"att inta" - Engelsk översättning

SV

"att inta" på engelska

EN
SV

att inta {verb}

volume_up
att inta
volume_up
to incept {vb} (to take in or receive as member)

Användningsexempel för "att inta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEuropeiska unionen måste vara en god förebild genom att inta en enad ståndpunkt.
The European Union must set a good example by demonstrating a unified position.
SwedishHar rådet för avsikt att reagera eller inta någon ståndpunkt beträffande detta?
Does the Council intend to respond to this letter or take a stance on this matter?
SwedishJag anser att vi måste vara väldigt försiktiga med att inta en ensidig hållning.
I believe that we must take very great care not to slide into a one-sided approach.
SwedishVi kommer dock inte att uppnå någonting genom att inta en hållning som denna.
We abstained on a highly important issue where legality is very much at stake.
SwedishJag anser att Europaparlamentet bör inta samma fasta hållning i detta avseende.
I believe the European Parliament should have the same firm attitude in this respect.
SwedishSlutligen tror jag inte att vi behöver inta en förmyndaraktig hållning gentemot Malta.
Finally, I do not think we need to adopt a paternalistic attitude towards Malta.
SwedishKommer rådet att inta samma ståndpunkt och sätta stopp för dessa förfärliga fiskeavtal?
Will the Council support this position and stop these appalling fisheries deals?
SwedishJag vill studera frågan grundligt för att inte inta en olämplig ståndpunkt.
I wish to look into the matter in depth rather than adopt a position in haste.
SwedishVi anser att parlamentet bör inta en ståndpunkt som erbjuder en bättre garanti här.
We believe that Parliament should adopt a position offering a better guarantee here.
SwedishJag hoppas att kommssionen kommer att inta denna hållning i sina relationer med WTO.
I hope that the Commission will take that view in its relations with the WTO.
SwedishJag uppmanar er att inta en snävare inställning till avfall med medlemsstaterna.
I am calling on you openly to take a stricter approach on waste with the Member States.
SwedishGenom att inta en öppen och djärv hållning borde vi kunna lösa dessa problem.
By adopting an open and bold approach, we should be able to overcome these problems.
SwedishHar kommissionen för avsikt att reagera eller inta någon ståndpunkt i frågan?
Does the Commission intend to respond to this letter or take a stance on this matter?
SwedishJag vill lyfta fram att vi faktiskt lyckades inta en gemensam förhandlingsposition.
I would like to highlight that we actually managed to speak with one voice.
SwedishFör det andra: än en gång misslyckas Europa med att inta en europeisk ståndpunkt.
Secondly, once again Europe is incapable of adopting a European position.
SwedishJag anser att kommissionen bör inta en mer genomtänkt hållning i denna fråga.
I think that this is where the Commission needs a more joined-up position.
SwedishJag anser att Europaparlamentet måste inta en liknande politisk ståndpunkt här i dag.
I believe the European Parliament must take a similar political position here today.
SwedishVilken ståndpunkt kommer ni att inta om vilka politikområden som måste finansieras?
What position will you be adopting on the policies that need to be funded?
SwedishVi är skyldiga vår miljö, vår hälsa och våra efterkommande att inta en fast hållning.
We owe it to our environment, our health and our descendants to stand firm.
SwedishHan har också rätt i att alla aktörer måste inta en balanserad ståndpunkt.
He is also right about the need for all the players to take a balanced view.

Liknande översättningar för "att inta" på engelska

att konjunktion
att partikel
English
inta verb
att döma av preposition
English
att krångla verb
att gny verb
English
att vricka foten verb
att kolla efter verb
att gnälla verb
English
att offra verb
att vara lumpen verb