"automatiserat" - Engelsk översättning

SV

"automatiserat" på engelska

SV

automatiserat {perfektparticip}

volume_up
automatiserat
Ett gemensamt automatiserat system gör det möjligt att lösa frågor snabbare och till en lägre kostnad.
A common automated system will enable queries to be resolved more quickly and at a lower cost.
Allt är automatiserat i andra ändan.
And everything's automated at the other end.
Den är en verklig inkörsport till ett elektroniskt, centraliserat, driftskompatibelt och automatiserat tullsystem.
It is a true gateway to an electronic, centralised, interoperable and automated customs system.

Användningsexempel för "automatiserat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEtt gemensamt automatiserat system gör det möjligt att lösa frågor snabbare och till en lägre kostnad.
A common automated system will enable queries to be resolved more quickly and at a lower cost.
SwedishDen är en verklig inkörsport till ett elektroniskt, centraliserat, driftskompatibelt och automatiserat tullsystem.
It is a true gateway to an electronic, centralised, interoperable and automated customs system.
SwedishEfter det att Tyskland införde ett automatiserat fingeravtryckssystem har den siffran minskat betydligt.
Since the introduction of an automated finger-printing system in Germany this figure has dropped considerably.
SwedishAllt är automatiserat i andra ändan.
SwedishEnligt min övertygelse måste kommissionen införa det i det femte ramprogrammet för att kunna göra det på ett automatiserat sätt.
I believe the Commission should include that in the fifth framework programme with a view to its computerization.
SwedishOch nu har vi automatiserat den processen.
SwedishDärför måste vi samla in data på ett helt automatiserat sätt där vi använder oss av slumpmässiga stickprover på så sätt att de sedan kan jämföras.
We therefore need to collect the data in a fully automated manner using random samples, so that they are then comparable.
SwedishDetta initiativ syftar till att skapa ett gemensamt automatiserat tullinformationssystem för tullmyndigheter i medlemsstaterna.
(PT) Madam President, this initiative is aimed at establishing a shared, automated system for customs-related information for customs administrations in the Member States.
SwedishDetta är några få steg i rätt riktning, men allting sker naturligtvis i väntan på införandet av ett fullfjädrat automatiserat system för informationsutbyte.
Those are a few steps in the right direction, but this is all, of course, in anticipation of the introduction of a fully-fledged, automated system of data exchange.
SwedishGränsöverskridande bankavgifter kan enbart minskas om man lyckas upprätta tekniska standarder för euroområdet, enligt vilka betalningar kan skötas automatiserat.
Cross-border bank charges can permanently be reduced only, and indeed only, if we are able to create technical standards for automated handling of payments in the euro area.
SwedishÄndringen av direktivet syftar till att ta fram och utveckla villkor för ett sjösäkerhetsnätverk, men även förutsättningar för att utveckla ett effektivt och automatiserat it-system.
Amending the directive establishes and develops conditions for a maritime safety network, as well as conditions for developing an effective, automated IT system.
SwedishAvlastning betyder inte att vi startar en pappersexercis som på medeltiden - som det redan har sagts i dag -, utan att vi verkligen försöker att samla in data så automatiserat som möjligt.
Reduction means that we are not starting a paper war, as in the Middle Ages - as somebody has already said today - but that we should try to collect data as automatically as possible.