SV

associering {utrum}

volume_up
Jag har ingenting emot en associering och utbyte mellan EU och Marocko.
I have nothing against an association and exchange between the EU and Morocco.
Förhandlingar om Greklands associering till EEG inleds.
Negotiations for the association of Greece to the EEC start.
Förhandlingar om Turkiets associering till EEG inleds.
Negotiations for the association of Turkey to the EEC start.
EN

associate {substantiv}

volume_up
In addition, my associate will approach your case from a different angle.
Undertiden kommer min kollega att tackla dina problem från en annan vinkel.
A couple of months ago, you made wagers with an associate of mine.
För några månader sedan gjorde nu några vad med min kollega.
This could be because they had an associate of interest to the police.
En person kan komma att väljas ut för att han eller hon haft en kollega som varit av intresse för polisen.
associate (även: ally)
Europe needs to shape its own personality and to operate as an equal partner and associate.
Europa bör forma sin egen karaktär och verka som en jämbördig bundsförvant och samarbetspartner.
Turkey, by the way, is part of NATO and, therefore, in that respect, for some of the countries of the European Union, Turkey is also an associate in the sphere of that military alliance.
Turkiet är för övrigt en del av Nato och är således för vissa av EU-länderna också en bundsförvant inom denna militärallians.
But of course it is also of concern to us that we are supposed to have a travel ban on President Mugabe and his associates.
Men det är naturligtvis också bekymmersamt för oss att vi egentligen borde ha ett reseförbud för president Mugabe och hans bundsförvanter.
associate (även: partner)
I thought our Eastern associates would've made arrangements for you by now.
Jag trodde att våra kompanjoner från öst hade tagit hand om dig nu.
We would like to cooperate with a neighbouring Russia, which is not just a strategic partner, but a reliable associate sharing our values and focussed in its search for the way ahead.
Vi vill samarbeta med ett angränsande Ryssland som inte bara är en strategisk partner utan en pålitlig kompanjon som delar våra värderingar och söker målinriktat efter vägen framåt.
associate (även: chum, comrade, fellow, friend, mate, partner)

Användningsexempel för "associering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag har ingenting emot en associering och utbyte mellan EU och Marocko.
I have nothing against an association and exchange between the EU and Morocco.
SwedishLåt mig nu i korthet svara på frågan om associering av Island och Norge.
Let me now briefly answer the question on the associated status of Iceland and Norway.
SwedishEuropa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan EU/Syrien (debatt)
EC-Syria Euro-Mediterranean Association Agreement (debate)
SwedishEuropa-Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan EU/Syrien (omröstning)
EC-Syria Euro-Mediterranean Association Agreement (vote)
SwedishDet bevisar den ömsesidiga nytta som vi drar av vår associering.
That demonstrates the mutual benefit we derive from our association.
SwedishEuropa-Medelhavsavtalen får allt större betydelse i EU:s åtgärder för associering.
Euro-Mediterranean agreements are gaining ever increasing significance in Europe's association activities.
SwedishFör att en associering skall komma till stånd krävs två parter.
An association, Mr President, can only exist between two parties.
SwedishAssociering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen ("ULT")
Association of overseas countries and territories with the EC
SwedishDärför är det än en gång nödvändigt att förstärka vår associering med alla våra grannar.
To achieve this, it is once again essential that we strengthen our partnerships with all neighbouring countries.
SwedishFörhandlingar om Greklands associering till EEG inleds.
Negotiations for the association of Greece to the EEC start.
SwedishFörhandlingar om Turkiets associering till EEG inleds.
Negotiations for the association of Turkey to the EEC start.
SwedishEtt Europa-Medelhavsavtal om associering ingås med Egypten.
The EU and Egypt sign an Association Agreement.
SwedishIngående av protokollet till avtalet om associering EG/Chile med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU (omröstning)
EC-Chile association agreement (accession of Bulgaria and Romania) (vote)
SwedishUnder det tyska ordförandeskapet 2007 antog EU en strategi för Centralasien i syfte att få till stånd en ny associering.
In 2007, under the German Presidency, the EU adopted a strategy for Central Asia aimed at a new association.
SwedishPå vilket sätt kommer Norges och Islands associering till Schengenavtalet att påverkas av Amsterdamfördraget?
In what way will the association of Norway and Iceland with the Schengen agreement be affected by the Amsterdam Treaty?
SwedishVi har med kraft åtagit oss att befästa en strategisk associering mellan EU, Latinamerika och Västindien.
We are firmly committed to the consolidation of a strategic association between Europe and Latin America and the Caribbean.
SwedishDet krävs också en associering av politisk karaktär.
SwedishFör det första frågan om en associering av parlamentariska instanser, partnerskapet EU-AVS och Europaparlamentet.
Firstly, the question of linking parliamentary bodies, such as the ACP-EU Joint Assembly and the European Parliament.
SwedishGrekland ansöker om associering med EEG.
SwedishDet ena är interimsavtalet om associering.

Synonymer (engelska) till "associate":

associate
associative
associability