"attraktivitet" - Engelsk översättning

SV

"attraktivitet" på engelska

SV

attraktivitet {utrum}

volume_up
attraktivitet

Användningsexempel för "attraktivitet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen ökar också Irlands attraktivitet som mottagare av utländska direktinvesteringar.
It also enhances the attractiveness of Ireland as a destination for foreign direct investment.
SwedishLTU Karriär finns till för dig som student för att hjälpa dig att öka din attraktivitet på arbetsmarknaden.
LTU Career is there for you as a student to help you increase your employability.
SwedishKostnaderna har också en negativ inverkan på Belgien och Flanderns attraktivitet som företagsregion.
Moreover, these costs also damage the attractiveness of Belgium and Flanders as locations for enterprise.
SwedishSamtidigt kan man också lyfta branschens status och öka dess attraktivitet bland unga.
At the same time it will also be possible to raise the prestige of the sector and to increase its attraction to young people.
SwedishDet här beror inte på säkerhetsintressen eller på produktens attraktivitet: det handlar helt och hållet om den vinst som förs in i affärsverksamheten.
This is not due to safety concerns or the attractiveness of the product: it is all about the profits that go into this business.
SwedishServicesektorn kommer säkert att växa vilket ökar områdets attraktivitet och ökar potentialen för turism och liknande verksamhet.
The service sector will certainly expand, increasing the attractiveness of the area and supporting the potential for tourism and other sorts of related enterprise.
SwedishJag vill nu inte gå in på de bestående exemplen i Belgien, men ett områdes attraktivitet och skapandet av arbete kommer också att bero på hur det ser ut i ett område.
It is not my intention to go into the examples already present in Belgium, but the attractiveness of a region and the job creation will also depend on how things look in a region.
SwedishDessutom utgör förmedlandet av europakompetens i allt tilltagande grad ett viktigt kriterium för yrkesutbildningens, grundutbildningens och forskningens kvalitet och attraktivitet.
Moreover, the European dimension in education is becoming an increasingly important criterion for the quality and appeal of vocational and general education and research.
SwedishFör att den livsstil och det arbete som jordbruket innebär ska behålla sin attraktivitet bör kvinnor få möjlighet att påverka besluten i kommittéer och föreningar.
In order to be able to maintain the attractiveness of farming as a source of employment and a lifestyle, women should be given the chance to influence decisions in committees and associations.
SwedishDet är viktigt att öka Europas konkurrenskraft och attraktivitet inom turismbranschen genom en bättre koordinering av politiken inom olika gebit, genom ökat samarbete och ökad nätverksbildning.
It is important that Europe's competitiveness and its appeal in the tourist sector are increased through better coordination of different areas of policy, and more cooperation and networking.