"atomvapen" - Engelsk översättning

SV

"atomvapen" på engelska

SV

atomvapen {neutrum}

volume_up
1. militärt
atomvapen

Användningsexempel för "atomvapen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDokumentet bör därför betraktas som ett steg på vägen mot ett totalförbud mot atomvapen.
This document should be considered, therefore, as a step on the road to the total ban of atomic weapons.
SwedishUran kan också anrikas, vilket är ett sätt att producera material som kan användas i atomvapen.
Uranium can also be enriched, which is a means of producing material capable of being used in atomic weapons.
SwedishTill och med i Tibet lagras atomvapen, och Kina bistår Pakistan med vapenkunskaper och raketer.
Even in Tibet atomic weapons are being stockpiled, and China is supplying Pakistan with weapons know-how and rocketry.
SwedishAtomvapen är massförstörelsevapen, och USA håller ju just på att demonstrera med vilka medel de vill agera mot massförstörelsevapen.
Atomic weapons are weapons of mass destruction and the USA is demonstrating to us right now the methods it would use against weapons of mass destruction.
SwedishFöre andra världskriget fällde en berömd amerikansk general denna kommentar om tänkbara atomvapen: ”Atomvapen är för en armé det som en elefant är mot en mus.
Before World War II, a famous American general made this comment about possible atomic weapons: ‘Atomic weapons are to an army what an elephant is to a mouse.
SwedishFöre andra världskriget fällde en berömd amerikansk general denna kommentar om tänkbara atomvapen: ” Atomvapen är för en armé det som en elefant är mot en mus.
Before World War II, a famous American general made this comment about possible atomic weapons: ‘ Atomic weapons are to an army what an elephant is to a mouse.
SwedishBlir det scenariot verklighet har vi inget annat alternativ än att återvända till strategin med atomvapen som avskräckande medel som vi känner till från 1960- och 1970-talen.
Should that scenario materialise, we would have no alternative but to revert to the strategy of nuclear deterrence we know from the sixties and seventies.
SwedishVi antar naturligtvis samma strategi, som går ut på att vara flexibla, men att tydligt klargöra att vi inte vill ha några fler atomvapen, framför allt inte i den regionen.
Obviously we are taking the same approach, which is to be flexible, but to state clearly that we do not want any more atomic weapons, especially in that region.
SwedishJag skulle emellertid vilja peka på det ytterligare faktum att Jeltsins senaste presskonferens visade hur farligt det är att man lämnar atomvapen i en sådan hand.
But I would like to point out the other fact, that Mr Yeltsin's last press conference has shown us how dangerous it is to leave the keys to nuclear weapons in such hands.
SwedishI samma riktning löper för övrigt ett försök som syftar till att involvera Europeiska unionens forskning i kampen mot massförstörelsevapen, dvs. atomvapen samt biologiska och kemiska vapen.
An attempt is similarly being made, incidentally, to involve European Union research in the elimination of weapons of mass destruction, be they nuclear, biological or chemical.
SwedishAlla dessa länder är inte direkt oberäkneliga, men utbredningen av atomvapen har under hela tiden Non Proliferation Treaty (icke-spridningsavtalet) existerat tyvärr inte minskat, utan ökat.
Not all of these countries are equally unpredictable, but the proliferation of nuclear weapons has, unfortunately, not declined but increased since the existence of the Non-Proliferation Treaty.
SwedishVi får inte glömma att Irak inte har atomvapen och sannolikt inte kan tillverka dem, men det står också klart att landets ledning, eller en del av den, skulle ha använt dessa vapen om de fanns.
We must not forget that Iraq does not possess any nuclear weapons and is not likely to be able to produce any, but it is also true that if it did, its government, or part of it, would use them.