SV

association {utrum}

volume_up
Den största frivilligorganisationen i Irland är faktiskt Gaelic Athletic Association.
Indeed, the largest voluntary association in Ireland is the Gaelic Athletic Association.
BAMST står för Belgian Association for Meat Science and Technology.
BAMST stands for Belgian Association for Meat Science and Technology.
Denna fråga diskuteras ofta inom European University Association (EUA).
The European University Association often speaks of this issue.
EN

association {substantiv}

volume_up
1. allmänt
In other cases, human rights may be raised at association councils and at association committee meetings.
I andra fall kan mänskliga rättigheter tas upp i samband med associeringsråd och vid möten med associeringskommittéer.
The priorities of that strategic association are defined by the Heads of State and Government of both regions.
Prioriteringarna i samband med detta strategiska samarbete bestäms av de båda regionernas stats- och regeringschefer.
There is an association of election observation and foreign policy, whereas they need to be kept quite separate.
Det finns ett samband mellan valövervakning och utrikespolitiken, men trots det måste de hållas isär ordentligt.
An economic association is intended to promote the economic interest of its members.
En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
The Fish Merchants Association in Aberdeen has lobbied me about this.
Fiskhandlarnas förening i Aberdeen har gjort påtryckningar inför mig i denna fråga.
What counts when setting up an association or any kind of body is its object.
Det som räknas vid konstituerandet av varje organisation eller förening är dess mål.
The Stabilisation and Association Agreement is a tool to be used along the way.
Stabiliserings- och associeringsavtalet är ett redskap som kan användas för att underlätta en anslutning.
EC-Chile association agreement (accession of Bulgaria and Romania) (vote)
Ingående av protokollet till avtalet om associering EG/Chile med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU (omröstning)
EC-Albania Stabilisation and Association Agreement (accession of Bulgaria and Romania) (
Protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EG och Albanien med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning till EU (
association (även: suggestion)
Indeed, the largest voluntary association in Ireland is the Gaelic Athletic Association.
Den största frivilligorganisationen i Irland är faktiskt Gaelic Athletic Association.
BAMST stands for Belgian Association for Meat Science and Technology.
BAMST står för Belgian Association for Meat Science and Technology.
The European University Association often speaks of this issue.
Denna fråga diskuteras ofta inom European University Association (EUA).
association (även: affiliation, connection)
Therefore, none of the individuals on the premises have any professional association with the European Commission.
De personer som befann sig där har följaktligen ingen yrkesmässig anknytning till kommissionen.
. - Mr President, you might be surprised to know that Guinea has a long history of association with Europe.
Det kanske förvånar er att Guinea sedan länge har haft anknytning till Europa.
We have all been recounting various anecdotes during these debates today, which also brought an historical association to my mind.
Jag kom också att tänka på en sak med historisk anknytning.
They called the association within which they cooperated l'Union sacrée: the holy union.
De kallade den sammanslutning inom vilken de arbetade l ' Union sacrée: den heliga unionen.
They called the association within which they cooperated l'Union sacrée : the holy union.
De kallade den sammanslutning inom vilken de arbetade l'Union sacrée : den heliga unionen.
The EU is an association of 15 independent states.
EU är en sammanslutning av 15 nationella medlemsländer.
There is a close association between the two and definitely a connection in the sense that you make reference to - antibiotics.
Det finns en nära förbindelse mellan de två och tveklöst ett samband i den betydelse ni syftar på - antibiotika.
The spectrum of our association is very broad, and it contains elements which could serve to develop the partnership further.
Spektrumet för vår förbindelse är mycket brett och innehåller element som kan användas till att utveckla partnerskapet ytterligare.
The association agreement is therefore the best formula for extending our links and stimulating exchanges between us.
Associeringsavtalet är därför det bästa receptet för att utvidga våra förbindelser och stimulera utbytet oss emellan.
association (även: suggestion)
I have nothing against an association and exchange between the EU and Morocco.
Jag har ingenting emot en associering och utbyte mellan EU och Marocko.
Negotiations for the association of Greece to the EEC start.
Förhandlingar om Greklands associering till EEG inleds.
Negotiations for the association of Turkey to the EEC start.
Förhandlingar om Turkiets associering till EEG inleds.
association (även: conciliation)
association (även: collaboration)
2. handel
association
3. näringsliv

