"audiovisuell" - Engelsk översättning

SV

"audiovisuell" på engelska

SV

audiovisuell {adjektiv}

volume_up
audiovisuell
Det är ett program för kulturella verksamheter som inte är audiovisuell.
It is a programme for cultural actions that are not of an audio-visual nature.
En annan punkt tycker jag är den om audiovisuell och kulturell produktion.
Another point concerns audio-visual production and cultural production.
Det handlar om att bygga en stark och konkurrenskraftig audio-visuell industri, som bör kunna erbjuda över 1 miljon nya jobb i Europa fram till år 2000.
It is about building a strong and competitive audio-visual industry which should offer more than 1 million new European jobs by the year 2000.
audiovisuell (även: audivisuell)
Sysselsättningspolitik, audiovisuell politik, jag skulle kunna göra en lång lista.
Employment policy, audiovisual policy, the list is endless.
Vi vet att audiovisuell programplanering inte är lätt i Europeiska unionen.
We know that audiovisual programming is not easy inside the European Union.
I början av nästa år kommer vi även att lägga fram en ny audiovisuell strategi.
At the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.

Användningsexempel för "audiovisuell" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI början av nästa år kommer vi även att lägga fram en ny audiovisuell strategi.
At the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
SwedishDet är ett program för kulturella verksamheter som inte är audiovisuell.
It is a programme for cultural actions that are not of an audio-visual nature.
SwedishVi vet att audiovisuell programplanering inte är lätt i Europeiska unionen.
We know that audiovisual programming is not easy inside the European Union.
SwedishBetydelsen av en livskraftig EU-baserad audiovisuell industri kan inte överbetonas.
The importance of a vibrant European-based audiovisual industry cannot be over-emphasised.
SwedishInformations- och kommunikationsteknik (IKT) är inte längre liktydigt med audiovisuell teknik.
Information and communication technology no longer mean audiovisual technology.
SwedishEn annan punkt tycker jag är den om audiovisuell och kulturell produktion.
Another point concerns audio-visual production and cultural production.
SwedishÄr det i Italien som vi ändrar lagen om audiovisuell reklam för att gynna våra vänner?
Is it in Italy that we change the law on audiovisual advertising in favour of our friends?
SwedishSysselsättningspolitik, audiovisuell politik, jag skulle kunna göra en lång lista.
Employment policy, audiovisual policy, the list is endless.
SwedishUSA har för avsikt att behålla sin dominans på datormjukvara, audiovisuell mjukvara, film och TV.
The US intends to keep its dominance in computer software, audiovisual software, films and TV.
SwedishVarje medlemsstat beslutar själv om det är motiverat att genomföra en prövning av en ny audiovisuell tjänst.
Each Member State can decide when a new audiovisual service actually merits being tested.
SwedishFörekomsten av en oberoende och konkurrenskraftig sektor för audiovisuell och skriftlig press är grundläggande.
The existence of an independent and competitive audiovisual and written press sector is fundamental.
SwedishSmå och medelstora företags tillgång till banklån är avgörande för utvecklingen av en stark audiovisuell industri.
This access to bank loans by SMEs is a crucial factor in the development of a strong audiovisual industry.
SwedishVi kommer att få en audiovisuell industri som helt saknar innehåll. Det kan man redan se i andra länder.
We will end up with an audiovisual industry that is absolutely devoid of content; you can already see this in other countries.
SwedishNär det är gjort kan vi alla se fram emot att Ungern går med i unionen och att landet får en bra audiovisuell sektor.
When that is achieved, we can all look forward to Hungary joining the Union and having a good audiovisual sector as well.
SwedishSmå och medelstora företags tillgång till banklån är avgörande för utvecklingen av en stark audiovisuell industri.
Such action would enable a large number of businesses to have increased access to bank loans, as the risks would be reduced.
SwedishFilmproduktion och audiovisuell produktion
SwedishMen jag anser fortfarande att frågan om industrin och biofilm och audiovisuell produktion inte kan lösas med subsidiaritet.
I still believe, however, that the problems between the world of industry and that of the image cannot be resolved through subsidiarity.
SwedishKommissionen har tagit som sin uppgift att med kort tidsfrist fastställa vad som är en audiovisuell europeisk politik.
Mr President, the Commission has set itself the short-term task of defining what a European audiovisual work is.
SwedishDet Europeiska audiovisuella observationsorganet bildades, som har sagts, 1992 under beskydd av Eureka-audiovisuell-programmet.
The European Audiovisual Observatory, as has been said, was set up in 1992, under the initial auspices of the Audiovisual Eureka programme.
SwedishVi får inte glömma att tjänster redan har avreglerats inom vissa områden: transport, kommunikation, audiovisuell överföring och yrkesutövning.
Services have been liberalised in relation to transport, communications, audiovisual transmissions and professional activities.