgärder.
Environmental requirements to reduce the risk of spread of lead in the environment is increasing and in some cases strengthened inspection led to costly remediation.
SwedishDet räcker med ett exempel för att belysa detta: 40 procent av det bly som finns i deponier och 50 procent av det bly som frigörs vid förbränning kommer från detta slags produkter.
Just one example illustrates this: 40% of the lead in landfills and 50% of the lead in incineration comes from this type of equipment.
SwedishDet räcker med ett exempel för att belysa detta: 40 procent av det bly som finns i deponier och 50 procent av det bly som frigörs vid förbränning kommer från detta slags produkter.
Just one example illustrates this: 40 % of the lead in landfills and 50 % of the lead in incineration comes from this type of equipment.
SwedishPå sidorna 9 till 12 i motiveringen till kommissionens förslag beskrivs tydligt de skadliga miljö- och hälsoeffekterna av kvicksilver, kadmium och bly.
On pages 9 to 12 of the explanatory note to the Commission’s proposal, the harmful environmental and health effects of mercury, cadmium and lead are clearly described.

Liknande översättningar för "av bly" på engelska

bly substantiv
English
av preposition
av adverb
English
täcka med bly verb
English
av behovet påkallad adjektiv
English
av betong adjektiv
English
av naturen adverb
English
av luft adjektiv
English
av imponerande höjd adjektiv
English
av mycket hög kvalitet adjektiv
English
av någon anledning adverb
English
av låg börd adjektiv
English
av en tillfällighet