"asymmetri" - Engelsk översättning

SV

"asymmetri" på engelska

EN

"asymmetry" på svenska

volume_up
asymmetry {substantiv}
SV

asymmetri {utrum}

volume_up
asymmetri (även: brist på symmetri)
Det finns en verklig asymmetri mellan konvergensen på EU-nivå och den nationella ansvarsskyldigheten.
There is a real asymmetry between European convergence and national accountability.
Till sammanhanget hör också asymmetri på de tre områdena ekonomi, samhälle och demografi.
The context is also one of asymmetry in the three areas of the economy, society and demographics.
Sanningen är faktiskt enkel: det finns ingen asymmetri, utan det råder symmetri.
In fact, the truth is simple: there is no asymmetry, there is symmetry.
EN

asymmetry {substantiv}

volume_up
asymmetry
There is a real asymmetry between European convergence and national accountability.
Det finns en verklig asymmetri mellan konvergensen på EU-nivå och den nationella ansvarsskyldigheten.
The context is also one of asymmetry in the three areas of the economy, society and demographics.
Till sammanhanget hör också asymmetri på de tre områdena ekonomi, samhälle och demografi.
In fact, the truth is simple: there is no asymmetry, there is symmetry.
Sanningen är faktiskt enkel: det finns ingen asymmetri, utan det råder symmetri.
The package that should correct and prevent imbalances and asymmetries is based on an imbalance and a lack of symmetry.
Det paket som bör åtgärda och förebygga obalanser och asymmetrier grundas på obalans och en brist symmetri.
This asymmetry causes tension and demands a response from the European institutions, from the Commission and from the Council and Parliament.
Denna brist symmetri ger upphov till spänningar och kräver ett svar från EU-institutionerna, från kommissionen och från rådet och parlamentet.
Mr President, as you may know, there is a clear asymmetry in the milk sector in terms of bargaining power between farmers and the milk distribution industry.
Som ni kanske vet finns det en tydlig brist symmetri inom mjölksektorn när det gäller förhandlingskraft mellan jordbrukarna och mjölkdistributionsindustrin.

Användningsexempel för "asymmetri" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSanningen är faktiskt enkel: det finns ingen asymmetri, utan det råder symmetri.
In fact, the truth is simple: there is no asymmetry, there is symmetry.
SwedishDet finns således en inneboende asymmetri mellan medlemsstaterna på den punkten.
The Member States are therefore inherently asymmetrical in this regard.
SwedishDenna asymmetri är en asymmetri som väger tungt i vårt värdemedvetande.
This imbalance represents a serious imbalance in our system of values.
SwedishDet finns en verklig asymmetri mellan konvergensen på EU-nivå och den nationella ansvarsskyldigheten.
There is a real asymmetry between European convergence and national accountability.
SwedishTill sammanhanget hör också asymmetri på de tre områdena ekonomi, samhälle och demografi.
The context is also one of asymmetry in the three areas of the economy, society and demographics.
SwedishDet finns verkligen en skarp asymmetri mellan de två parterna.
There is, indeed, a glaring asymmetry between the two parties.
SwedishDetta är det bästa sättet att motverka asymmetri på marknaden.
This is the best way to counteract asymmetric market opening.
SwedishDenna asymmetri är också detta betänkandes asymmetri.
This imbalance is also reflected in the imbalance of this report.
SwedishDenna asymmetri framgår tydligt av listan över de många värden och förväntningar som finns i EU i denna fråga.
The list of the multiple European values and expectations on this matter emphasise this asymmetry.
SwedishDetta sammantaget kan givetvis också ge upphov till asymmetri mellan de gamla och de nya medlemsstaterna.
All of this of course could also bring about asymmetry in the relationship between the old and new Member States.
SwedishHan verkar hålla med mig om att lika villkor inte existerar för närvarande, vilket orsakar denna asymmetri.
Improved communication and cooperation between regulators is vital to the smooth operation of the internal market.
SwedishHan verkar hålla med mig om att lika villkor inte existerar för närvarande, vilket orsakar denna asymmetri.
He appears to be agreeing with me that there is not a level playing field at the present time, causing this asymmetry.
SwedishMan hävdar därför att det råder en asymmetri i utrikeshandeln och att begreppet ömsesidighet behöver utvecklas.
It is therefore claimed that there are asymmetries in foreign trade and the concept of reciprocity needs to be developed.
SwedishAnnars skapar vi en ny asymmetri som vi inte kan ta på vårt ansvar.
We need to know that before we legislate, as otherwise there will be a new asymmetry for which we cannot be responsible.
SwedishNog med asymmetri och skojare.
SwedishHela idén med en stor marknad är just specialisering och koncentration, dvs. ökad asymmetri.
The very notion of a common market is underpinned by the need for specialisation and concentration - in other words, increasing asymmetry is built into the system.
SwedishFör Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) vill jag även betona vad Sylvie Goulard sade om symmetri och asymmetri.
On behalf of the European People's Party (Christian Democrats), I would also like to emphasise what Mrs Goulard said about symmetry and asymmetry.
SwedishSom ledamot av ECB:s direktion kan han säkerligen inte stödja utveckling som skulle öka ekonomisk asymmetri mellan euroområdets medlemsstater.
Surely, as a member of the ECB Board, he cannot favour development that would increase economic asymmetry between eurozone Member States.
SwedishAvslutningsvis föreligger en fruktansvärd asymmetri mellan en snabb avreglering och bristerna i offentliga, regionala medel, liksom på världsnivå.
Lastly, there is a dreadful imbalance between the rapid rate of liberalisation and the lack of public goods at regional and world level.
SwedishVi behöver dock röra oss i den riktningen och samtidigt komma ihåg de två principer om ömsesidighet och asymmetri som våra handelspolitiska samtal bygger på.
But we need to move in this direction while bearing in mind the two principles of reciprocity and asymmetry which underpin our trade talks.

Synonymer (engelska) till "asymmetry":

asymmetry