SV

attribut {neutrum}

volume_up
1. allmänt
Blogger) lägger automatiskt till detta attribut för inlägg och kommentarer.
By default, many blogging sites (such as Blogger) automatically add this attribute to any posted comments.
I det här området kan Du tilldela det valda teckensnittet ytterligare attribut.
In this area you can assign additional attributes to the selected font.
Om du klickar på den här ikonen fylls objekt med attribut när du ritar upp dem.
When you click this icon, objects are filled with attributes when they are dragged open.
2. grammatik
attribut
EN

attributable {adjektiv}

volume_up
attributable
attributable
The many patients suffering from diseases attributable to genetic defects have waited for long enough.
De många patienterna med sjukdomar, som orsakas av genfel, har väntat alltför länge.
There are flaws in the bookkeeping system, partly attributable to the complex legal and financial framework.
Det finns brister i bokföringssystemet, som delvis orsakas av de komplicerade rättsliga och ekonomiska ramarna.

Användningsexempel för "attribut" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi är väl medvetna om detta i form av kognitiva attribut, som t.ex. språk.
We're very aware of this in the form of more cognitive attributes, like language.
SwedishAnge Javaskript, målramar eller andra attribut som ska ingå i länktaggen:
Enter Java Script, Target Frames, or other attributes to include in the link tag:
SwedishOm du klickar på den här ikonen fylls objekt med attribut när du ritar upp dem.
When you click this icon, objects are filled with attributes when they are dragged open.
SwedishKombinationen kan upphävas igen senare, men delobjektens enskilda attribut går förlorade.
The combination may be undone again later, but the individual objects get lost.
SwedishI det här området kan Du tilldela det valda teckensnittet ytterligare attribut.
In this area you can assign additional attributes to the selected font.
SwedishHär presenteras en förhandsvisning av det valda teckensnittet med dess attribut.
Here you can see a preview of the selected font with its attributes.
SwedishOm Du väljer Ingen används det aktuella teckensnittet med aktuella attribut.
Select None to use the current font with the current attributes.
SwedishAnge taggnamn och eventuella attribut eller parametrar för bara en tagg:
Enter tag name and any attributes or parameters for one tag only:
SwedishEn del attribut har fasta storlekar och ändrar inte dessa när de står över en lång symbol.
Some Attributes have fixed sizes; do not change these if they are placed above a long symbol.
SwedishOm du vill tilldela det markerade objektet alla attribut väljer du den här kommandoknappen.
Click this button to apply all attributes to the selected object.
SwedishI ritobjektlisten hittar du ikoner och listrutor för att välja olika attribut.
In the Draw object bar you will find icons and list boxes which you can use to define various attributes.
SwedishOm du har definierat attribut ändras alternativrutan Sök efter formatmallar till Inklusive mallar.
If you have defined attributes, the option box Search for Styles becomes Including Styles.
SwedishDenna nya polygon får samma attribut som markeringens första (bakersta) polygon.
This new polygon will then be given the attributes of the first polygon of the selection (the one at the back).
SwedishKombinationens attribut hämtas från det objekt som står längst bak.
The combination is given the attributes of the object farthest to the back (i.e. undermost object).
SwedishAnge andra HTML-attribut eller Javaskript för taggen :.
Enter any other HTML attributes or Java Script you want in this tag:.
SwedishDen nya mallen övertar då automatiskt alla mallens attribut från sidan där markören står.
The new style automatically assumes all attributes of the style from the page in which the cursor is positioned.
SwedishDet kan dock hända att attribut går förlorade.
However, some of the attributes may be lost during the import procedure.
SwedishAxlarna kan bara skalas och förses med attribut separat.
The axes can only be scaled and given properties separately.
SwedishI dialogrutan väljer du 8 steg och Tona över attribut.
In the dialog, select 8 Increments and Cross-fade attributes.
SwedishOm ingen mall har kopplats till sammanhanget, gäller de attribut som är definierade i den villkorliga mallen.
If no Style is linked to the Context, then the attributes defined in the conditional Style apply.

Synonymer (engelska) till "attribute":

attribute
attribution
English
attributive
English