SV

autonom {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
autonom (även: oberoende, självstyrande)
volume_up
autonomous {adj.} (independent, self-governing)
Ur detta hänseende få Malta inte betraktas som en autonom stat.
From that perspective, Malta cannot be regarded as an autonomous State.
Kosova needs a clearly autonomous statute.
I Kina är det också en så kallad autonom region, även om denna autonomi inte betyder särskilt mycket i praktiken.
It is also a so-called autonomous region in China, however meaningless this autonomy is in practice.
2. biologi
Orgasm är en reflex i det autonoma nervsystemet.
Orgasm is a reflex of the autonomic nervous system.
EN

autonomous {adjektiv}

volume_up
1. "independent, self-governing"
We need an independent, autonomous and dynamic President of the Commission.
Vi behöver en oberoende, självständig och dynamisk ordförande för kommissionen.
Independence means our own strength, autonomous structures and jobs geared to the future.
Oberoende betyder egen styrka, autonoma strukturer, framtidsorienterade arbetsplatser.
All are minorities in their respective autonomous republics.
Det som är alarmerande är att oberoende journalister sedan länge förföljs.
The Mari people live in an autonomous republic of the Russian Federation.
Marifolket lever i en självstyrande republik i den Ryska federationen.
For this definition the autonomous community or region is used as a point of reference.
Man tar som referens för denna definition den självstyrande regionen eller regionen.
To what extent that can go through the autonomous authority remains to be seen.
I vilken utsträckning det kan gå via den självstyrande myndigheten återstår att se.
autonomous
From that perspective, Malta cannot be regarded as an autonomous State.
Ur detta hänseende få Malta inte betraktas som en autonom stat.
Kosovo behöver en tydlig autonom status.
It is also a so-called autonomous region in China, however meaningless this autonomy is in practice.
I Kina är det också en så kallad autonom region, även om denna autonomi inte betyder särskilt mycket i praktiken.

Användningsexempel för "autonom" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn autonom makt kunde vara det effektivaste för att lösa dessa problem.
Self-government may be one of the most efficient ways of tackling these problems.
SwedishUr detta hänseende få Malta inte betraktas som en autonom stat.
From that perspective, Malta cannot be regarded as an autonomous State.
SwedishDen har en befogenhet som är fullständig, autonom och exklusiv.
It has full, independent and exclusive competence.
SwedishI Kina är det också en så kallad autonom region, även om denna autonomi inte betyder särskilt mycket i praktiken.
It is also a so-called autonomous region in China, however meaningless this autonomy is in practice.
SwedishSchmidbauer har med rätta sagt att vi måste se upp så att detta inte på nytt blir en autonom kostnadsökning.
Mrs Schmidbauer rightly said that we must be careful that this does not lead to another separate cost increase.
SwedishKosovo behöver en tydlig autonom status.
SwedishGrunden till den här rätten ligger trots allt hos människan själv, som om människan var autonom och själv ställde upp lagarna.
After all, the basis of this law lies in the human person, as if man were autonomous and made the law for himself.
SwedishIbland får man intryck av att GUSP: s framtid står och faller med upprättandet av en autonom militär kapacitet.
The impression is sometimes given that the future of the CFSP stands or falls with the establishment of an autonomous military capacity.
SwedishDet egendomliga enligt oss var att Europeiska kommissionen lade ett förslag där ett EU-organ skapas med en autonom karaktär som en NGO.
What struck us as strange was that the Commission proposed an EU organization with the independent nature of an NGO.
SwedishRapporter från valet i oktober 2002 till guvernör för Gagauzien, en autonom territoriell enhet, konstaterade också liknande brister.
Reports on the October 2002 elections for the Governor of Gagauzia, an Autonomous Territorial Unit, also noted similar shortcomings.
SwedishEuropabolaget uppfyller dock långt ifrån de ursprungliga målsättningarna med en autonom ställning som styrs av en enhetlig lagstiftning.
However, the European company is far removed from the initial objectives of an autonomous status governed by a single legislation.
SwedishEn översyn av förordningen kommer också att behöva övervägas för att ytterligare närma sig skapandet av en autonom ställning för denna typ av företag.
A review of the regulation will also need to be considered in order to move further towards creating an autonomous status for this type of company.
SwedishVi säger "ja " till en autonom Europeisk centralbank, men också med en demokratisk kontroll i parlamentet och en sorts ekonomisk regering på rådets nivå.
We support an independent European Central Bank, but with democratic supervision by Parliament and a kind of economic government by the Council.
SwedishVi säger " ja " till en autonom Europeisk centralbank, men också med en demokratisk kontroll i parlamentet och en sorts ekonomisk regering på rådets nivå.
We support an independent European Central Bank, but with democratic supervision by Parliament and a kind of economic government by the Council.
SwedishDen viktigaste punkten är kravet på en ökning på minst fem procent av den totala EU-budgeten för 2013, och på införandet av en autonom finansieringskälla.
Its essential point is a request for an increase of at least 5% in the total EU budget for 2013, and the request for the introduction of an autonomous source of funding.
SwedishKanske tillkommer ytterligare något, kanske har vi inte gjort tillräckligt klart för Rugova och hans folk att vi bara företräder en autonom reglering inom Jugoslavien.
Perhaps there is something else, perhaps we have failed to make it clear enough to Rugova and his people that we are simply advocating autonomy within Yugoslavia.
SwedishLåt oss arbeta för en mer autonom och EU-centrerad utrikes- och säkerhetsstrategi, eftersom det är vad EU-medborgarna förväntar sig av oss och vad vi bör ge dem.
Let us work for a more autonomous, EU-centred foreign and security strategy, because that is what European citizens expect from us and that is what we should deliver to them.
SwedishDärför anser vi att en autonom kvot på 100 000 ton, som parlamentet har krävt, är lämpligare än marknadens krav på 350 000 ton, vilket kommissionen föreslår.
So we think an autonomous tariff quota of 100 000 tonnes, as already requested by Parliament, is better suited to market demands than the 350 000 tonnes proposed by the Commission.
SwedishDen terminologin som användes väcker intrycket att konflikten är över och att en framtid för Tjetjenien självklart måste hittas som autonom del av den ryska federationen.
The terminology used creates the impression that the conflict is over and that it goes without saying that Chechnya has a future as an autonomous part of the Russian Federation.
SwedishMan har redan nämnt den förödande branden på ön La Palma, i det yttersta randområdet Kanarieöarna, en autonom region i Spanien där jag är född och där jag fortfarande bor.
Mention has already been made of the devastating fire on the island of La Palma, in the outermost region of the Canaries, a Spanish autonomous community where I was born and where I live.

Synonymer (svenska) till "autonom":

autonom

Synonymer (engelska) till "autonomous":

autonomous
autonomic nervous system
English