"Atlanten" - Engelsk översättning

SV

"Atlanten" på engelska

SV

Atlanten {egennamn}

volume_up
1. geografi
Atlanten
Är denna uppfattning överensstämmande på båda sidor om Atlanten?
Is the understanding of this point the same on both sides of the Atlantic Ocean?
Europas fredssamarbete bör naturligtvis omfatta området från Atlanten till Ural.
Europe's partnership for peace should clearly include the area from the Atlantic to the Urals.
Vi måste motstå protektionistiska tendenser på båda sidor av Atlanten.
Protectionist elements on both sides of the Atlantic need to be resisted.
Är denna uppfattning överensstämmande på båda sidor om Atlanten?
Is the understanding of this point the same on both sides of the Atlantic Ocean?
Avtalet utgör en del av serien av ”tonfiskavtal” i Atlanten.
This agreement forms part of the series of EC 'tuna agreements' in the Atlantic Ocean.
Utsläpp mitt på Atlanten vållar oss inga problem på land.
Emissions out in the middle of the Atlantic Ocean do not cause us problems on land.

Användningsexempel för "Atlanten" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi får inte glömma att vi har andra grannar längs våra gränser längs Atlanten.
We must not forget that we have other neighbours on our Atlantic maritime borders.
SwedishVi har båda återfallit till att kasta förolämpningar mot varandra över Atlanten.
We have both retreated to hurling insults at each other across the Atlantic.
SwedishÄr det verkligen detta experiment som vi nu ska kopiera tvärs över Atlanten?
Is it indeed this experiment, then, that we should replicate across the Atlantic?
SwedishVi bör nu göra ett allvarligt försök att tona ned retoriken på båda sidor om Atlanten.
Efforts must now be made to tone down the rhetoric on both sides of the Atlantic.
SwedishMen herr Prodi, är det så säkert att denna vilja delas på andra sidan Atlanten?
Mr President, are you sure that this view is shared on the other side of the Atlantic?
SwedishOch 20 år senare var det 200 människor i varje plan som korsade Atlanten.
And 20 years later there were 200 people in every airplane crossing the Atlantic.
SwedishÅterhämtningsplan för tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (omröstning)
Recovery plan for bluefin tuna in the Eastern Atlantic and the Mediterranean (vote)
SwedishPrincipen vore att sträva efter en gemensam lagstiftning på båda sidor av Atlanten.
The principle would be to strive for common legislation on both sides of the Atlantic.
SwedishVi måste kämpa för den såväl över Atlanten som inom våra medlemsstater.
We have to fight for it across the Atlantic as well as within our Member States.
SwedishFrågan gäller att EU i själva verket har territorier på andra sidan Atlanten.
The issue here is that basically these are overseas territories of the EU.
SwedishVi vet nu att den kriminella energin är lika fördelad på båda sidor om Atlanten.
We now know that criminal energy is divided equally between the two sides of the Atlantic.
SwedishGeneral de Gaulle drömde om ett enat Europa från Atlanten till Uralbergen.
General de Gaulle dreamed of a united Europe from the Atlantic to the Urals.
SwedishVi som union måste sända ett starkt budskap till andra sidan Atlanten.
We, as a Union, need to send a strong signal to the other side of the Atlantic.
SwedishVi måste dock inse att dialogen måste omfatta båda sidorna av Atlanten.
However, we have to realise that dialogue must involve both sides of the Atlantic.
SwedishKaoset startade på andra sidan Atlanten men har nu nått våra städer och byar.
The turmoil started across the Atlantic, but has affected our cities, towns and villages.
SwedishEn 50-meters båt på Atlanten är något helt annat än en 50-meters båt i Medelhavet.
A 50 metre boat on the Atlantic is very different to a 50 metre boat in the Mediterranean.
SwedishTonfisken i östra Atlanten och Medelhavet är ett viktigt bestånd för EU.
The Eastern Atlantic and Mediterranean bluefin tuna is a key stock for the Community.
SwedishProblemet med digitalisering är för stort för att bara hanteras på andra sidan Atlanten.
The problem of digitalisation is too important to be decided only across the Atlantic.
SwedishStora moln tornar upp sig över Atlanten, och de är tyngda av åskväder.
Mr President, dark clouds are gathering over the Atlantic and they are storm clouds.
SwedishEuropas fredssamarbete bör naturligtvis omfatta området från Atlanten till Ural.
Europe's partnership for peace should clearly include the area from the Atlantic to the Urals.