"auktorisation" - Engelsk översättning

SV

"auktorisation" på engelska

SV

auktorisation {utrum}

volume_up
auktorisation
auktorisation (även: legitimation, urkunderna)
Man införde konkurrens och tillät auktorisation för att få utföra denna typ av tjänster, och detta sänkte priserna, men inte standarden.
Competition was introduced, licensed conveyancers allowed, and it drove down prices, but not standards.
Vi håller också för närvarande på att slutföra en studie om problemen i samband med tillstånd och auktorisation, företagsöverlåtelse och konkursförfaranden i medlemsstaterna.
We are also currently completing a study on the problems associated with licensing and official authorisation, company transfer and bankruptcy procedures in the Member States.

Användningsexempel för "auktorisation" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishPå vilket sätt skulle denna ytterligare auktorisation kunna förstärka upphovsmännen?
How will that further authorisation improve the position of authors?
SwedishGenom det nya direktivet om auktorisation undanröjs nu detta tillstånd.
This situation will come to an end with the new Authorisation Directive.
SwedishSyftet med direktivet om auktorisation är att harmonisera auktorisationsbestämmelserna i medlemsstaterna.
The whole point of the Authorisation Directive is to harmonise authorisation arrangements in the Member States.
SwedishSärskilt måste området för auktorisation omfatta alla projekt, och inte bara allvarliga och medelallvarliga projekt.
In particular, the scope of authorisation must apply to all projects, not just to severe and moderate ones.
SwedishFörst beträffande direktivet om auktorisation.
SwedishMan införde konkurrens och tillät auktorisation för att få utföra denna typ av tjänster, och detta sänkte priserna, men inte standarden.
Competition was introduced, licensed conveyancers allowed, and it drove down prices, but not standards.
SwedishDärigenom fastställs en tillsynsordning som grundar sig på principerna om en enda auktorisation och om hemlandstillsyn.
It lays down a supervisory regime founded on the principles of single authorisation and prudential supervision by the home Member State.
SwedishDet skall sändas nödhjälp i konvojer till lands eller via flygplan, med eller utan FN: s auktorisation, och hjälpen skall skyddas.
Emergency aid must be sent in convoys by land or by air, with or without authorisation from the UN, and the aid must be protected.
SwedishBetänkandet av Niebler handlar, som ni har sagt herr talman, om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster.
The Niebler report, as you have said, Mr President, refers to authorisations for electronic communications service networks.
SwedishUtskottet för rättsliga frågor har infört en auktorisation av tekniska kopior som jag inte förstår hur den skall kunna stärka upphovsrätten.
The Committee on Legal Affairs and Citizens' Rights has required technical copies to be authorised, but I do not see how that can strengthen copyright.
SwedishUtskottet för rättsliga frågor har infört en auktorisation av tekniska kopior som jag inte förstår hur den skall kunna stärka upphovsrätten.
The Committee on Legal Affairs and Citizens ' Rights has required technical copies to be authorised, but I do not see how that can strengthen copyright.
SwedishEnligt direktivförslaget fördelas de administrativa avgifterna mellan de enskilda företag som tillhandahåller en tjänst med allmän auktorisation.
The proposal for a directive apportions the administrative charges between the individual undertakings providing services under a general authorisation.
SwedishDet andra bankdirektivet föreskriver faktiskt att ett kreditinstitut skall begära auktorisation av kontrollmyndigheten i ursprungslandet.
The second banking directive, in fact, states the principle that a credit institution must request authorization from the supervisory authorities of the Member State of origin.
SwedishDetta kreditinstitut kan sedan i alla övriga medlemsstater tillhandahålla de finansiella tjänster för vilket man har erhållit auktorisation i ursprungslandet.
This credit institution can therefore provide, in any other Member State, the financial services for which it has obtained authorization in its Member State of origin.
SwedishNär det gäller direktivet om auktorisation handlar det enligt min åsikt om att harmoniseringen är mycket positiv, men att samtidigt också ledningsrätterna måste garanteras.
As I see it, the authorisation directive is about harmonisation being a very positive thing, but also at the same time about the need to guarantee rights of access.
SwedishEn enda auktorisation kommer att göra det möjligt för återförsäkringsföretag att arbeta i hela EU enligt bestämmelserna om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster.
The single authorisation will allow reinsurance undertakings to work throughout the Community under the freedom of establishment and free provision of services.
SwedishKraven på auktorisation för olika yrkesgrupper utgör fortfarande ett hinder för att etablera sig i ett fritt yrke, och det finns i viss mån goda skäl härför.
The registration requirements for different professional groups still form an obstacle to establishing oneself in a liberal profession, and there are, to some extent, good reasons for this.
SwedishVi håller också för närvarande på att slutföra en studie om problemen i samband med tillstånd och auktorisation, företagsöverlåtelse och konkursförfaranden i medlemsstaterna.
We are also currently completing a study on the problems associated with licensing and official authorisation, company transfer and bankruptcy procedures in the Member States.
SwedishEn enda auktorisation kommer att göra det möjligt för återförsäkringsföretag att arbeta i hela EU enligt bestämmelserna om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster.
Mr President, I wish to begin by thanking Mr Skinner, the rapporteur, and the Committee on Economic and Monetary Affairs for their excellent work on this important subject.