Användningsexempel för "association" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen största frivilligorganisationen i Irland är faktiskt Gaelic Athletic Association.
Indeed, the largest voluntary association in Ireland is the Gaelic Athletic Association.
SwedishBAMST står för Belgian Association for Meat Science and Technology.
BAMST stands for Belgian Association for Meat Science and Technology.
SwedishDenna fråga diskuteras ofta inom European University Association (EUA).
The European University Association often speaks of this issue.
SwedishVägen blockeras av människor från Nagastammen och särskilt av All Naga Students' Association.
The road has been blockaded by Naga tribespeople and particularly by the All Naga Students' Association.
SwedishJag träffade nyligen företrädare för fiskproducentföreningen Fleetwood Fish Producers' Association.
I met with the Fleetwood Fish Producers' Association recently.
SwedishAmerican Civil Liberties Association menar att detta är ett högst ?oamerikanskt system för gränskontroller?.
The American Civil Liberties Association deems this a highly 'un-American system of border controls'.
SwedishAmerican Civil Liberties Association menar att detta är ett högst? oamerikanskt system för gränskontroller?.
The American Civil Liberties Association deems this a highly 'un-American system of border controls '.
SwedishDet är ord som uttalats av UK Road Haulage Association.
They are the words of the UK Road Haulage Association.
SwedishComplaints Committee of Tradesmen (under The Consumers' Association of Iceland) Hverfisgata 105, 101 Reykjavik.
Complaints Committee of Tradesmen (under The Consumers' Association of Iceland) Hverfisgata 105, 101 Reykjavik.
SwedishGrigory Stratiy, General Director, Association Murmanshelf Olga Buch, professor, Director General, Arctic Center
Grigory Stratiy, General Director, Association Murmanshelf Olga Buch, professor, Director General, Arctic Center
SwedishJag vill mot denna bakgrund aktualisera ett brev från de europeiska flygbolagens organisation Association of European Airlines.
Against this background, I would like to mention a letter from the Association of European Airlines.
SwedishJag gör det inte i dag eftersom Association of European Journalists har bett oss att ange detaljerna från omröstningarna.
I am not doing it today because the Association of European Journalists has asked that we detail the votes.
SwedishJag vill mot denna bakgrund aktualisera ett brev från de europeiska flygbolagens organisation Association of European Airlines .
Against this background, I would like to mention a letter from the Association of European Airlines.
SwedishMöten mellan franska tjänstemän och representanter för British Association of Ski Instructors har redan ägt rum.
There have already been meetings between French officials and representatives of the British Association of Ski Instructors.
SwedishInternational Association of Gerontology bildades 1950 och dess första världskongress genomfördes samma år i Liège.
The International Association of Gerontology was founded in 1950 and its first World Congress took place that year in Liège.
SwedishJag välkomnar särskilt uttalandet från Irish Farmers' Association om att de kommer att inrätta en arbetsgrupp för livsmedel.
I welcome very particularly the announcement of the Irish Farmers' Association that they are setting up a food taskforce.
SwedishStudier, t.ex. av UK Consumers' Association, visar att en av fyra nu väljer att gå till ickekonventionella praktiker.
Studies, for example, by the UK Consumers' Association show that one in four people now visit non-conventional practitioners by choice.
SwedishNågra personer från föreningen Liberal Student and Alumni Association hålls fängslade: Mehrdad Bozorg, Ehsan Dolatshah och Sina Shokohi.
Others from the Liberal Student and Alumni Association are detained: Mehrdad Bozorg, Ehsan Dolatshah and Sina Shokohi.
SwedishDet är främst en uppgift för International Atomic Energy Association (IAEA) att ta sig an millennieproblemet inom kärnenergisektorn.
The millennium problem in the nuclear energy sector should primarily be tackled by the International Atomic Energy Agency.
SwedishStudier, t.ex. av UK Consumers ' Association, visar att en av fyra nu väljer att gå till ickekonventionella praktiker.
Studies, for example, by the UK Consumers ' Association show that one in four people now visit non-conventional practitioners by choice.