"autism" - Engelsk översättning

SV

"autism" på engelska

EN
EN

"autism" på svenska

volume_up
autism {substantiv}
SV
volume_up
autism spectrum {substantiv}
volume_up
autism spectrum disorder {substantiv}
SV

autism {utrum}

volume_up
autism
2.Känner kommissionen till om det finns några liknande program till stöd för personer med autism?
2.say whether it is aware of any similar projects to support people with autism;
Vi kan inte instämma i deras politiska autism, inför president Berlusconis veka slutsatser.
We are unable to share their political autism, faced with the feebleness of President Berlusconi’s conclusions.
Sjuåriga Justin Senigar kom till vår klinik med en diagnos på mycket svår autism.
Seven-year-old Justin Senigar came to our clinic with this diagnosis of very severe autism.
EN

autism {substantiv}

volume_up
autism
2.say whether it is aware of any similar projects to support people with autism;
2.Känner kommissionen till om det finns några liknande program till stöd för personer med autism?
We are unable to share their political autism, faced with the feebleness of President Berlusconi’s conclusions.
Vi kan inte instämma i deras politiska autism, inför president Berlusconis veka slutsatser.
Seven-year-old Justin Senigar came to our clinic with this diagnosis of very severe autism.
Sjuåriga Justin Senigar kom till vår klinik med en diagnos på mycket svår autism.

Användningsexempel för "autism" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSjuåriga Justin Senigar kom till vår klinik med en diagnos på mycket svår autism.
Seven-year-old Justin Senigar came to our clinic with this diagnosis of very severe autism.
Swedish2.Känner kommissionen till om det finns några liknande program till stöd för personer med autism?
2.say whether it is aware of any similar projects to support people with autism;
SwedishJag vill börja med att prata lite om just vad autism är.
I think I'll start out and just talk a little bit about what exactly autism is.
SwedishAutism tenderar att vara specialiserat. ~~~ Bra på en sak, dåligt på annat.
You see, the autistic mind tends to be a specialist mind -- good at one thing, bad at something else.
SwedishVi kan inte instämma i deras politiska autism, inför president Berlusconis veka slutsatser.
In the international arena, EU leaders rightly focused on issues such as Iraq and the future role of the UN.
SwedishVi kan inte instämma i deras politiska autism, inför president Berlusconis veka slutsatser.
We are unable to share their political autism, faced with the feebleness of President Berlusconi’s conclusions.
SwedishAlla dessa barn kom till vår klinik diagostiserade med autism, ADD, mental eftersatthet, språkproblem.
All these children came to our clinic with a diagnosis of autism, attention deficit disorder, mental retardation, language problems.
SwedishOm man försöker att förstå autism, och djur - och jag vill berätta om olika sätt att tänka på - så kan man inte enbart använda ord.
OK. ~~~ Now, if you want to understand autism, animals.
SwedishEtt av 58 barn har ett slags autism.
One in every 58 children has a form of autism.
SwedishHär är ett litet utdrag från ett av dessa brev: "Min 12-åriga son har autism och har haft riktigt svårt för matte.
This is just an excerpt from one of those letters. ~~~ "My 12 year-old son has autism and has had a terrible time with math.
SwedishAutism måste erkännas som ett separat funktionshinder bland psykiska funktionshinder och särskilda strategier utformas.
Autism must be recognised as a separate disability among mental disabilities and specific strategies must be devised for it.
SwedishJag ber er att slå fast att gruppen omedelbart ska ta bort den där titeln, eftersom den är kränkande för personer med autism.
I would ask you to rule that the group should withdraw that title immediately as it is offensive to people with autism.
SwedishDet slumpar sig så att vi diskuterar detta direktiv i dag och röstar om det i morgon, som är Världsdagen för att uppmärksamma autism.
By some fate of the calendar we are discussing this directive today, while we are voting on it tomorrow, which is World Autism Awareness Day.
Swedish.– Det här betänkandet är ett typiskt tecken på den utbredda autism som den ekonomiska och politiska eliten och intelligentian i Europa lider av.
   . This report is symbolic of the widespread autism afflicting the economic and political elite and intelligentsia in Europe.
SwedishAutism har ett brett spektrum som går från väldigt gravt, där barnet inte talar hela vägen upp till geniala forskare och ingenjörer.
Autism is a very big continuum that goes from very severe -- the child remains non-verbal -- all the way up to brilliant scientists and engineers.
SwedishDe och bara de kan bryta den farliga tendensen till autism, individualism och konsumism som tröttar ut oss och som desakrediterar oss.
Those are the only ways to reverse the dangerous trend towards isolationism, individualism and consumerism, which are destroying us and discrediting us.
SwedishHan led istället av en form av epileptiska anfall som var omöjliga att se med blotta ögat, men som faktiskt orsakade symptom som liknade autism.
He was suffering from brain seizures that were impossible to see with the naked eye, but that were actually causing symptoms that mimicked those of autism.
SwedishDen italienska föreningen för forskning om psykoser och autism (ARPA, Associazione Italiana per la Ricerca sulla Psicosi e l’Autismo) bildades i Rom den 3 november 1983.
The Italian Association for Research on Psychosis and Autism (ARPA) was founded in Rome on 3 November 1983.
SwedishSå länge som vi sitter inkilade i denna politiskt korrekta autism kommer vi inte att kunna utveckla en effektiv strategi mot den terrorism som hotar oss.
As long as we remain wedged in this politically correct autism, we will be unable to develop an efficient strategy against the terrorism that is threatening us.
SwedishVad mycket forskning visar gällande autism är att det kanske finns extra utrymme i en verkligt genial hjärna, och att man förlorar en del av den sociala aspekten.
And what some of the research now has shown in autism is there may by extra wiring back here, in the really brilliant mind, and we lose a few social circuits here.