"attraktionskraft" - Engelsk översättning

SV

"attraktionskraft" på engelska

SV

attraktionskraft {utrum}

volume_up
attraktionskraft (även: dragningskraft, snygghet)
Det kommer att bidra till ekonomisk attraktionskraft, särskilt genom kulturturism.
It will stimulate economic attractiveness, particularly through cultural tourism.
Vad skulle Irland och andra länder i ytterområdena ha för attraktionskraft?
What would be the attractiveness of Ireland or other peripheral countries?
EU måste öka sin relativa attraktionskraft för att fortsätta locka till sig investeringar.
To keep investment coming in, Europe must increase its relative attractiveness.

Användningsexempel för "attraktionskraft" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet kommer att bidra till ekonomisk attraktionskraft, särskilt genom kulturturism.
It will stimulate economic attractiveness, particularly through cultural tourism.
SwedishDe skulle inte ha kvar någon attraktionskraft, bara hög arbetslöshet på lång ...
There would be not attractiveness, just high unemployment in the long...
SwedishEU måste öka sin relativa attraktionskraft för att fortsätta locka till sig investeringar.
To keep investment coming in, Europe must increase its relative attractiveness.
SwedishVad skulle Irland och andra länder i ytterområdena ha för attraktionskraft?
What would be the attractiveness of Ireland or other peripheral countries?
SwedishÄr det så man skall göra för att ge det europeiska enandet högre status och större attraktionskraft?
Is this how we are to increase the prestige and appeal of European unification?
SwedishDen kommer också att bli en viktig pådrivare för den digitala upptagningen och stärka dess attraktionskraft.
It will also be a key driver of digital take-up, extending its appeal.
SwedishEurons styrka kommer att vara beroende av de finansiella marknadernas styrka och attraktionskraft.
The strength of the euro itself will depend on the strength and attractiveness of the financial markets.
SwedishEurons attraktionskraft är hur som helst oförminskad.
In any case, the attraction of the euro remains intact.
SwedishSjunde ramprogrammets attraktionskraft inom industrisektorn har inte helt kunnat bevisas.
The attractive nature of the Seventh Framework Programme for research has not been fully demonstrated in the industrial sector.
SwedishMen jag tror ändå inte att de har förlorat något av sin karaktär eller attraktionskraft för EU-medborgarna.
Even so, however, I believe that they have not lost any of their character or their appeal to European citizens.
SwedishVi har i vårt land upptäckt att våra fängelser tycks ha väldig stark internationell ”attraktionskraft”.
In Sweden, we have discovered that our prisons are regarded as having a very strong international ‘force of attraction’.
SwedishUppenbarligen har EU en attraktionskraft utanför sina gränser som EU inte alltid har bland sina egna medlemsländer.
Clearly, the EU has an attraction beyond its borders that it does not always have among its own Member States.
SwedishVi har i vårt land upptäckt att våra fängelser tycks ha väldig stark internationell ” attraktionskraft ”.
In Sweden, we have discovered that our prisons are regarded as having a very strong international ‘ force of attraction’.
SwedishDetta skulle kunna undergräva Europas attraktionskraft när det gäller investeringar och företag och minska tillväxtpotentialen.
This could undermine investment and business attractiveness of Europe, reducing its growth potential.
SwedishSPE-bolagens attraktionskraft kan hotas av att tröskeln för arbetstagarmedverkan sätts för lågt.
The attractiveness of the European private company could be threatened by the threshold for employee participation being set too low.
SwedishUnder förevändning av att öka järnvägens attraktionskraft har vi tagit initiativ till en bristfälligt kontrollerad liberalisering.
On the pretext of drawing power, we have initiated an excessive and poorly controlled liberalisation.
SwedishMed tanke på olycksnivåerna och yrkets låga attraktionskraft tycker jag att dessa frister är för långa.
Bearing in mind the profession's accident rate and its difficulties in attracting new members, I feel that these timescales are too long.
SwedishEU:s attraktionskraft är fortfarande stark.
SwedishAtt säga fysisk planering är likställt med att säga bättre kommunikationer, större attraktionskraft för industriell lokalisering, fler tillväxtmöjligheter.
Regional planning means better communications, greater attractions for industry and greater opportunities for growth.
SwedishÅ ena sidan har vi Europas ekonomiska attraktionskraft och å andra sidan den vitryska politiska elitens önskan om att stärka sin makt.
On the one hand, there is Europe's economic affectivity; on the other, the desire of the Belarusian political elite to consolidate its power.