"att leta efter" - Engelsk översättning

SV

"att leta efter" på engelska

SV

att leta efter {verb}

volume_up
1. "göra en kontroll"
att leta efter (även: att kolla efter)
He's going to check on us.

Användningsexempel för "att leta efter" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish—Endast tolv europeiska länder har hittills skickat materiel för att leta efter saknade.
—Only 12 European countries so far have supplied search and rescue equipment.
SwedishDet verkar faktiskt som om jag inte är ensam i världen om att leta efter Ocean' s 11.
You know, as it turns out...... l'm not the only person in the world looking for Ocean's 11.
SwedishEU måste fortsätta att leta efter sätt att göra politiken mer effektiv.
The EU must keep looking for ways of making the policy more effective.
SwedishDet är inte vår sak att leta efter syndabockar, varken inom institutionerna eller i staterna.
We are not looking for scapegoats, either in our institutions or in our Member States.
SwedishOch när vi har överväldigande problem framför oss, tenderar vi att leta efter enkla lösningar.
And when we have overwhelming problems in front of us, we tend to seek simple answers.
SwedishÄr det inte förståndigare att leta efter möjligheter att finansiera sådana program på annat håll?
Is it not more sensible to seek possibilities of financing such programmes elsewhere?
SwedishGlöm inte att det också finns mycket bra tidningar för att leta efter fast jobb eller deltidsjobb!
Don’t forget there are very good newspapers for finding a permanent or part-time job!
SwedishDet är vår skyldighet - det är en fråga om etik och mänsklighet - att göra allt för att leta efter dem.
It is our duty, ethically, as human beings, to do everything we can to find them.
SwedishAtt spåra cyberskojare är som att leta efter en nål i en höstack.
Tracking down cyber-crooks is like looking for a needle in a haystack.
SwedishI likhet med tidigare är läget akut för att leta efter ett förenklat förfarande för dessa företag.
There is still an urgent need to come up with a simplified procedure for these companies.
Swedishatt leta efter honom är att leta efter ett medel att nå vilket mål?
And so to look for him is to be looking for a means to do...
SwedishMan kan bara fastställa släktskap genom att leta efter likheter.
You can only determine relatedness by looking for similarities.
SwedishAtt leta efter en high school kille är lika meningslöst som att hitta en mening i en Pauly Shore film.
Searching for a boy in high school is as useless as searching for meaning in a Pauly Shore movie.
SwedishNär det gäller diversifiering bör vi acceptera att Ryssland kommer att leta efter den mest lönsamma marknaden.
As regards diversification, we should accept that Russia will look for the most lucrative market.
SwedishOch jag tror att sexdriften utvecklades för att få dig därifrån, för att leta efter en helt utbud av partners.
And I think that the sex drive evolved to get you out there, looking for a whole range of partners.
SwedishJag gick, nervöst, ut på gatan för att leta efter henne.
Nervous, I went down to the street to look for her.
SwedishNär hon dog kom jag hit för att leta efter min far.
After she died, I came out here, looking for my father.
SwedishVarje anställd måste kunna få ett svar, genom information, hjälp för att leta efter ett nytt arbete och så vidare.
Each employee must be able to get an answer, through information, help looking for a new job, and so on.
SwedishVi måste fortsätta att leta efter de bästa metoderna.
We have to continue to search for the best ways.
SwedishDärför är det så viktigt att leta efter svar på EU-nivå, vilket i själva verket är vad vi ägnar oss åt här.
That is why it is so important to look for answers at a European level, which is, after all, what we are doing here.

Liknande översättningar för "att leta efter" på engelska

leta verb
att konjunktion
att partikel
English
efter preposition
efter adverb
English