"av" - Engelsk översättning

SV

"av" på engelska

volume_up
av {prep.}
EN
EN

"AV" på svenska

volume_up
AV [förkortning]
volume_up
av. {adj.} [förkortning]
SV

av {preposition}

volume_up
1. allmänt
Avregleringen av energimarknaderna blockerades av mitt land och av Frankrike.
The liberalisation of the energy markets was blocked by my country and by France.
En förbättring av bränslena avvisas av oljeindustrin på grund av höga kostnader.
The improvement of fuel is rejected by the oil industry on the grounds of cost.
Det slutgiltiga genomförandet av dessa projekt utförs av Europeiska kommissionen.
The financial execution of these projects is carried out by the European Commission.
av (även: i, med, till, från, över, vid, efter, bland)
Avregleringen av energimarknaderna blockerades av mitt land och av Frankrike.
The liberalisation of the energy markets was blocked by my country and by France.
Angående: Harmonisering av invandringspolitiken - diskriminering av en av mina väljare
Subject: Harmonization of immigration policy - discrimination against a constituent
Jag var sammansatt av berättelser, av begär, av strävanden, av önskningar för framtiden.
Me was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.
Av Freud har vi lärt oss att frustration kommer av ouppfyllda förväntningar.
Frustration, as we know from Freud, derives from unfulfilled expectations.
Detta förväntas också av nationella regeringar och av Europeiska unionen.
This is also expected from national governments and from the European Union.
Många av dem flyr från förtryck, tortyr och andra erfarenheter.
Many of them are escaping from terror, from torture, from other experiences.
Isberg föds när de kalvar loss från glaciärer och bryts av från shelfisen.
Icebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.
De är dock av engångskaraktär och innebär endast en lindrig höjning av prisnivån.
However, they will be one-off increases and will only raise prices slightly.
Ersättning i form av en klumpsumma kommer inte att lösa sysselsättningsproblemet.
A one-off compensation payment will not resolve the employment problem.
Det är en utmaning som inte så mycket kommer av kriser som av framsteg i utvecklingen ".
It is a challenge born less out of crisis and more out of evolutionary progress ".
Det är en utmaning som inte så mycket kommer av kriser som av framsteg i utvecklingen".
It is a challenge born less out of crisis and more out of evolutionary progress".
Det slutgiltiga genomförandet av dessa projekt utförs av Europeiska kommissionen.
The financial execution of these projects is carried out by the European Commission.
av (även: )
Parlamentet önskar att USA avstår från avrättningen av O ' Dell - och av alla andra.
Parliament wants the USA to refrain from executing O'Dell - and all the others.
Parlamentet önskar att USA avstår från avrättningen av O'Dell - och av alla andra.
Parliament wants the USA to refrain from executing O'Dell - and all the others.
Fristen för ingivandet av ändringsförslag var satt till klockan tio i går.
The deadline for submitting the relevant proposals was ten o'clock yesterday.
2. "material"
av
volume_up
of {prep.} (material)
Avregleringen av energimarknaderna blockerades av mitt land och av Frankrike.
The liberalisation of the energy markets was blocked by my country and by France.
Angående: Harmonisering av invandringspolitiken - diskriminering av en av mina väljare
Subject: Harmonization of immigration policy - discrimination against a constituent
Jag var sammansatt av berättelser, av begär, av strävanden, av önskningar för framtiden.
Me was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.
3. "härkomst"
av
volume_up
of {prep.} (origin)
Avregleringen av energimarknaderna blockerades av mitt land och av Frankrike.
The liberalisation of the energy markets was blocked by my country and by France.
Angående: Harmonisering av invandringspolitiken - diskriminering av en av mina väljare
Subject: Harmonization of immigration policy - discrimination against a constituent
Jag var sammansatt av berättelser, av begär, av strävanden, av önskningar för framtiden.
Me was composed of stories, of cravings, of strivings, of desires of the future.
EN

AV [förkortning]

volume_up
1. "audiovisual"

Användningsexempel för "av" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMånga av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
Many of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
SwedishVi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.
We have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
SwedishUtvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.
Development of international transit rail networks is understandably a priority.
SwedishFisket i denna del av världen är fullständigt beroende av partnerskap och avtal.
Fishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
SwedishMindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.
Less than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
SwedishDå kan den ekonomiska politiken bli mer än bara summan av sina 25 beståndsdelar.
The economic policy could then be more than the sum of the 25 constituent parts.
SwedishVi hade dock gärna sett en märkning av kemikalier i den så kallade kategori fem.
However, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.
SwedishKommissionen är fördragens väktare och har av alla instanser godkänts som sådan.
The Commission is the guardian of the Treaty and universally recognised as such.
SwedishDenna fråga är en av de viktigaste som parlamentet måste ta itu med denna vecka.
This is one of the key issues that have to be addressed in Parliament this week.
SwedishSkapandet av euron är en av de mest betydelsefulla händelserna.
Mr President, the creation of the euro is an event of the greatest significance.
SwedishDet måste vara något av ett rekord att få ett sexminutersvar under frågestunden.
It must be something of a record to receive a six-minute reply at Question Time.
SwedishJag tror att det till och med är av vikt för, på längre sikt, EU: s legitimitet.
I think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
SwedishOmbudsmannen har aktivt stött en fullständig och korrekt tillämpning av stadgan.
The Ombudsman has also promoted the full and correct application of the Charter.
SwedishFör närvarande tittar vårt utskott noggrant igenom harmoniseringen av civilrätt.
At present our committee is looking carefully at the harmonisation of civil law.
SwedishDetta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ” donatorländer ”.
In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘ donor’ countries.
SwedishDetta är en av de centrala delarna i lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning.
This is one of the key pieces of legislation in the economic governance package.
SwedishDe danska socialdemokraterna har i dag röstat ja till betänkandet av Oostlander.
The Danish Social Democrats have today voted in favour of the Oostlander report.
SwedishFiskeriutskottet delar inte kommissionens vision om att skrota delar av flottan.
The Committee on Fisheries does not share the Commission's breaking-up approach.
SwedishJag vet dock att han gärna vill veta resultatet av vårt arbete och omröstningen.
But I know he will be very keen to find out the outcome of our work and our vote.
SwedishFörslag till allmän budget 2008, ändrat av rådet (alla avsnitt) (undertecknande)
Draft general budget for 2008, modified by the Council (all sections) (signature)

Synonymer (svenska) till "av":

av