SV

auktoriserad {adjektiv}

volume_up
auktoriserad (även: certifierad)
Dessutom behövs ingen auktoriserad översättning av kvalifikationer om du är
In addition, the following professionals are not required to provide a certified translation of their qualifications:
Många länder kräver också kvalificerade översättningar, till exempel av auktoriserade översättare.
Some countries even require officially certified translations; this can mean bringing in a'sworn ' translator or court-recognised interpreter.
Enligt detta nya förslag måste företagen anställa en transportansvarig med auktoriserad utbildning som ska ansvara för att leda företagets transportverksamhet.
Under this new proposal, companies must hire a transport manager with certified training who shall be responsible for managing the company's transport activity.
auktoriserad

Användningsexempel för "auktoriserad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAuktoriserad revisor Filip CasselAuktoriserad revisor Anders Herjevik
Authorized Public Accountant FilipCasselAuthorized Public Accountant Anders Herjevik
SwedishAuktoriserad revisor Jan BirgersonAuktoriserad revisor Anna Peyron
Authorized Public Accountant Jan BirgersonAuthorized Public Accountant Anna Peyron
SwedishOla Bjärehäll är född 1974 och auktoriserad revisor sedan 2004.
Ola Bjärehäll was born in 1974 and has been an Authorized Public Accountant since 2004.
SwedishFörst en inledande utbildning i en auktoriserad trafikskola.
Firstly, initial training takes place in a recognized driving school.
SwedishDessutom behövs ingen auktoriserad översättning av kvalifikationer om du är
In addition, the following professionals are not required to provide a certified translation of their qualifications:
SwedishAv en seriös och auktoriserad vetenskaplig kommitté?
By a serious, officially recognized scientific committee?
SwedishMen fel har begåtts, och granskningen utfördes lika hövligt som den skulle ha gjorts av en auktoriserad revisor som besöker företaget.
But mistakes have been made and the audit was organised as politely as when an auditor visits a company.
SwedishMed andra ord kommer Australiens tullmyndighet inte att ha auktoriserad tillgång till dessa uppgifter direkt från databaserna.
In other words, the Australian Customs Service will not have authorised access to these data directly from databases.
SwedishEnligt de österrikiska myndigheterna ska alla handlingar i hennes ansökan vara översatta av en auktoriserad översättare.
The Austrian authorities ask her to have all the supporting documents for her application translated by a sworn translator.
SwedishEnligt de österrikiska myndigheterna ska alla handlingar i hennes ansökan vara översatta av en auktoriserad översättare.
The Austrian authorities ask her to have a sworn Austrian translator translate all the supporting documents for her application.
SwedishI en del fall kan en auktoriserad Google-representant ringa eller skicka ett e-postmeddelande till dig i syfte att verifiera din företagsinformation.
In some cases, an authorized Google representative may call or email you to verify the information in your business listing.
SwedishYtterligare en viktig förenkling är att blankett D måste översättas av en person som är auktoriserad translator i någon av medlemsstaterna.
A further important simplification is that form D must be translated by one person who is authorised to do translations in one of the Member States.
SwedishDet bästa sättet att sörja för en god insamling är att den sista användaren kostnadsfritt kan lämna in bilen till en auktoriserad hanteringsanläggning.
The best way of ensuring successful collection is to enable the last owner to deliver the vehicle to an authorised treatment facility free of charge.
SwedishDet bästa sättet att sörja för en god insamling är att den sista användaren kan lämna in bilen utan kostnad till en auktoriserad behandlingsanläggning.
The best way of achieving proper collection is to ensure that the last holder and/or owner can deliver the car to an authorised treatment facility without any cost.
SwedishDet bästa sättet att sörja för en god insamling är att den sista användaren kan lämna in bilen utan kostnad till en auktoriserad behandlingsanläggning.
The best way of achieving proper collection is to ensure that the last holder and/ or owner can deliver the car to an authorised treatment facility without any cost.
SwedishEnligt detta nya förslag måste företagen anställa en transportansvarig med auktoriserad utbildning som ska ansvara för att leda företagets transportverksamhet.
Under this new proposal, companies must hire a transport manager with certified training who shall be responsible for managing the company's transport activity.
SwedishOm ditt yrke kan påverka människors hälsa eller säkerhet och dina kvalifikationer ska kontrolleras, kan du behöva bifoga en auktoriserad översättning av handlingarna.
If your qualifications are verified — because of a potential health or safety impact on clients — you may be asked to provide a certified translation of your documents.
SwedishAntas detta kommer lastägarna även i framtiden att förhindras att lasta fartyg med egen kompetent och auktoriserad personal och med utnyttjande av egna resurser.
If this amendment were adopted, owners of consignments would, in the future too, be prevented from loading vessels using their own skilled and authorised personnel and their own resources.

Synonymer (svenska) till "auktorisera":

auktorisera
Swedish