SV

attityd {utrum}

volume_up
Det handlar om en attityd gentemot människan, en attityd gentemot mänskligheten.
It is an attitude towards human beings, towards mankind as a whole.
Vi känner till denna politik, att vår attityd gentemot Kuba var en välvillig attityd.
We are familiar with the policy and our attitude towards Cuba was one of goodwill.
Ibland intar vi en alltför nedlåtande attityd gentemot dessa kandidatländer.
Sometimes we adopt too much of a patronising attitude towards these candidate countries.
En sådan attityd är inte särskilt användbar för oss om vi vill göra framsteg i demokratiska termer.
This kind of attitude will be of little use to us if we wish to make progress in terms of democracy, and this House operates with consensus, not blinkered postures.

Användningsexempel för "attityd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi måste alltså upprätthålla en konstruktiv och vaksam attityd inför framtiden.
We must therefore maintain a constructive and vigilant attitude for the future.
SwedishDet slår också fast en attityd och återinför principen om att förorenaren betalar.
It also establishes the attitude and re-establishes the polluter pays principle.
SwedishDärför bör vi i Europeiska unionen kunna utveckla en mer konstruktiv attityd.
To this end, we in the European Union could develop a more constructive attitude.
SwedishDet råder en viss attityd bland tjänstemännen, vilket har blivit tydligt i dag.
As has been apparent today, a particular attitude prevails amongst officials.
SwedishEn sådan attityd skulle vara omoralisk och förödande både för EU och oss själva.
Such an attitude would be immoral and ruinous for both Europe and ourselves.
SwedishDet innebär att Afrikas partner måste ha en modern, tillitsfull och rättvis attityd.
It means that its partners must be modern, trusting and fair in their attitude.
SwedishKommissionen måste ta täten på det här området och vara säker på sin egen attityd.
The Commission needs to take the lead in this area and to be sure of its own stance.
SwedishJag tror - som han säger - att vi måste ha en mycket öppen attityd i trepartsdialogen.
I believe that - as he says - we must enter into trialogue with very open minds.
SwedishJag måste erkänna att jag är mycket förvånad över den italienska regeringens attityd.
I must confess that I am very surprised at the attitude of the Italian Government.
SwedishMen nu måste vi anta en realistisk, konstruktiv och ansvarstagande attityd.
Now, however, we have to adopt a realistic, constructive and responsible attitude.
SwedishVi känner till denna politik, att vår attityd gentemot Kuba var en välvillig attityd.
We are familiar with the policy and our attitude towards Cuba was one of goodwill.
SwedishAtt öppna för en tillåtande attityd gentemot så kallade lätta droger vore förödande.
To embrace a permissive attitude towards so-called soft drugs would be devastating.
SwedishFru talman, vilken attityd bör Europeiska unionen inta inför denna situation?
So, Madam President, in this context, what attitude should the European Union adopt?
SwedishMen vi kommer bara att bli framgångsrika med detta om vi intar en allomfattande attityd.
But success in this area will only come about if we have an inclusive approach.
SwedishEn sådan attityd hindrar oss att upprätta tydliga rättsliga villkor på dessa områden.
Such an attitude hampers the establishment of clear legal provisions in these areas.
SwedishDet är viktigt att EU visar upp en fast och enhetlig attityd i dessa frågor.
It is important that the EU should present a firm and united position on these issues.
SwedishDet är dessutom en något patriarkalisk och moralistisk attityd, som jag ogillar.
It is also, furthermore, a slightly paternalistic and moralistic attitude, which I reject.
Swedish   Det gläder mig att ni kommer till plenum med en sådan positiv attityd.
   That is what I like to see; you coming to plenary with such a positive attitude.
SwedishInom EU accepterar vi inte Pekings ibland hotfulla attityd gentemot Taiwan.
In the EU, we do not accept Beijing’s occasionally threatening stance towards Taiwan.
SwedishLitauen har fortfarande en negativ attityd till äldre människor som söker kunskap.
Lithuania still holds on to a negative attitude towards older people pursuing knowledge.

Synonymer (svenska) till "attityd":

attityd